آشنایی با معاملات رونویس


نکته : کلیه مودیان مالیاتى موظفند براى هر سال مالى فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات خاص، ادامه عملیات مالى خود را در دفاتر جدید ثبت کنند.​

عقد صلح در قانون مدنی کشورهای ایران و فرانسه

27 خرداد عقد صلح در قانون مدنی کشورهای ایران و فرانسه

یه مامان به بچه اش می گه قربون چشای بادومیت برم … بچه فورا بهونه می گیره و می گه : مامان من بادوم می خوام!

حالا قضیه ما هم همینه …

وقتی دارن قانون مدنی ایران رو رونویسی می کنن، یه شیر پاک خورده ای می آد و یه دونه از عقود معین قانون مدنی فرانسه رو به «صلح» ترجمه می کنه … جالب اینجاست که توی فقه هم عقدی به اسم «صلح» داریم … حالا برای اینکه بگن قانون ما نوآوری داره و خیلی نخواسته از رو دست فرانسوی های از خدا بی خبر . تقلب کنه خیلی راحت این دو تا عقد رو قاطی می کنه … غافل از اینکه اصلا این دو تا نهاد ماهیتا با هم فرق دارند. تو چند کلمه به طور خلاصه فرق های این دو تا رو اینجا می گم … برای اینکه بقیه نتایج رو خودتون بگیرین ادامه مطلب که در واقع مقایسه ای بین مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با قانون مدنی کشور فرانسه است را بخونین …

ماده ۷۵۲- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۲۰۴۴ قانون مدنی فرانسه، صلح را تنها برای رفع منازع موجود یا جلوگیری از منازعه احتمالی می داند. و کاربرد صلح در مقام معاملات در حقوق فرانسه جایی ندارد و حتی صراحتا در رویه قضایی اعلام می کنند که این کاربرد مربوط به صلح نیست!

عقد صلح در آنجا باید به صورت نوشته تنظیم شود.

ماده ۷۵۳- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

این ماده ناظر به ماده ۲۰۴۵ قانون مدنی فرانسه است. با این تفاوت که در فرانسه احکام خاص دیگری در ادامه ماده آورده می شود:

اولا، مانند قانون ایران گفته شده که طرفین باید اهلیت تصرف در مورد صلح را داشته باشند.

ثانیا، حدود دخالت قیم را مشخص کرده است.

ثالثا، صلح اجتماعات و موسسات عمومی را تنها با اجازه صریح شخص شاه نافذ می داند.

ماده ۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

ماده ۷۵۵- صلح با انکار دعوی نیز جایز است. بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.

ماده ۷۵۶- حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۲۰۴۶ قانون مدنی فرانسه: مصالحه می تواند بر قسمت مدنی یک جرم انجام گیرد. صلح مانعی در جهت تعقیب مدعی العموم به وجود نمی آورد.

ماده ۷۵۷- صلح بلاعوض نیز جایز است.

در حقوق فرانسه صلح همواره معوض است و گرچه در متن قانون بدان تصریح نشده است ولی در دکترین و رویه قضایی آنها همواره صحبت از “اعطای امتیازات متقابل” می باشد. حتی تا آنجا جلو رفته اند که با آنکه به اهمیت نسبی عوضین چندان توجهی نمی کنند ولی در هنگامی که یکی از طرفین در مقابل عوضی آنچنان ناچیز که عملا ناچیز است از حقوق خود چشم پوشی کند گفته می شود که مصالحه ای وجود ندارد.

ماده ۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان آشنایی با معاملات رونویس نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

در حقوق فرانسه نهاد صلح قائم مقام معاملات وجود ندارد.

ماده ۷۵۹- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد

این ماده هم حکم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره.

ماده ۷۶۰- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

این ماده هم حکم خاصی راجع به صلح قائم مقام معاملات است و در حقوق فرانسه جایی نداره.

ماده ۷۶۱- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمی تواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

حکم این ماده به علاوه قسمت اول موضوع این ماده یعنی “صلحی که در مورد تنازع باشد”، به ماده ۲۰۵۲ قانون مدنی فرانسه مربوط است:

ماده ۲۰۵۲: «صلح های میان طرفین اعتبار امر مختومه را دارند. این صلح ها نه به خاطر اشتباه حکمی و نه به ادعای غبن قابل خدشه نیستند».

در رویه قضایی هم احکام مختلفی طرح شده است؛ به عنوان مثال، در هنگامی که بزه دیده ای که برای خسارات خود با مسبب ضرر مصالحه کرده است، بعد از آن مدعی ازدیاد خسارت گردد، قضات باید تنها راجع به فزونی و زیادتی خسارت تصمیم گیری کنند و کاری به آن قسمت از خسارت که صلح شده است نخواهند داشت.

ماده ۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

چنین ماده ای در حقوق فرانسه موجود نیست؛ شاید دلیل آن این باشد که جزو قواعد عمومی است و دلیلی بر ذکر آن وجود ندارد. در حقوق ایران چون با وجود تعقیب پلان قانون مدنی فرانسه، ماهیت صلح را گسترش داده اند، ظاهرا نویسندگان قانون مدنی خواسته اند این را تصریح کنند که نشان دهند که قواعد عمومی معاملات در مورد آنها ساری و جاری است.

ماده ۷۶۳- صلح به اکراه نافذ نیست.

بحث اکراه تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حکم را دارد.

ماده ۷۶۴- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

بحث تدلیس آشنایی با معاملات رونویس تنها در رویه قضایی فرانسه مطرح شده است و همین حکم را دارد.

ماده ۷۶۵- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

این ماده جمع مواد ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است و حکم مصداقی هر کدام از آنها را در یک ماده واحد بیان می دارد:

ماده ۲۰۵۴: «همچنین در جایی که صلح در راستای اجرای سند باطلی انجام گرفته شده باشد باطل است، به شرط آنکه طرفین صراحتا با علم به بطلان معامله نکرده باشند».

ماده ۲۰۵۵: «مصالحه بر قطعاتی که بعدا مشخص شود که مشوش بوده اند، به طور کامل باطل است».

ماده ۷۶۶- اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۶ متناظر ماده ۲۰۵۷ قانون مدنی فرانسه است: «هنگامی که طرین به طور کلی تمامی دعاوی خود را مورد مصالحه قرار دهند، اسنادی که از دید آنها ناشناخته بوده و بعدا احتمال دارد که کشف گردند نمی توانند علت بطلان باشند، مگر اینکه ثابت شود که توسط یکی از طرفین مخفی نگاه داشته شده بودند…».

قانون مدنی ایران فقط حکم قسمت اول را بیان داشته است و به خوبی حکم قسمت دوم را به عمومات ارجاع داده است.

ماده ۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

این ماده با وجود آنکه از قواعد عمومی است و ذکر آن نیازی نبوده است باز هم نسبت به حقوق فرانسه از امتیازی برخوردار است.

در دو ماده نسبت به این موضوع صحبت شده است که هر کدام از آنها یکی از مصادیق منتفی شدن موضوع معامله را بیان می دارند:

۱- در ماده ۲۰۵۲ آمده است: «در صورتی که شخصی در مورد حق خود مصالحه نماید و سپس حق مشابهی را از شخص دیگری دریافت دارد، او با توجه به حق مکتسبه جدید خود، به هیچ عنوان پایبند صلح پیشین نیست».

۲- در قسمت دوم ماده ۲۰۵۷ می خوانیم«… ولی در صورتی که موضوع عقد صلح تنها یک قسمت را دارا باشد و همان یک قسمت توسط اسناد و مدارکی که بعدا کشف می شود مورد اعتراض قرار گیرد، و نشان دهد که یکی از طرفین حقی نداشته است، عقد صلح باطل می شود».

هر دوی این احکام تنها مصادیقی از منتفی شدن موضوع معامله است که نویسندگان قانون مدنی ایران با هوشمندی خود آن را تعمیم داده اند. زیرا خصوصیتی در این مثالها نیست تا گفته شود که این حکم مخصوص این دو قسمت می شود.

ماده ۷۶۸- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

مواد ۷۶۸ تا آخر عقد صلح، به نهادی از حقوق فرانسه به نام rente viagere مربوط می شوند که در فارسی آن را “مستمری مادام العمر” ترجمه کرده اند. البته تغییرات عمده ای در قانون ایران در آن صورت گرفته است و آن اینکه برخلاف فرانسه صرفا محدود به زندگانی شخص ذی نفع نیست بلکه می توان آن را مقید به مدت معینی نمود.

این عقد، در قانون مدنی فرانسه مکان خاصی را به خود اختصاص داده است که ماده ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۳ قانون مدنی فرانسه را اشغال می کند.

ماده ۷۶۸ در واقع جمع و خلاصه مواد ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ قانون مدنی فرانسه است.

ماده ۷۶۹- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

چنین حکمی در قانون فرانسه ضرورت نداشته است؛ زیرا در آنجا با مرگ ذی نفع، مدت این قرارداد پایان می پذیرد و در مورد انتقال به وراث بحثی در نمی گیرد. ولی آنچه در قانون ایران تعریف شده است گسترده تر از “مستمری مادام العمر” فرانسه است.

ماده ۷۷۰- صلحی که بر طبق دو ماده فوق وافع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

کشف ارتباط بین موی خاکستری با فعالیت سیستم ایمنی و عفونت ویروسی

کشف ارتباط بین موی خاکستری با فعالیت سیستم ایمنی و عفونت ویروسی

محققان ارتباط موی خاکستری برخی از افراد با بیماری های خطرناک یا استرس مزمن را کشف کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، محققان دانشگاه آلاباما کشف کردند که بین ژن‌های دخیل در رنگ مو و ژنهایی که بدن را از وجود یک عفونت بیماری زا مطلع می‌سازند، ارتباط وجود دارد.

زمانی که بدن تحت یک حمله ویروسی یا باکتریایی قرار می‌گیرد، سیستم ایمنی ذاتی فرد فعال میشود. همه سلولها توانایی تشخیص مهاجمین خارجی را دارند و با تولید مولکول‌هایی به نام اینترفرون ها به آن پاسخ می‌دهند.

این سیگنالهای اینترفرونی به سایر سلولها پیام می‌دهند و موجب می‌شوند که آن ها ژن‌هایی را فعال کنند که مانع از همانندسازی ویروسی می‌شوند و سلولهای افکتور ایمنی را فعال می‌کنند و موجب تقویت سیستم دفاعی میزبان می‌شوند.

ارتباط بین رنگ دانه‌های مو و تنظیم سیستم ایمنی ذاتی به طور ابتدایی بسیار شگفت انگیز است. در این مورد، محققین ارتباط غیر قابل انتظاری را بین خاکستری شدن مو، فاکتور رونویسی MITF و ایمنی ذاتی کشف کردند.

فاکتور MITF بیشتر بخاطر نقشی که در تنظیم بسیاری از عملکردها درون ملانوسیتها بازی می‌کند شناخته شده است. اما در این مطالعه محققین نشان داده‌اند که MITF میتواند پاسخ اینترفرونی ملانوسیت‌ها را یک حالت آماده باش نگه دارد.

اگر کنترل پاسخ اینترفرون بوسیله MITF در سلولهای بنیادی ملانوسیتی از بین برود، نتیجه آن خاکستری شدن مو خواهد بود. علاوه براین، اگر پیام رسانی ایمنی ذاتی به صورت مصنوعی در موش فعال شود، جانور مستعد خاکستری شدن مو خواهد شد و تعداد موهای خاکستری تولید شده نیز افزایش می‌یابد.

این کشف جدید نشان میدهد که موهایی که رنگ دانه‌های مو و پوست را کنترل می‌کنند در کنترل سیستم ایمنی ذاتی نیز نقش دارند. این یافته می‌تواند درک ما در مورد خاکستری شدن مو را افزایش دهد و منجر به درک بیماری های رنگدانهای مرتبط با سیستم ایمنی ذاتی شبیه ویتیلیگو شود.

آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها مقدمه جهت آموزش کدینگ حسابداری و به توضیح سند حسابداری و دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر کپیه، دفاتر دارایی، دفتر مشاغل و … خواهیم پرداخت.

آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها مقدمه جهت آموزش کدینگ حسابداری و به توضیح سند حسابداری و دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر کپیه، دفاتر دارایی، دفتر مشاغل و … خواهیم پرداخت.

آشنایی با سند حسابداری و دفاتر قانونی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها مقدمه جهت آموزش کدینگ حسابداری و به توضیح سند حسابداری و دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر کپیه، دفاتر دارایی، دفتر مشاغل و … خواهیم پرداخت.

سند حسابداری و مدارک مثبته چیست؟

سند حسابدارى فرمى است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهاى مالى و محاسباتى به حساب هایى که حسب مورد بدهکار و یا بستانکار گردیده، تجزیه مى شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح، مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مى باشد.

مدارک حساب عبارتست از مستنداتى که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالى یا محاسباتى بوده و اسناد حسابدارى و دفاتر بر مبناى آنها تنظیم و تحریر مى گردد.

دفاتر قانونی کدام اند؟

دفاتر قانونى شامل کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) و دفتر کپیه و دفتر دارایى براى اموال منقول و غیر منقول است که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابدارى در آنها، از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتى ذیربط حسب مورد امضاء و پلمپ و ثبت گردیده و به فارسى تحریر شده باشد.

دفتر روزنامه و زمان ثبت رویدادهای مالی در آن

دفتر روزنامه و یا دفتر روزنامه عمومی دفترى است که اشخاص حقوقى یا حقیقى کلیه معاملات و سایر رویدادهاى مالى و محاسباتى خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهاى پذیرفته شده حسابدارى و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

نکته : نگهدارى دفتر روزنامه واحد براى ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد براى هر بخش از عملیات مجاز است.

منظور از دفتر کل ، مشترک و دفتر مشاغل چیست؟

دفتر کل نیز دفترى است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذارى حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مى شود به ترتیبى که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.

دفتر مشترک روزنامه و کل دفترى است که داراى ستون هایى براى سرفصل حساب هاى متفاوت باشد، بطورى که اشخاص حقوقى و حقیقى با ثبت و نگهدارى دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهاى حسابدارى، بتوانند آشنایی با معاملات رونویس نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

دفتر مشاغل نیز (دفتر درآمد و هزینه) دفترى است که حداقل داراى ستون هایى براى درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایى هاى قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طورى که در پایان سال تعیین آشنایی با معاملات رونویس جمع درآمد و هزینه شغلى مورد مذکور و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

نکته : کلیه مودیان مالیاتى موظفند براى هر سال مالى فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات خاص، ادامه عملیات مالى خود را در دفاتر جدید ثبت کنند.​

نکته : درج تعداد و مشخصات دفاتر گرفته شده براى استفاده در هر سال مالى، در اظهارنامه مالیاتى مربوط به آن سال الزامى است.

دفتر دارایی و کپیه و ضرورت ثبت اقلام و مراسلات مالی در آنها

دفتر دارایى دفترى است که تاجر باید هر سال صورت جامعى از کلیه دارایى منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

دفتر کپیه دفترى است که تاجر باید کلیه مراسلات و صورت حسابهاى صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. براى این که مراسلات و قراردادهاى تجارتى و هم چنین صورت حسابهاى صادره مربوط به امور تجارتى که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلى متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود.

علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت براى تاجر برسد باید در لفاف و پرونده هاى مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد .

پس از آنکه یک رویداد مالى به درستى ثبت خورد، نتیجه آن باید به صورت خلاصه در دسته بندى خاص و بطور جداگانه ثبت گردد. یکى از دسته بندى هاى گفته شده حساب کل است.

به عنوان مثال، زمانى که در طى دوره مالى از حساب هاى بانکى در طى روزها و حتى ماه ها استفاده مى شود، باید خلاصه اى از این رویدادها در حسابى نگهدارى گردد تا بتوان در صورت لزوم با مشاهده گردش آن، اطلاعات خواسته شده را دریافت کرد.

بنابراین مى توان حسابى تحت عنوان حساب هاى بانکى ایجاد نمود و هر رویداد مالى را که به نوعى از این حساب استفاده مى نماید در آن ثبت کرد.

متداول ترین فرم حسابهاى کل، در حقیقت همان فرم تى (T) است و بخشى از سیستم حسابدارى است که جهت تهیه صورتهاى مالى و ترازنامه بوجود آمده است.

دفتر کل دفترى است که حسابها پس از طبقه بندى، به طور جداگانه در آن نگهدارى مى شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد.

نکته : البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست. کلیه معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل و در سر فصل هاى مربوطه منتقل شود.

تعریف دفاتر قانونی از نظر قانون تجارت

بر اساس ماده ٨ قانون تجارت نیز دفتر کل دفترى است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته اى یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداکرده، هر نوعى را در صفحه مخصوصى در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

براى مانده گیرى هر حساب کل، کافى است که مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن مقطع محاسبه و در طرف بدهکار یا بستانکار حساب وارد نمود (اگر طرف بدهکار بیشتر بود در طرف بدهکار وارد مى شود و در غیر اینصورت در طرف بستانکار وارد آشنایی با معاملات رونویس مى گردد).

از جمله حساب هاى کل مى توان به حسابهاى نقد و بانک، حساب ها و اسناد دریافتنى، موجودى مواد و کالا، سفارشات و پیش پرداخت ها، دارایى هاى ثابت مشهود، دارایى هاى ثابت نامشهود، حساب ها و اسناد پرداختنى، ذخیره ها، سرمایه، اندوخته ها و… اشاره نمود.

High 5 کتاب درباره فارکس ایرانی

شما به عنوان یک معاملهگر بررسی و دقت لازم را انجام دادهاید، طبق معیارهایتان بهترین بروکر را انتخاب کردهاید و یک حساب باز کردهاید. اگر شما معامله بازی داشته باشید که مجبورید آن را بیشتر از 1 روز نگه دارید، معامله شما، شامل سواپ می شود. برای فهم مطلب مثال صرافی را میزنم. نرخ این جفت ارزها ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد، از همین آشنایی با معاملات رونویس روی برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مثل تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بهره گرفته می شود. نماد ارزها در فارکس چگونه شکل میگیرند؟

جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده میشود. این شرکت هر ساله تحت ممیزی مالی اجباری قرار می گیرد، بنابراین سرمایه شما دقیق و کامل حفظ می شود. بعد از مدتی قیمت شروع میکند به حرکت در جهت مخالف، و ترس و وحشت در شما به وجود میآید. در حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود میآید. یعنی معاملات در ساعت ۱ و نیم بامداد به وقت تهران از سیدنی شروع میشود و تا ساعت ۱۰ و نیم صبح ادامه دارد. و سشن نیویورک از ساعت ۴ و نیم تا ساعت ۱ و نیم بامداد برقرار است. در ۲۵ سال اخیر پیشرفتهای ناشی از جهانی سازی تأثیر عمیقی بر بازار ارز داشته و باعث رشد شگفت انگیز این بازار و افزایش چشمگیر تعداد و تنوع معامله گران شده است.

ذکر این نکته ضروری است که تعداد کاربران صرافیها بیشتر از بروکرها هستند؛ با این حال بروکر همچنان نقش ویژهای در معاملات ارز دیجیتال دارد. NZ مخفف نیوزیلند و D مخفف دلار است. برای مثال، میتوان دلار آمریکا را با یورو مبادله کرد. این وبسایت هم بازار فارکس و هم بازار ارزهای دیجیتال، سهام و اوراق قرضه را مورد بررسی قرار میدهد و از نظر انتشار اخبار کامل و جامع است و میتوان روی آن حساب کرد. برای واریز و برداشت وجه می توان از درگاه های پی پال ، مسترکارد ، ویزاکارد و نتلر استفاده کرد. بله تریدر های بین المللی می توانند در این بروکر فعالیت کنند به جز کانادا، بلژیک و یا هر کشور دیگری که مغایر با مقررات محلی باشد. بخاطر جهانی بودن و بیش از حد بزرگ بودن بازار فارکس، اکثر سرمایه گذاران میترسند که پولهای خود را یکجا وارد آن کنند. پس آموزش فارکس از صفر رو شروع کن تا شروع کنی به کسب درآمد توی این بازار بزرگ. مثلا از بین حسابهای پس اندازی که سود ۱٪ میدهند و حساب دیگری که ۰.۲۵ درصد سود میدهد کدام را انتخاب میکنید؟

می توانید استراتژی هایی مانند انواع پرایس اکشن را آموزش دیده و در معاملات خود از آنها استفاده کنید. بهترین زمان معامله جفت ارز های فارکس ، زمانی است که حجم معاملات بسیار بالاست. مقاله های مرتبط : فارکس چیست ؟ با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید. حداقل مبلغ سرمایه گذاری در بروکرهای مختلف، متفاوت است. همچنین میزان توانایی کارکنان فارسی زبان برای خدمت رسانی به مشتریان ایرانی در معیارهای ما قرار گرفته است. همانطور که میتوان حدس زد، تریدری مثل مایک که میخواهد حسابش را دو برابر کند، در موقعیت بسیار متفاوتی قرار دارد. یکی از عوامل مهم ضررده بودن اکثر تریدرها این است که به اندازه کافی روی یادگیری زمان نمیگذراند و خیلی سریع میخواهند معاملات خود را شروع کنند! معاملهگران خرد فارکس حساب های معاملاتی را با بروکرهای آنلاین باز می کنند تا جفت ارزها را با مارجین معامله کنند. در چنین شرایطی تریدر در نرمافزار تعریف میکند که ارزها در قیمت در حال برگشت به فروش برسند. افزایش نرخ بهرهٔ یک ارز در کنار کاهش نرخ بهره ارز دیگر، معادلهٔ بسیار خوبی برای نوسانات شدید است. به همین دلیل است که کاربران ایرانی بهطور کلی اجازه استفاده از بروکرهای ارز دیجیتال را ندارند. اما اغلب تورم میتواند به اقتصاد آسیب برساند و به همین دلیل است که بانکهای مرکزی همیشه مراقب شاخصهای اقتصادی مربوط به تورم از قبیل CPI و PCE هستند.

مثلا هم بازار در امریکا فعال است و هم در اروپا. آیا نحوه ثبت نام در تمام بروکر ها یکسان است؟ اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که در این بازار چه چیزی معامله میشود. دو حرف اول نشاندهندهی نام کشور و حرف سوم اشاره به نام واحد پول آن کشور دارد، که معمولاً اولین حرف نام ارز آن کشور است. در مراحل اول فقط قرار است یک دورنما و آشنایی کلی با بازار پیدا کنید. چه چیزهایی در فارکس معامله می شود؟ هر چه نرخ سود یک کشور بالاتر باشد، احتمال این که ارزش پول آن قدرتمند شود بیشتر است. این فلز گرانبها یا کالا، در بازار فارکس با نماد XAU/USD در مقابل دلار امریکا، قابل معامله است. در نتیجه شما هم بعد از مدتی تمرین در فضای مجازی فارکس، می توانید تجارب خودتان را نیز کسب کنید. حساب دمو به صورت مجازی پولی را در اختیار شما قرار می دهد که میتوانید در بازار فارکس با آن معامله کرده و تمرین کنید.

شما میتوانید، خرید ارز را به صورت خرید سهام در یک کشور خاص در نظر بگیرید. پلت فرم صفحه ای است که در آن شما امکانات خرید و فروش ارز از طریق اینترنت را بدست می آورید. از آنجایی که ۸۰ درصد معاملاتی که در بازار فارکس انجام میشود، به شکست منجر میشود و باعث ضرر میشود، میتوان گفت احتمال از دست رفتن پولتان خیلی بیشتر از فرصتهای پیشرو است. ارزهایی که نرخ بهرهٔ پایینتری دارند بیشتر احتمال دارد که در مدت طولانی تضعیف شوند. مخصوصاً در معاملات سهام، شاخصهها و کامودیتی. به همین دلیل مراجع قضایی، شرکت در معاملات فارکس را در کشور ایران غیر قانونی اعلام کردهاند. آنها به این دلیل “ارزهای اصلی” نامیده میشوند که حجم بسیار سنگینی از معاملات بر روی آنها انجام شده و نمایندهی بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. ثبت نام فارکس دمو یا آزمایشی یکی از بهترین راه های آشنایی با عملکرد بازار فارکس است و اینکه چگونه ارز را خرید و فروش کنیم به معامله گرانی که در سراسر جهان وجود دارند و در حال انجام معاملات هستند. اگر علاقهمند به استفاده رایگان از سیگنال های سودده، روزانه و عالی ما هستید کافی است عضو بروکرهای همکار ما مثل آلپاری باشید.

در هر فعالیت مالی باید حواستان به برخی نکات باشد، یکی از این نکتهها در این نوع مارکتها وجود کلاهبرداران و متقلبانی است که برای ضرر رساندن به شما به هر کاری دست خواهند زد. در بازار فارکس شما اگر چند اندیکاتور و ابزار مهم رو بلد باشید خیلی راحت میتونید سود خیلی خیلی خوبی در بازار داشته باشید. اگر بتوانید این خطوط را به درستی تشخیص داده و رسم کنید ، خواهید توانست روند بازار را تشخیص داده و حتی در بازار های رنج و نوسانی سود های خوبی کسب کنید. 10 روز ابتدائی رو فرجه و فرصت مشاهده ویدئوها و یادگیری مباحث دوره و تمرین و تکرار در نظر میگیریم و 20 روز بعدی، فرصت استفاده از سیگنال های ویژه هست. هیچکس نمیتواند با گذراندن یک یا چند دوره به سودهای آنچنانی دست یابد. شما زیر نقطه ورود برنامهریزیشده قبلی خود، سفارشی را ثبت میکنید تا مطمئن شوید معامله را از دست نمیدهید. اینکه یاد بگیرید از نمودارهای مالی و اندیکاتورهای فارکس استفاده کنید، برای تمرین و یادگرفتن صبر و حوصله در معاملات میتواند به شما کمک میکند. تفاوت نرخ بهره که افزایش مییابد به تقویت ارز پرسودتر کمک میکند در حالی آشنایی با معاملات رونویس که تفاوت رو به کاهش برای ارز کم سودتر مثبت است.

اگر هم خیلی صبر کنید، ممکن است قیمت در جهت اشتباه حرکت کنید و ضرر کنید. همینطور همپوشانی سشن توکیو و لندن را هم در نظر بگیرید. این ابزار شما را مجبور میکند که سناریوهای مختلف مانند امکان عدم موفقیت معامله را در نظر بگیرید و باعث میشود نسبت معاملات موفق به معاملات ناموفق را بدست آورید. زمانی که شما میشنوید Kiwi قوی شد یا ضعیف شد نباید آن را با میوه کیوی اشتباه بگیرید! احتمالاً شما بیش از آنچه فکر می کنید به موفقیت نزدیک هستید. غیر از تعطیلات آخر هفته، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو. این دسته از معامله گران که بسیار هم زیاد هستند، همان افرادی هستند که اگر گیاهی بکارند، هر روز خاک اطراف آن گیاه را زیر و رو می کنند و با تعجب از عدم رشد گیاه، در آخر از انجام آن کار منصرف می شوند.

آموزش تصویری نوشتن سفته

نحوه نوشتن سفته

سفته یکی از اسناد تجاری است که صادر کننده آن متعهد می شود تا مبلغ آن را به گیرنده آن پرداخت کند و برای مواردی مانند ضمانت کاری یا ضمانت وام کاربرد دارد. طریقه تکمیل سفته بسیار اهمیت دارد و پر نکردن نام گیرنده، تاریخ دریافت، مبلغ سفته و خالی گذاشتن بخش امضا، آثاری را به بار خواهد آورد.

برای مشاوره نحوه نوشتن سفته

برای مشاوره نحوه نوشتن سفته

عناوین اصلی این مقاله


سفته یا فته طلب یک سند تجاری است که بابت تعهد به پرداخت صادر می شود . بنابراین سفته یک سند تعهد آور است که برای صدور آن باید دقت کافی به خرج داد . فلسفه وجود سفته به زمانی بر می گردد که تجار برای جا به جایی پول نقد احساس خطر می کردند از این رو با صادر کردن سفته از این قبیل مشکلات جلوگیری می کردند.

امروزه سفته برای اهداف مختلفی مثل سفته ضمانت وام و سفته ضمانت کاری صادر می شود. با همه این ها همان طور که گفتیم سفته باید ویژگی های لازم را داشته باشد تا معتبر شناخته شود. در صورتی که نکات لازم را در طریقه نوشتن سفته رعایت نکنیم، سفته دیگر از امتیازات سند تجاری آشنایی با معاملات رونویس بهره نخواهد برد و دیگر نمی توان از این طریق آن را مطالبه کرد.

از این رو در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که چه مواردی را باید در طریقه نوشتن سفته رعایت کرد و در ادامه هر کدام از این موارد را تعریف کرده و توضیح می دهیم که عدم ذکر هرکدام از این ها چه آثاری به بار خواهد آورد و در آخر هم به آموزش تصویری نوشتن سفته و نحوه پر کردن سفته ضمانت کاری و طریقه تکمیل سفته ضمانت وام خواهیم پرداخت.

آموزش تصویری نوشتن سفته

سفته در قانون تجارت این گونه تعریف شده است:"فته‌ طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید." بنابراین سفته سندی است که صادر کننده تعهد می کند مبلغی را در تاریخ مشخص به شخص خاصی پرداخت کند. از جمله کاربرد های سفته می توان به ضمانت کاری یا سفته حسن انجام کار و ضمانت وام اشاره کرد.

سفته ممکن است برای ضمانت کاری، ضمانت وام و یا مسائلی از این قبیل صادر شود. پس از این که موارد تعریف سفته و موارد صدور سفته را دانستیم، لازم است طریقه تکمیل برگه سفته را نیز بدانیم. در زیر آموزش تصویری نوشتن سفته را برای شما آورده ایم. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده اند، الزامی است.

آموزش تصویری نوشتن سفته

نکاتی در مورد طریقه تکمیل سفته:

1 در صورتی که امضا یا مهر ( اثر انگشت ) صادر کننده درج نشود، سفته اعتبار خود را به عنوان یک سند تجاری و حتی سند عادی از دست می دهد.

2 مبلغ سفته باید حتما هم به حروف و هم به عدد نوشته شود. پیشنهاد می شود مبلغ سفته از مبلغ اسمی آن بیشتر نباشد.

3 در صورتی که نام گیرنده ذکر نشود، سفته در وجه حامل محسوب می شود و هر شخصی که سند را در دست داشته باشد می تواند مبلغ آن را مطالبه کند.

4 طریقه تکمیل سفته برای ضمانت کاری یا ضمانت وام هم از این قرار است که بهتر است بر روی سفته یا پشت آن درج شود که برای ضمانت کاری یا ضمانت وام پرداخت شده است و نوشتن تاریخ در آن موضوعیت ندارد. در صورتی که ضامن پشت سفته ضمانت کاری را امضا می کند، حتما قید کند که آن امضا برای ضمانت است در غیر این صورت به عنوان ظهر نویسی تلقی می شود.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون تجارت ، درج محل پرداخت سفته از نکات الزامی نوشتن و تنظیم سفته نمی باشد.

لازم است پیش از این که طریقه تکمیل سفته را بدانید، ویژگی ها و موارد استفاده سفته را بدانید. پیشنهاد می شود برای اطلاع از این موارد مقاله زیر را مطالعه کنید.

نحوه نوشتن تاریخ در پر کردن سفته

طبق ماده 308 قانون تجارت، تاریخ سفته یکی از گزینه هایی است که حتما باید در طریقه تکمیل سفته قید شود:"فته‌ طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:1 - مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.۲ - گیرنده وجه.۳ - تاریخ پرداخت." از این رو صادر کننده باید در درج دو تاریخ زیر بر روی سفته دقت کند:

1 تاریخ صدور سفته: در صورتی که صادر کننده تاریخی که سفته را صادر کرده است بر روی سفته درج نکند ، سفته ارزش تجاری خود را از دست می دهد و تبدیل به یک سند عادی می شود . تاریخ صدور شامل روز، ماه، سال است که باید با حروف نوشته شود.

2 تاریخ پرداخت سفته: تاریخ پرداخت سفته باید بر روی آن قید شود. در سفته ضمانت کاری و ضمانت وام به جای تاریخ پرداخت بهتر است ذکر شود "سفته بابت حسن انجام کار" و اصلا تاریخ قید نشود.

در صورتی که سفته دارای تاریخ باشد و صادر کننده مبلغ سند را در تاریخ معین پرداخت نکند، گیرنده می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را تحت عنوان اعتراض عدم تادیه یا واخواست اعلام کند و پس از آن ظرف مدت 5 سال با ارائه دادخواست مطالبه سفته، به دادگاه وجه سفته را طلب کند. اگر بر روی تاریخ سفته، عبارت "عند المطالبه" یا "به محض رویت نوشته" شده باشد، گیرنده سفته می تواند تا مدت یک سال برای مطالبه مبلغ سفته اقدام کند و در صورتی که مبلغ سند را دریافت نکرد، می تواند به طریقی که گفته شد، وجه سفته را مطالبه کند.

بیشتر بخوانید: قیمت سفته در سال 1400

نحوه نوشتن نام گیرنده در پر کردن سفته

ذکر نام گیرنده در طریقه تکمیل سفته طبق ماده 308 قانون تجارت ضروری است و نوشتن نام گیرنده باعث می شود که طلبکار مشخص باشد . در صورتی که نام گیرنده نوشته نشده باشد سفته در وجه حامل محسوب می شود، یعنی سند در دست هر کسی باشد، می تواند وجه آن را مطالبه کند.

در صورتی که گیرنده بخواهد سفته را به دیگری انتقال بدهد می تواند بدون رعایت تشریفات، با استفاده از پشت نویسی یا ظهر نویسی، سفته را منتقل کند. در سفته ضمانت کاری و ضمانت وام در صورتی که به عنوان ضامن شخصی پشت آن را امضا کند حتما باید قید کند که بابت ضمانت است در غیر این صورت با ظهر نویسی یا پشت نویسی سفته خلط می شود.

نحوه درج امضا در نوشتن سفته

درج امضا یکی دیگر از شرایط لازم برای تنظیم سفته به عنوان یک سند تجاری است. امضا کردن یا مهر زدن سفته توسط صادر کننده به این معنی است که او بدهکار بودن خود را تایید می کند. در صورتی که سفته بدون امضا باشد، نه تنها سند تجاری نیست بلکه سند عادی هم محسوب نخواهد شد.

در صورتی که صادر کننده سند به جای امضا، مهر یا اثر انگشت بزند، موجب بی اعتباری سفته نخواهد بود.

مبلغ سفته

هر سفته مبلغ مشخصی دارد که بر روی برگه سفته چاپ شده است که در واقع این مبلغ سقف اعتبار سفته را نشان می دهد که به آن مبلغ اسمی سفته می گویند. مثلا وقتی روی سفته نوشته شده است:"سفته تا مبلغ ده میلیون ریال" یعنی اعتبار سفته ده میلیون ريال(یک میلیون تومان) است. صادر کنندگان سفته باید دقت داشته باشند که وجود این مبلغ بر روی سفته به این معنی نیست که آن ها مبلغ مورد نظر خود را بر روی برگه سفته درج نباید درج کنند و حتما باید مبلغ سفته را هم به حروف و هم عدد یادداشت کنند در غیر این صورت، این سند اعتبار نخواهد داشت.

وظیفه توضیع سفته با بانک ملی است و مبلغی که برای خرید سفته میپردازیم درواقع مالیات آن است که مجلس شورای اسلامی آن را مشخص می کند و هرچه مبلغ سفته بیشتر باشد، قیمت خرید آن هم بیشتر می شود و به آشنایی با معاملات رونویس ازای هر ده میلیون ریال در مبلغ اسمی، پنج هزار ریال باید پرداخت شود.

نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که مبلغی که بر روی سفته می نویسند نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد به این معنی که در سفته ای که مبلغ اسمی آن معادل ده میلیون ریال است، نمی توان مبلغ ده میلیون و بیست ریال نوشت. با این حال در صورتی که مبلغ نوشته شده بیش از مبلغ اسمی بیشتر باشد، اعتبار سفته از بین نمی رود و مبلغ نوشته شده قابل مطالبه است.

در ادامه بخوانید: دادگاه صالح برای مطالبه سفته

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نوشتن سفته به کانال تلگرام چک و سفته مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه نوشتن سفته پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- در نحوه نوشتن سفته چه مواری حتما باید قید شود؟

امضا صادر کننده نام گیرنده و مبلغ سفته و تاریخ پرداخت باید حتما قید شود که جزئیات آن در متن مقاله آمده است.

2- نحوه پر کردن سفته ضمانت کاری و وام چگونه است؟

بر روی سفته حتما قید شود که بابت ضمانت کاری یا وام است و ذکر تاریخ موضوعیت ندارد که در متن آورده شده است.

3- عدم ذکر نام گیرنده در نحوه نوشتن سفته چه تاثیری دارد؟

عدم ذکر نام گیرنده موجب می شود تا سفته در وجه حامل باشد که در متن مقاله توضیح داده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.