استراتژی های بدهی جاری


بررسی رابطه انواع استراتژی های سرمایه در گردش با پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد . تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند . یکی از فعالیت های اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد . مسئله تصمیم گیری در تمامی زمینه های امور مالی به چشم می خورد و این قاعده از مدیریت سرمایه در گردش مستثنی نیست . چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود ، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد . بررسی، کنترل و برنامه ریزی درباره اقلام سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد در مدیریت آن بایستی منجر به افزایش بازدهی، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه انواع استراتژیهای سرمایه در گردش با پایداری سود می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها،از آزمون رگرسیون استفاده شده است . در این پژوهش، به بررسی رابطه انواع استراتژی های سرمایه در گردش ( شامل استراتژی محافظه کارانه ، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو ) با پایداری سود و بازده سهام پرداخته شد. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و میانه رو سرمایه در گردش با پایداری سود در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند. فرضیه های در ارتباط با استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و پایداری سود تایید شده است. فرضیه های در ارتباط با رابطه استراتژیهای محافظه کارانه و جسورانه سرمایه در گردش با بازده سهام در آزمون رگرسیون چند متغیره رد شده اند و همچنین استراتژی میانه رو سرمایه در گردش و بازده سهام تایید شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود است. دیچاو در سال 1994 بیان می دارد، که بهترین نوع مقابله درآمدها و هزینه ها، تطابق درآمدهای جاری با هزینه های جاری است. این در حالی است، که محافظه کاری به سبب شناسایی سریع تر زیان ها و کاهش ارزش دارایی ها، موجب می شود، بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری، مقابله شوند. چنین تطابق محافظه‌کارانه ای نوسان بیشتری را در سود ایجا.

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اواراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برخلاف مطالعات قبلی، در این پژوهش ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم بین این دو متغیر بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط غیرخطی بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری وجود ندارد. این امر بیانگر این است که سطح بهینه ای از سرمایه در گردش، که در آن.

بررسی ثبات در سیاست های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این مطالعه شواهدی را در مورد ثبات در سیاست های توزیع سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یک بازار کمتر توسعه یافته، ارائه می دهد و به طور تجربی، با استفاده از مدل تعدیل شده لینتنر و با رویکرد تحلیل داده های ادغام شده، چگونگی تبعیت این شرکت ها از یک سیاست تقسیم سود نقدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده های آماری مربوط به یک نمو.

بررسی تأثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان­های دوره ای سود را حذف نموده ، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. هدف این تحقیق، بررسی آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت هاست. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاران در استراتژی های بدهی جاری دارائی های فیزیکی و مالی سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در دارائی های مالی از طریق خرید سهام. اوراق قرضه و. صورت می گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی. سود سهمی. افزایش قیمت سهام و. بهره مند می شود. شرکت ها معمولا در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می نمایند. نخست آن که: چه مقدار از سود باید بین سهامداران .

پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می‌باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال 1387 تا 1391 است. تعداد نمونه در این تحقیق 110 شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون‌های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تأثیر دارد و استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تأثیر ندارد.

واژگان کلیدی: استراتژی‌های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

فهرست مطالب

 • چکیده………………
 • 1-1 مقدمه. 2
 • 1-2 بیان مسئله. 4
 • 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7
 • 1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 8
 • 1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش… 9
 • 1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش… 10
 • 1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11
 • 1-8 کلید واژه های فارسی.. 11
 • 1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13
 • 1-10 ساختار کلی تحقیق. 13
 • فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15
 • 2-1 مقدمه. 16
 • 2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 17
 • 2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… 19
 • 2-4 مدیریت سرمایه در گردش… 21
 • 2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… 23
 • 2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24
 • 2-7 استراتژی چیست؟. 25
 • 2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26
 • 2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27
 • 2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی.. 28
 • 2-8 روند سرمایه در گردش… 30
 • 2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش… 32
 • 2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 33
 • 2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش… 34
 • 2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34
 • 2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت.. 35
 • 2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت.. 36
 • 2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37
 • 2-10-1 شرایط درونی.. 37
 • 2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 39
 • 2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… 41
 • 2-12 استراتژی های سرمایه در گردش… 45
 • 2-12-1 استراتژی های دارایی جاری.. 46
 • 2-12-2 استراتژی های بدهی جاری.. 47
 • 2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48
 • 2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. 49
 • 2-14 راه حل های شرکت با این شرایط.. 50
 • 2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. 51
 • 2-14-2 مدیریت بدهی های جاری.. 53
 • 2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. 54
 • 2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 54
 • 2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی.. 55
 • 2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی.. 60
 • 2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش… 70
 • 2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. 72
 • 2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… 73
 • 2-18 تغییرات قیمت سهام. 74
 • 2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام. 75
 • 2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام. 77
 • 2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. 78
 • 2-21-1 استراتژی های بدهی جاری عوامل کلان. 78
 • 2-21-2 عوامل خرد. 81
 • 2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. 86
 • 2-23 ارزش افزوده نقدی.. 87
 • 2-23-1 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. 88
 • 2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. 88
 • 2-24 چارچوب نظری پژوهش… 88
 • 2-25 پیشینه تحقیق. 90
 • 2-25-1 تحقیقاتی داخلی.. 90
 • 2-25-2 تحقیقات خارجی.. 95
 • فصل سوم روش شناسی تحقیق. 108
 • 3-1 مقدمه. 109
 • 3-2 روش تحقیق. 110
 • 3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 111
 • 3-4 قلمرو پژوهش… 112
 • 3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 113
 • 3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش… 114
 • 3-7 فرضیه های پژوهش… 115
 • 3-8 متغیرهای تحقیق. 116
 • 3-8-1 متغیر وابسته. 116
 • 3-8-2 متغیر مستقل.. 119
 • 3-8-3 متغیرهای کنترلی.. 120
 • 3-9 مدل پژوهش… 121
 • 3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. 123
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 125
 • 4-1 مقدمه. 126
 • 4-2 آمار توصیفی.. 126
 • 4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته. 129
 • 4-4 بررسی ناهمسانی واریانس… 130
 • 4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 131
 • 4-5-1 آزمون آماره F. 131
 • 4-5-2 آزمون هاسمن.. 131
 • 4-6 آزمون فرضیه اول. 132
 • 4-7 آزمون فرضیه دوم. 133
 • 4-8 آزمون فرضیه سوم. 135
 • 4-9 آزمون فرضیه چهارم. 136
 • 4-10 آزمون فرضیه پنجم. 138
 • 4-11 آزمون فرضیه ششم. 139
 • فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 142
 • 5-1 مقدمه. 143
 • 5-2 خلاصه تحقیق. 143
 • 5-3 نتیجه، بحث و مقایسه. 144
 • 5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول. 144
 • 5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم. 145
 • 5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم. 145
 • 5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 146
 • 5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم. 147
 • 5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم. 147
 • 5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. 147
 • 5-5 پیشنهادهای تحقیق. 148
 • 5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 148
 • 5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 150
 • منابع و ماخذ. 151
 • منابع لاتین: 155
 • پیوست ها 158
 • چکیده انگلیسی.. 168

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می‌باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده، استفاده از فرصت‌های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه‌ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می‌باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می‌باشد. لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می‌شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه گذاری می‌باشد (فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال‌های اخیر یک ابداع حرفه‌ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است (اتوسون [1] 1996). مدیریت به عنوان یکی از ارکان مهم هر شرکتی می‌تواند تصمیم گیری و استراتژی شرکت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شرکت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شرکت، سهامدار را به این سمت سوق می‌دهد که درباره سهام خود تصمیم گیری نماید. قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می‌کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد، که غالباً به سرعت تغییر نمی‌کند، قیمت سهام معمولاً در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می‌یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت‌های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می‌یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار، گزارشات و اعلامیه‌هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می‌یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت‌ها می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می‌توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموماً موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می‌گردد. اخبار مثبت هم غالباً موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می‌گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم، رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا استراتژی های بدهی جاری مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می‌باشد.

تعریف و کاربرد سرمایه در گردش چیست؟

میزان سرمایه در گردش یک شرکت یا سازمان نشان دهنده کارآمدی آن می باشد و
اغلب سازمان ها و شرکت ها به دنبال افزایش سرمایه در گردش خود هستند.

این واژه از جمله اصطلاحاتی است که در حوزه مالی و حسابداری بسیار استفاده می شود.

همان طور که از اسم آن مشخص است به سرمایه ای اطلاق می شود که در سازمان جریان دارد.

با ما همراه باشید تا با مفهوم این عبارت در سازمان ها و شرکت ها بیشتر آشنا شوید.

1# تعریف سرمایه در گردش

Working Capital یا سرمایه در گردش نشان دهنده امکان نقد شوندگی سرمایه برای فرد یا کسب و کار است.

سرمایه در گردش معیاری است برای سنجش توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدت که از اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری به دست می آید.

دارایی های جاری دارایی هایی هستند که
در طول سال مالی یک سازمان و نه به صورت بدبینانه و خوش بینانه قابلیت نقد شوندگی دارند؛
بنابراین می توان گفت پول جزو دارایی های جاری محسوب می شود.

از این رو از Working Capital برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت که پول در آن ها بهتر نقد می شود کاربرد دارد.

به طور کلی هر آن چه که در افق زمانی کوتاه مدت قابلیت نقد شوندگی داشته باشد،
در مجموع دارایی های جاری به حساب می آید.

حساب های دریافتی هم نوعی از دارایی های جاری محسوب می شوند.

به همین علت به دارایی های جاری سرمایه در گردش گفته می شود.

تعریف سرمایه در گردش

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، سرمایه در گردش از اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری به دست می آید؛
بنابراین لازم است تا با مفهوم بدهی های جاری هم آشنا شوید.

بدهی هایی که همانند دارایی های جاری، در طی دوره مالی مورد نظر همچنان قابلیت نقد شوندگی داشته باشند، بدهی های جاری نام دارند.

از جمله آن ها عبارتند از:

 • اضافه برداشت بانکی
 • حساب های پرداختنی (بستانکاران)
 • مالیات های تکلیفی
 • اسناد پرداختنی کوتاه مدت
 • پیش دریافت از مشتریان
 • ذخیره مالیات بر درآمد
  و…

2# کاربرد سرمایه در گردش برای سازمان ها

آشنایی با این مفهوم برای همه افرادی که وضعیت مالی سازمان و شرکت برای آن ها اهمیت دارد، لازم است.

ترازنامه مالی یکی از ابزارهایی است که میزان سرمایه در گردش یک شرکت را مشخص می کند و
با استفاده از آن مدیران می توانند درباره وضعیت مالی و مقدار نقدشوندگی سرمایه موجود در شرکت اطلاعات خوبی را برای تصمیم گیری های آینده به دست آورند.

سرمایه گذاران با استفاده از سرمایه ای که در سازمان در گردش است قادر خواهند بود تا
به راحتی برای آینده مالی شرکت برنامه ریزی کنند.

کاربرد Working Capital

3# مزیت سرمایه در گردش

هر چقدر سرمایه در گردش یک شرکت بیشتر شود شرکت ها با چالش های مالی کمتری رو به رو می شوند.

البته می تواند ورودی های مالی به شرکت ها را هم کاهش دهد؛
اما اگر مدیران بتوانند این سرمایه را به صورت سود سهام توزیع کنند،
در آن صورت سرمایه گذاران در شرکت راضی استراتژی های بدهی جاری تر خواهند بود.

مزیت سرمایه در گردش

وجود سرمایه در گردش در شرکت باعث می شود بدهی ها و تمام هزینه های آن در یک سال به راحتی پرداخت شوند؛
اما این که این سرمایه در گردش تا چه میزان می تواند مطالبات مالی شرکت را پاسخگو باشد،
باید از نسبتی به نام نسبت جاری که از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری به دست می آید استفاده کرد.

توسط این رابطه می توان توان یک شرکت را برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت فهمید.

اگر حاصل این نسبت کمتر از یک باشد، بیانگر این است که
میزان بدهی ها از دارایی های جاری شرکت بیشتر است و
افزایش یا کاهش فروش اعتباری، نقد شوندگی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و
شرکت ها را با بحران های مالی مواجه می کند.

4# تأثیر استفاده از Working Capital

شرکت هایی که از این مفهوم در امور مالی خود استفاده می کنند، بحران های آینده را پیش بینی کرده
و برای آن ها راه حل هایی تبیین می کنند.

همین موضوع باعث می شود تا به راحتی این بحران ها را پشت سر گذاشته و کارنامه موفقی از خود ایجاد کنند.

چنان چه شرکت از میزان کافی سرمایه در گردش برخوردار نباشد،
نرخ اعتباری آن کاهش پیدا می کند و در طولانی مدت ضرر مالی به شرکت می رساند.

تأثیر استفاده از Working Capital

شرکت هایی که کار خرده فروشی را انجام می دهند برای نقد شوندگی خود به سرمایه در گردش کمتری احتیاج دارند تا
با پول نقد به دست آمده موجودی کالای خود را افزایش داده و درآمد بیشتری را کسب کنند.

پایین بودن نسبت سرمایه در گردش در این گونه مشاغل نشان دهنده مدیریت هوشمندانه است.

این در حالی است که شرکت هایی با تولیدات انبوه، نیاز دارند تا سرمایه در گردش بیشتری را داشته باشند؛
چرا که قادر نیستند نقد شوندگی را با سرعت بالایی انجام دهند و
در صورت بروز بحران مالی اگر این نسبت در شرکت کم باشد نمی توانند در کوتاه مدت تولیدات خود را به فروش رسانده و به پول نقد برسند.

به همین علت این شرکت ها باید دارایی نقدی بالایی داشته تا در صورت بروز شرایط بحرانی آن را مدیریت کنند.

بدین منظور مقدار بهینه این نسبت می تواند 1 یا 2 باشد که بهره وری عملیاتی خوبی را برای شرکت نشان می دهد.

5# مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

هر نوع از مشاغل با هر رویکردی که دارند باید بتوانند سرمایه درحال گردش را در شرکت خود مدیریت کنند.

هرچه مدت زمان بین تولید محصول و خدمت تا دریافت پول از ارائه آن بیشتر شود،
طبیعتا شرکت زمان بیشتری را در انتظار نقد شوندگی سپری خواهد کرد و
در این حالت در پرداخت هزینه ها با مشکل رو به رو می شود.

مدیریت جریان نقد شوندگی زمانی بهینه خواهد بود که
مدیران از پارامترهایی که در چرخه سرمایه در گردش مؤثر هستند، اطلاعات کافی داشته باشند.

یکی از دلایلی که شرکت ها با ورشکستگی مواجه می شوند هم
عدم اطلاع درباره این اطلاعات و پیش بینی نکردن و برنامه ریزی نکردن برای آن است.

به دست آوردن حجمی مناسب برای سرمایه در گردش موجب می شود تا
شرکت ها در نقد شوندگی رشد خوبی داشته و سریع تر به موفقیت برسند.

سرمایه در گردش چیست؟ تاثیرات سرمایه در گردش و فرمول محاسبه آن

سرمایه در گردش چیست؟ تاثیرات سرمایه در گردش و فرمول محاسبه آن

سرمایه در گردش Working capital از شاخص های مالی است، که با کسر کردن بدهی های جاری یک شرکت از دارایی های جاری محاسبه می شود و اغلب نقدینگی عملیاتی را در اختیار شرکت ها، سازمان ها یا نهاد های دولتی قرار می دهد. سرمایه در گردش مجموعه مبالغی است، که در دارایی های جاری یک شرکت سرمایه گذاری می شود.

دارایی های جاری دارایی هایی هستند که در طی سال مالی جاری، نقد می شوند. موجودی انبار هم درصورتی که در بازه زمانی کوتاه مدت قابل فروش و تبدیل به پول نقد باشد در گروه دارایی های جاری طبقه بندی می شود. حساب های دریافتی (مطالباتی که در کوتاه مدت بتوان آن ها را به پول نقد تبدیل کرد و حتی ممکن است اسناد تجاری دقیق از آن ها موجود نباشد) هم، شکل دیگری از دارایی های جاری محسوب می شوند.

یک شرکت علاوه بر دارایی های جاری، بدهی های جاری هم دارد. بدهی های جاری، بدهی هایی هستند که در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می آید. به عبارت بهتر، سرمایه در گردش خالص، میزان واقعی دارایی های نقد یک شرکت است.

مدیریت سرمایه در گردش به معنای تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که دارای های سهام داران در طول زمان همواره افزایش یابد. شرکت ها می توانند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و این استراتژی ها را میزان ریسک و بازده آن ها مشخص می کند.

سرمایه در گردش

چرا باید از سرمایه در گردش مطلع باشیم؟

سرمایه در گردش برای شناخت وضعیت مالی و نقدینگی یک کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دلایل عمده ای که سرمایه گذاران جدی و حرفه ای می خواهند ترازنامه مالی یک شرکت را مطالعه کنند، این است که بدانند شرکت چقدر سرمایه در گردش دارد و وضعیت فعلی آن چگونه است؟

بیشتر بدانید:معرفی تمامی صورت های سود و زیان

سرمایه در گردش، حقایق زیادی را در مورد وضعیت مالی یک کسب و کار و موقعیت نقدینگی کوتاه مدت بیان می کند. این نسبت، تقریباً از هر نسبت مالی یا محاسبات ترازنامه ای دیگر قابل اعتماد تر است، چرا که به شما می گوید که اگر یک شرکت همه ی منابع مالی کوتاه مدت خود را برای پرداخت همه بدهی های کوتاه مدت خود استفاده کند، چه چیزی بعد از آن باقی می ماند. همچنین محاسبه آن از سایر محاسبات مالی آسان تر است و به آسانی می توان به شمای کلی شرکت دست یافت.

در مورادی که شرکت نتواند سود سازی خوبی در کوتاه مدت داشته باشد ولی سرمایه در گردشش بالا باشد می توان برای بلند مدت روی آن سرمایه گذاری کرد. در مواردی که سود سازی خوبی در زمان کوتاه اتفاق بیفتد ولی سرمایه در گردش کم باشد نباید سرمایه گذاری بلند مدت کرد.

سرمایه در گردش

دلایلی که باعث گمراه شدن سرمایه در گردش می شود:

 • اگر از تاریخ خاصی برای اندازه گیری سرمایه در گردش استفاده کرده باشیم، می تواند باعث بروز ناهنجاری شود که روند خالص سرمایه در گردش در آن مشخص نشده باشد.
 • دارایی جاری خیلی نقدینگی ندارند و برای پرداخت بدهی در مدت زمان کوتاه خیلی به کار نمی آیند. حساب های دریافتی ممکن است در کوتاه مدت قابل وصول نباشد و این ممکن است پرداخت های آن ها را به تاخیر بندازد.

سرمایه در گردش چه تاثیری در کسب و کار می گذارد؟

سرمایه در گردش نشان دهنده کارآمدی کسب و کار است و توانایی مالی سازمان را در کوتاه مدت نشان می دهد. سرمایه در گردش نشانه بهره وری عملیاتی شرکت است. در مواردی که شرکت دارایی را در ترازنامه عنوان می کند این دارایی برای پرداخت تعهدات شرکت قابل استفاده نیست. بنابراین در صورتی که بهروری شرکت خوب نباشد، افزایش در سرمایه در گردش را شاهد هستیم.

کسب و کار هایی که توان پیش بینی بحران ها دارند، راحت تر از سایرین می توانند، با بحران مقابله کرده و از پس آن بر بیایند. این نکته می تواند عاملی جهت موفقیت و توسعه شرکت میان رقبا باشد. در بهترین شرایط، میزان نا کافی سرمایه در گردش می تواند به فشار های مالی بر شرکت، تعداد پرداخت های با تأخیر به اعتبار دهندگان و فروشندگان منتهی شود. همه این موارد در نهایت باعث کاهش نرخ اعتباری شرکت می شود.

نرخ اعتباری پایین تر یعنی بانک ها و بازار اوراق بهادار نرخ های بهره بالا تری را خواهند خواست که در طولانی مدت ممکن است ضرر مالی زیادی به یک شرکت بزند، چرا که قیمت سرمایه افزایش می یابد و درآمد کمتری کسب خواهد شد. سرمایه در گردش منفی می تواند برای برخی از کسب و کار ها که گردش بالایی دارند خوب باشد.

شرکت های خرده فروشی که گردش موجودی کالایی بالایی دارند و معاملات خود را بر مبنای پول نقد انجام می دهند، به سرمایه در گردش بسیار کمی نیاز دارند. آن ها با پول نقدی که به دست آوردند، موجودی کالا های خود را افزایش می دهند تا مجدداً بفروشند و درآمد کسب کنند.

بیشتر بدانید: حسابداری انبار چیست و چه کاربردی دارد؟

سرمایه در گردش

در نقطه مقابل، شرکت هایی مانند تولید کنندگان ماشین آلات سنگین که به سرمایه در دسترس بسیار زیادی نیاز دارند، شرایط متفاوتی دارند. این نوع کسب و کار ها محصولات گران قیمت را بر مبنای پرداخت بلند مدت می فروشند؛ بنابراین نمی توانند به همان سرعت پول نقد تولید کنند. موجودی کالای ترازنامه آن ها معمولاً از ماه ها قبل سفارش داده می شود، پس به ندرت می توان آن ها را با سرعتی زیاد برای به دست آوردن پول نقد در مقابل یک بحران مالی کوتاه مدت فروخت و ممکن است تا زمان فروش آن ها بسیار دیر شده باشد. این شرکت ها، باید دارایی نقد بهینه ای را داشته باشند تا هر آن بتوانند بحران ها را مدیریت کنند.

فرمول و نحوه محاسبه سرمایه در گردش

فرمول و نحوه محاسبه سرمایه در گردش به صورت زیر است:

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص

حساب های تجاری قابل پرداخت – هزینه های تعهدی + حساب های قابل دریافت + سرمایه گذاری قابل توافق + معادل نقدی = سرمایه در گردش خالص

سرمایه در گردش

برای بدست آوردن میزان ریسک سرمایه گذاری در شرکت لازم است نسبت سرمایه در گردش را بدست آورید. نسبت سرمایه در گردش نسبت دارایی های جاری تقسیم بر بدهی جاری است.

بیشتر بدانید: چگونگی تعیین سود و زیان شرکت

در مواردی که سرمایه در گردش کمتر از یک باشد، نشانه دهنده نسبت سرمایه در گردش منفی است یعنی میزان بدهی بیشتر از دارایی است و سرمایه گذاری در چنین شرکتی پر خطر است.

در مواردی که نسبت سرمایه در گردش بیشتر از ۱ باشد نشان دهنده آن است که دارایی شرکت بیشتر از بدهی های آن است ولی در مواردی که این عدد بیشتر از ۲ باشد، شرکت دارایی های جاری مازاد زیادی دارد که آن ها را در دارایی هایی با بازده بالاتر سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین بهترین عدد که برای سرمایه گذاری مناسب است عدد بین ۱.۲ تا ۲ است.

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.

استراتژی های بدهی جاری

پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش و تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی دارای ۱۰۰صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش ۶
۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش ۸
۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش ۱۰
۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش ۱۲
۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب ۱۳
۲-۷ استراتژی چیست؟ ۱۴
۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی ۱۵
۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۱۶
۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی ۱۷
۲-۸ روند سرمایه در گردش ۱۸
۲-۹ تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش ۲۱
۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ۲۲
۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش ۲۳
۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۲۳
۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت ۲۴
۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت ۲۵
۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۲۶
۲-۱۰-۱ شرایط درونی ۲۶
۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی ۲۸
۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش ۳۰
۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش ۳۴
۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری ۳۵
۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری ۳۶
۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۳۷
۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل ۳۸
۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط ۳۹
۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی ۴۰
۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری ۴۱
۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی ۴۲
۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی ۴۸
۲-۱۷ تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش ۵۹
۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی ۶۱
۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش ۶۲
۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام ۶۳
۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام ۶۴
۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام ۶۶
۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام ۶۷
۲-۲۱-۱ عوامل کلان ۶۷
۲-۲۱-۲ عوامل خرد ۷۰
۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی ۷۵
۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی ۷۶
۲-۲۳-۱ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری ۷۷
۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی ۷۷
۲-۲۴ پیشینه تحقیق ۷۷
۲-۲۴-۱ تحقیقاتی داخلی ۷۷
۲-۲۴-۲ تحقیقات خارجی ۸۲
منابع و ماخذ ۹۵
منابع لاتین: ۹۸

منابع

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۳)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد اول؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ چاپ هفتم.

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۱)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات سازمان حسابرسی.

عالیشوندی،عبداله؛ (۱۳۸۳)؛ “بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.

عبده تبریزی،حسین؛ مشیرزاده مویدی،پرویز؛ (۱۳۷۶)؛ “مدیریت مالی”؛ ترجمه و اقتباس از کتاب فرد وستون ویرجین بریگام.

جهانخانی،علی؛ طالبی،محمد؛ (۱۳۷۸)؛ “بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها”؛ مجله تحقیقات مالی؛ شماره۱۳-۱۴٫

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۰)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۶)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جنانی،محمد حسن؛ (۱۳۸۱)؛ معمای قیمت سهام؛ مجله بورس؛ شماره ۳۱؛ صفحه ۳۲؛ تیرماه.

حمیدی زاده،محمد رضا؛ (۱۳۸۲)؛ “برنامه ریزی استراتژیک”؛ انتشارات سمت.

حسن پور،شیوا؛ (۱۳۸۸)؛ “بررسی تاثیر استراتژی سرمایه در گردش بر بازده سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.

آرمیان، نادر؛ (۱۳۹۲)؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک؛ وبلاگ تخصصی.

نوروش،ایرج؛ مشایخی،بیتا؛ (۱۳۸۳)؛ “محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات”؛ تحقیقات مالی؛ شماره۱۷؛ صص۱۵۰-۱۳۱٫

نمازی،محمد؛ زارع،بهروز؛ (۱۳۸۳)؛ “کاربرد تئوری در تعیین ریسک سیستماتیک؛ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ ص۱۰۰-۷۹٫

نیکومرام،هاشم؛ (۱۳۸۵)؛ “مبانی مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات ترمه.

واعظ،سید علی؛ قلمبر،محمد حسین؛ شاکری،فاطمه؛ (۱۳۹۲)؛ “عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی؛ سال پنجم؛ شماره ۱۹؛ صفحات ۶۸-۴۶ ؛ پاییز.

۲-۱ مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش یکی از فاکتور های اصلی مدیریت مالی در شرکت شناخته می شود. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش مشتمل بر مدیریت انواع دارایی های جاری و منابع تامین کننده مالی کوتاه مدت است و علاوه بر آن، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت، برای پشتیبانی مالی از دارایی استراتژی های بدهی جاری های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد(شباهنگ،۱۳۸۳). محدودیت در منابع مالی بانک ها و سایر موسسات اعتبار دهنده باعث شد شرکتها در سطح وسیعی اقدام به انتشار سهام نمایند، در نتیجه محل جدیدی برای سرمایه گذاری به نام بورس اوراق بهادار تشکیل شد، که یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سازوکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. میزان نقدینگی سهام یکی از معیار های مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شرکت ها است و سهام شرکت هایی که به طور روزمره در بورس تهران مورد معامله قرار می گیرد، قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به شرکت هایی که معاملات کمتری روی سهام آنها صورت می گیرد، دارند. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است(فصلنامه بصیرت، ۱۳۸۹).

یک ایده پذیرفته شده این است که نقش مدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران از طریق تخصیص بهینه منابع است. به منظور عملیاتی کردن این هدف، ثروت سهامداران از گذشته یا از طریق معیارهای استاندارد حسابداری(مثل: سود عملیاتی، سود خالص عملیاتی) مورد ارزیابی قرار گرفت، نسبت های مالی(سود هر سهم، بازده بر دارایی ها، بازده بر سرمایه) نمایانگر عملکرد شرکت بود. اخیرا با ابداع معیاری تحت عنوان ارزش افزوده نقدی(CVA)، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها می توانند عملکرد مدیریت را در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد شده ارزیابی کنند.

۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش

برابر تعریف دانش حسابداری، معمولا دارایی های جاری، در طول یک سال، به پول نقد تبدیل می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیشتر، در گیر سازماندهی دارایی های جاری، مانند وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش [۱] ، حساب های دریافتنی، موجودی ها و بدهی های جاری است. پول به خودی خود، نقد ترین دارایی هاست، جدا از پول دارایی های دیگر دارای دو بعد می باشد: ۱- زمان لازم برای تبدیل آنها به پول نقد ۲- درجه اطمینان نسبت به نقد شدن آنها، یا قیمتی که برای تبدیل شدن دارایی به پول نقد، پرداخت شده است. اداره دارایی های ثابت، بیشتر، بخشی از بودجه بندی سرمایه به شمار می آید، حال آنکه برنامه ریزی تامین مالی بلند مدت به چگونگی ساختار سرمایه بستگی دارد.

مدیر مالی که در بیشتر وقت کاری استراتژی های بدهی جاری خود، به اداره دارایی ها و بدهی های جاری می پردازد، باید همواره در اندیشه اداره سرمایه در گردش، که بیشتر به روش های دقیق تری نیاز دارد باشد. بیشتر کارهای بازرگانی که با مدیریت سرمایه در گردش سرو کار دارند، در سمت راست ترازنامه نوشته می شوند، جایی که برای بهینه سازی [۲] موجودی نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب های دریافتنی و موجودی ها، قرار دارند. باید بدانیم که بیشتر شرکت ها در عمل، مدیریت سرمایه در گردش را از دیگر بخش های مدیریت مالی جدا می کنند. آشکار است آنچه نیاز باشد، دریافت و درکی درست از تصمیم گیری ها درباره دارایی های جاری و بدهی های جاری، بر پایه تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی شرکت می باشد(دستگیر،۱۳۸۱).

همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلفی در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Circulated Capital آورده شده است و در تعبیر دیگر مترادف Working Capital می باشد(بردیا[۳]،۱۹۸۸). سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت گفته می شود. خالص سرمایه در گردش نیز برابر است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش به کلیه جنبه های اداره دارایی های جاری و بدهی های جاری اتلاق می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،۱۳۷۶). مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. بسیاری از دارایی های جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند. البته بعضی از شرکت ها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل بدهی های بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند. سرمایه در گردش، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

سرمایه در گردش مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است. هر واحد تجاری که نسبت جاری بیش از یک دارد، سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی های جاری هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد، نسبت جاری هم رقم بزرگتری می شود. قراردادهای وام های بلند مدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش است. این کار برای تامین حاشیه ایمنی مناسب برای وام دهندگان است، زیرا فرض بر این است که دارایی های جاری در مقایسه با سایر دارایی های واحد انتفاعی نقدینگی بیشتری را استراتژی های بدهی جاری تامین می کنند، به همین دلیل سرمایه در گردش را نقدینگی هم می گویند(شباهنگ،۱۳۸۱).

تعریف دیگری از سرمایه در گردش، سرمایه در گردش عملیاتی خالص [۴] است. هنگامی که دارایی جاری عملیاتی منهای بدهی جاری عملیاتی شود سرمایه در گردش عملیاتی خالص به دست می آید. معمولا (Nowc) عبارت است از سرمایه در گردش که به وسیله وجوه عرضه شده توسط سرمایه گذاران برای عملیات عادی به دست می آید(احمدپور،۱۳۸۶).

بدهی های جاری عملیاتی ـ دارایی های جاری عملیاتی = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

(حساب های معوق + حساب های پرداختنی) ـ (موجودی + حساب های دریافتنی + وجه نقد) = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

تمام واحدهای تجاری که کالا را تولید می کنند و یا به قصد فروش خریداری می کنند، دارایی های جاری دائمی به کار می برند. با رشد واحدهای انتفاعی دارایی ها نیز افزایش می یابد.

با توجه به پیش بینی مدیران، برنامه ریزی دارایی های جاری هم تغییر می کند، به طوریکه حجم تولید با فروش پیش بینی شده منطبق است. فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردش که شرکت مصرف می کند و ملزم به تامین آن است اثر زیادی دارد. در نتیجه فروش بر حجم دارایی ها و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد و باعث افزایش آنها می شود. مثلا خریدها به صورت موجودی کالا و حساب های پرداختنی در می آیند، فروش موجب ایجاد وجه نقد و حساب های دریافتنی می شود و به دلیل تقاضاهای فصلی و غیر منتظره برای محصول، شرکت از وام های کوتاه مدت استفاده می کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶).

شرکت هایی که فروش مستمر داشته باشند دارایی های جاری و بدهی های جاری آنها جز لاینفک ترازنامه خواهد بود که این مورد در نمودارهای ۲-۱و ۲-۲ نشان داده شده است. در نمودار ۲-۱ اقلام دارایی در طول زمان ترسیم شده است. فرض بر این است که فروش مرتبا افزایش می یابد و بخشی از کل فروش به صورت فصلی صورت می گیرد، دارایی های جاری دائمی شرکت که در نمودار ۲-۱ است شامل اقلامی از دارایی های جاری است که برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارایی های جاری در استراتژی های بدهی جاری آن بخش از فروش به وجود می آید که به صورت فصلی انجام می شود. منابع مالی که برای خرید و تحصیل دارایی های شرکت به کار گرفته می شود در نمودار ۲-۲ نشان داده شده است. بدهی های جاری دائمی در نمودار ۲-۲ شامل اقلامی از بدهی های جاری است که خود به خود برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. بدهی های متغیر نتیجه فروش فصلی است. شرکت ها می توانند بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش است(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش و همچنین تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد. مدیریت سرمایه در گردش برای سلامت مالی واحد تجاری در اندازه های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به کل دارایی ها بسیار بالا است و بنابراین یک امر بسیار حیاتی است که این مبالغ به طور موثر و کارا مورد استفاده قرار گیرند(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری است به گونه ای که ریسک ناتوانی، در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید(رحمان و نصر[۱]،۲۰۰۷). شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را حداکثر نماید(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). اگر سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری نگردد این عمل باعث کاهش سودآوری شرکت، از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری و بحران نقدینگی در کوتاه مدت می شود. کارایی مدیریت سرمایه در گردش به این معنا است که اجزا مختلف سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری شود تا عملکرد مدیریت شرکت را هموار سازد و باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. اما برای مدیریت تعیین مقدار مناسب سرمایه در گردش مشکل است زیرا، مقدار سرمایه در گردش در هر استراتژی های بدهی جاری شرکتی و در هر دوره ای بستگی به مواردی از قبیل ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام، فرآیند تکنولوژی، درجه رقابت بازار، مقیاس عمل، سیاست اعتباری و غیره دارد. بنا براین مقدار مناسبی از وجوه مورد نیاز است تا به صورت دائمی در انواع مختلف دارایی های جاری سرمایه گذاری شود(اویار[۲]،۲۰۰۹). دارایی های جاری برای عملیات شرکت ضروری است اما نگهداری بیش از حد آن باعث کاهش ریسک کمبود دارایی ها و همچنین کاهش ریسک عملیاتی شرکت می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف[۳]،۲۰۰۳). جز دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،۱۳۸۹).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری شود باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). همچنین اگر عرضه کننده به منظور پرداخت قبل از موعود، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشند. لذا مدیریت مالی باید تعادلی را میان این دو حالت به وجود آورد تا اینکه دارایی های جاری بیش از اندازه نباشد و همچنین میزان کم این دارایی ها نیز باعث کاهش سودآوری و ورشکستگی شرکت در زمان بحران نگردد(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹).

[۴] Net Operating Working Capital

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.