مولفه های سرمایه در گردش


مولفه های سرمایه در گردش

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز طی گزارشی به بررسی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها پرداخت.

در این گزارش بیان شده: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود. فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می آورند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) مولفه های سرمایه در گردش سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود.

تشریح کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس کارکردهای این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکردها است. افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و. به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.

تأمین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان شده و آمده: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.

در این گزارش با بیان اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر پیامدهای مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می کند.

در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند.

در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد.

ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه

در این گزارش طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم ترین آنها تشریح شده است. درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به طور کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود.

در مورد دوره نگهداری هم آمده: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیش از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از طریق نرخ یا میزان شمولیت کاهش می یابد یا به طور کلی دارایی مشمول مالیات نمی شود. به طور کلی دلیل به کارگیری این سیاست، حمایت از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.

مولفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی بر این باورند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به طور کلی دسته اول بر این موضوع تأکید دارند که چون صرفاً عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش یافته و تغییری در قدرت خرید او ایجاد نشده است، نباید عایدی اسمی مبنای اخذ مالیات باشد. از طرف دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چراکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند.

نرخ مالیات مالیات دیگر مولفه مورد اشاره در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تأثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلاً تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: مسئله زیان از مولفه های دیگر است. یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مسئله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند و معمولاً آن را از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند.

به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مولفه های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها می توان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و جلوگیری از تخلیه سرمایه مولفه های سرمایه در گردش تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره کرد که همگی این اهداف موجب کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند.

نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی مولفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.

حسابداری پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه در گردش دسته: حسابداری بازدید: 4 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 659 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت سرمایه درگردش در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد قیمت فایل فقط 19,200 تومان عنوان: پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 37 اسلاید این فایل در زمینه “مدیریت سرمایه درگردش”می باشد که در حجم 27 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد: تعاریف سرمایه در گردش مدیریت سرمایه در مولفه های سرمایه در گردش گردش مدیریت دارایی های جاری چرخش وجه نقد سیاستهای سرمایه در گردش شاخص های سرمایه در گردش خصوصیات سیاست متعادل مدیریت سرمایه در گردش عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش چهارمولفه مدیریت سرمایه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملكرد مالی شرکت سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملكرد نقدینگی و شاخص ها ی مدیریت سرمایه درگردش سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش ترجمه چکیده چند مقاله خارجی مرتبط با مدیریت سرمایه در گردش نتیجه گیری پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. قیمت فایل فقط 19,200 تومان برچسب ها : دانلود پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش , تعاریف سرمایه در گردش , مدیریت در گردش , سیاستهای سرمایه در گردش , شاخص های سرمایه در گردش , عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش , ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش , سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد , سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

37 21 کیلوبایتزمین شناسی دانلود تحقیق زمین شناسی 18 ص دانلود دانلود تحقیق زمین شناسی 18 ص دسته: زمین شناسی بازدید: 9 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود زمین شناسی 18 ص تحقیق زمین…

41 698 کیلوبایتپاورپوینت پاورپوینت بررسی روانشناسی اعتیاد دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی اعتیاد دسته: پاورپوینت بازدید: 4 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 698 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 پاورپوینت بررسی روانشناسی اعتیاد در 41 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و…

48 3077 کیلوبایتمعماری آشنایی با معماری پایدار و معماری سبز دانلود آشنایی با معماری پایدار و معماری سبز دسته: معماری بازدید: 5 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3077 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 معماری معماری پایدار معماری سبز ویتور ویوس…

چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم 35 1407 کیلوبایتکامپیوتر و IT پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟! دانلود پاورپوینت چگونه ارتباط امن در اینترنت داشته باشیم؟! دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 7 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل:…

خودشناسی تصمیم گیری تصمیم 20 603 کیلوبایتروانشناسی و علوم تربیتی پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری دانلود پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 6 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 603 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

44 44 کیلوبایتمدیریت دانلود اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص دانلود دانلود اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص دسته: مدیریت بازدید: 9 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص…

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، مهر ماه ۱۳۹۶

_SPONSOREDALT

First International Conference on Accounting and Management

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،شركت علمي پژوهشي اميد پژوه آتيه كردستان -دانشگاه كردستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

کانال تلگرام مجموعه سیویلیکا به منظور اطلاع رسانی سریع و منظم کنفرانسهای علمی و پژوهشی ایجاد شده است
اگر می خواهید اولین نفری باشیدکه از رویدادهای تخصصی و معتبر علمی کشور باخبر می شوید، حتما در کانال سیویلیکا عضو شوید.

پایگاه سیمپوزیا

پایگاه سیمپوزیا، یکی از مجموعه وب سایتهای سیویلیکا می باشد که به اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور می پردازد. در این سایت کلیه فراخوانهای کنفرانسهای معتبر علمی کشور را می توانید مشاهده نمایید.

نسخه‌‌ای برای دوام و مقاومت بیشتر شرکت‌ها

مترجم: مولفه های سرمایه در گردش رویا مرسلی منبع: HBR : ورشکستگی‌های بزرگ اخیر،‌ معاملات، بازپرداخت سرمایه، کاهش هزینه‌ها در مقیاس وسیع در شرکت‌هایی مثل برادران بروکس، yepeny، Herz، Neiman Marcas، فورد و جنرال موتورز همگی گواه تنگنای مالی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ هستند.

نسخه‌‌ای برای دوام و مقاومت بیشتر شرکت‌ها

اما یکی از بحران‌های کمتر قابل مشاهده در عمق زنجیره‌های تامین، بی‌ثبات شدن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. (SME) که می‌تواند بروخامت اقتصاد جهان بیفزاید.

شرکت‌های کوچک و متوسط اولین کسب‌وکارهایی هستند که تاثیر بحران مالی را احساس می‌کنند. اما وضعیت آنها با سیاست تنبیهی پرداخت که شرکت‌های بزرگ بعد از بحران مالی سال 2008 در پیش گرفتند بدتر هم می‌شود. روش‌هایی از این دست در کنار بحران همه‌گیری جهانی تعداد بی‌شماری از تامین‌کنندگان کسب‌وکارهای کوچک را در حوزه سرمایه در گردش گرسنه نگه داشته و سایه تهدید موجی از شکست را بر سر آنها گسترده است. روش‌هایی برای جلوگیری از چنین پیامدهایی وجود دارد. دولت‌ها باید از نیازهای شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت مالی به‌عمل آورند و شرکت‌های بزرگ می‌توانند با شناسایی و حمایت از تامین‌کنندگان در خطر به آنها کمک کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند با روش‌های دقیق‌تر در مدیریت سرمایه در‌گردش به خودشان کمک کنند و راه‌حل‌های نوآورانه مالی زنجیره تامین شامل نسل جدید راه‌حل‌های دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع اعتباری برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا کنند. این راه‌حل‌ها باید هر چه زودتر اجرایی شوند. اگر شرکت‌های کوچک و متوسط به‌طور دسته‌جمعی سقوط کنند، موج آن دامن شرکت‌های بزرگ را نیز خواهد گرفت و این مساله می‌تواند سیستم مالی جهان را که از قبل تحت فشار همه‌گیری جهانی است به خطر بیندازد.

چرا شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرتر هستند؟

طی دهه‌های اخیر، شرکت‌ها تلاش کرده‌اند با کاهش موجودی و بهینه‌سازی تولید در راستای افزایش کارآیی به سازمان‌هایی ناب تبدیل شوند. با این حال، این اقدامات باعث شکننده‌تر شدن عملیات آنها شده است، به‌عنوان مثال افزایش وابستگی آنها به یک پایگاه تامین که مقابل مشکلات آسیب‌پذیر است.

بحران مالی جهانی سال 2008-2007 این شکنندگی را عمیق‌تر کرد به‌عنوان مثال طی این بحران بانک‌ها تلاش کردند با عدم اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط یا انجام آن با نرخ‌های بسیار بالا خود را کمتر در معرض ریسک اعتباری قرار دهند که این اقدام باعث کاهش اعتبار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط شد.

اقدامات خارق‌العاده بانک‌های مرکزی برای افزایش نقدینگی در سیستم‌های مالی با خرید دارایی‌های مالی و کاهش نرخ‌های بهره تا نزدیک به صفر هم به شرکت‌های کوچک و متوسط کمکی نکرد.

به‌عنوان مثال، در اروپا نقدینگی با هزینه کم برای شرکت‌های بزرگ در دسترس بود، اما برای شرکت‌های کوچک و متوسط نبود، بیشتر به‌دلیل معرفی ضوابط مالی سختگیرانه‌تر، مثل قوانین بازل، که بانک‌ها را وادار می‌کرد وام به شرکت‌های کوچک و متوسط را کاهش دهند (اکنون این کار پرریسک‌تر به حساب می‌آید) و نرخ بهره وام کسب‌وکارهای کوچک را افزایش دهند.

شرکت‌های کوچک خود را از دو طرف تحت فشار می‌دیدند: یکی سیستم بانکی که کمتر مایل بودند به آنها وام بدهد و دیگری شرایط پرداخت طولانی‌تر از طرف مشتریان. شرکت‌ها که نیاز مبرم به نقدینگی داشتند (بالاخص شرکت‌های بزرگ) به‌طور فزاینده‌ای به تنها منبع پول نقد موجود روی آوردند: پرداختی‌های خود.

در یک تحقیق منتشر نشده که ما از 800 تولیدکننده برتر اروپا در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده طی بیش از 13 سال 2017 انجام داده‌ایم دریافتیم که شرکت‌های بزرگ به‌طور سیستماتیک شرایط پرداخت خود را به تامین‌کنندگان طولانی‌تر می‌کنند (یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد تا آنها پول تامین‌کنندگان را پرداخت کنند) و این شرکت‌های تامین‌کننده نیز همین کار را برای تامین‌کنندگان خود انجام می‌دهند.

متاسفانه، این چرخه در شرکت‌های کوچک مولفه های سرمایه در گردش و متوسط متوقف می‌شود، چراکه آنها توان طولانی‌تر کردن پرداخت به تامین‌کنندگان خود را ندارند. در نتیجه شرکت‌های کوچک و متوسط برای سال‌ها هزینه‌ این روش‌های پرداخت تنبیهی را خودشان جذب می‌کردند فقط به‌خاطر اینکه در کسب‌و‌کار باقی بمانند. طی دوره سال‌های 2017-2004 شرکت‌ها تعداد روزهای پرداخت بدهی خود را از 76 روز مولفه های سرمایه در گردش در اروپا و 59 روز در ایالات‌متحده به‌ترتیب به 83 و 69 روز افزایش دادند. شرکت‌های کوچک و متوسط که اکنون به‌خاطر شرایط پرداخت طولانی‌تر ضعیف شده‌اند باید با چالش همه‌گیری ویروس کرونا نیز دست‌و‌پنجه نرم کنند. علاوه‌بر افت شدید تقاضا و تعطیلی اجباری ناشی از بیماری همه‌گیر، فاکتورهای بدهی‌های معوقه پرداخت نمی‌شوند مولفه های سرمایه در گردش که این مساله باعث می‌شود موقعیت شرکت‌های کوچک و متوسط حتی متزلزل‌تر از قبل شود.

راه‌هایی برای جلوگیری از بحران جهانی

آیا می‌توان از چنین پیامدهایی جلوگیری کرد؟ آیا دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر به کسب‌و‌کارهای کوچک کمک می‌کنند تا از این توفان عبور کنند، آنها را در وضعیت مالی قوی‌تری قرار خواهند داد و خطر شکست‌های سیستماتیک را برای آنها کمتر خواهند کرد؟ ما معتقدیم پاسخ به این پرسش‌ها، بله است؛ چراکه دولت‌ها و شرکت‌ها اکنون نیز اقدام کرده‌اند. درمان‌‌هایی وجود دارند که می‌توانند آنها را به کار گیرند.

تامین وجه نقدی که بسیار موردنیاز شرکت‌های کوچک و متوسط است. دولت‌ها باید اقدامات بیشتری برای تزریق پول نقد به سیستم مالی با ضمانت بازپرداخت انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که نقدینگی از شرکت‌های بزرگ فراتر رفته و به دست شرکت‌های کوچک و متوسط می‌رسد.

در ایالات‌متحده، برنامه حمایت از حقوق و دستمزد (PPP) در ایجاد حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط موثر بوده است. همچنین برنامه‌های دولتی برای افزایش نقدینگی وجود دارد. در اروپا، هم دولت‌های ملی و هم اتحادیه با تمرکز خاص روی شرکت‌های کوچک از کسب‌و‌کارها حمایت‌ مالی می‌کنند. بیشتر این حمایت‌ها به‌صورت وام‌هایی هستند که با ضمانت ملی یا اروپایی پشتیبانی می‌شوند تا هزینه وام‌گیرنده را کاهش دهند. بیشتر کشورها مثل انگلستان و ایتالیا سعی می‌کنند معاملات زنجیره تامین را با ارائه ضمانت‌های دولتی به جای بیمه اعتبار تجاری که بیش از حد گران تمام می‌شود، حمایت کنند. در ایالات‌متحده اداره کسب‌و‌کارهای کوچک برنامه‌های متعددی را ارائه می‌دهد، ازجمله برنامه‌هایی که وام‌های سریع و تسویه بدهی را عرضه می‌کنند.

با این وجود، تاثیرگذاری چنین اقداماتی به این مساله بستگی دارد که سیستم‌های بانکی دیوان‌سالار تا چه اندازه می‌توانند سریع و کارآمد این وجوه را به متقاضیان تحویل دهند.

پرورش‌ تامین‌کنندگان. برنامه‌‌های کمک‌های دولتی به تنهایی کافی نیستند. شرکت‌های بزرگ‌تر باید به تامین‌کنندگان خود که از لحاظ مالی در مضیقه هستند کمک کنند. مبنای چنین استراتژی‌ این است که تامین‌کنندگان مهم شناسایی شده و در عبور از بحران جاری از آنها حمایت شود تا بتوانند عملیات خود را از سر گیرند. این کار می‌تواند با پرداخت زودتر از موعد، پرداخت برای سفارش‌های آینده یا استفاده از برنامه‌های تامین مالی زنجیره تامین به‌منظور کاهش محدودیت‌های اعتباری تامین‌کنندگان صورت پذیرد.

به‌عنوان مثال گوچی (با مالکیت گروه کرینگ) که شبکه بزرگ‌ تامین‌کنندگان صنایع کوچک ایتالیایی خود را پس از بحران 2008 زنده نگه داشت، در اواخر ماه می 2020 از تمدید این حمایت از تامین‌کنندگان خود خبر داد. اپراتور مخابراتی تلفن همراه فرانسوی تحت‌عنوان ایلیاد تصمیم گرفت به تامین‌کنندگان شرکت‌های کوچک و متوسط خود که قبلا 60 روزه پرداخت می‌کرد، پرداخت نقدی داشته باشد تا نقدینگی فوری در اختیار آنها قرار دهد.

مدیریت فعال سرمایه در گردش. شرکت‌های بزرگ باید تلاش مضاعفی به کار ببرند تا کارآیی مالی خود را با تمرکز بر کاهش تهاجمی هر سه مولفه سرمایه در گردش بهبود بخشند: موجودی، بدهی‌ها و مطالبات. برای کاهش موجودی، شرکت‌ها باید زنجیره تامین خود را بازدید کرده و نیازهای موجودی و زمان چرخه خود را کاهش دهند؛ یعنی زمانی که شرکت باید عملیات تولید و توزیع خود را تا نقطه فروش تامین بودجه کند. این امر مستلزم آن است که آنها زنجیره‌های تامین خود را مجددا طراحی کنند (ازجمله جریان‌های زنجیره تامین)، سطح موجودی را بهینه کنند، عملیات را ساده‌سازی و ارائه خدمات و محصولات را منطقی کنند.

انجام همه این کارها مستلزم صرف زمان است، اما به طور بالقوه روش سودمندتری است، چراکه بهینه‌سازی موجودی، یک روش بسیار کارآمد برای ارتقای موقعیت سرمایه در گردش یک شرکت است بدون اینکه بر سایر اعضای زنجیره تامین اثر منفی بگذارد. بیشتر شرکت‌ها از قبل روش‌های تهاجمی را برای کاهش مطالبات خود از طریق سیستم پاداش برای مشتریان یا طولانی‌تر کردن پرداخت‌ها به کار می‌گیرند، اما برای پرورش تامین‌کنندگان روش‌های هوشمندانه‌تری مورد نیاز است. جالب است که تحقیقات ما نشان می‌دهند که هیچ تغییر معناداری در موجودی بعد از بحران مالی جهانی به وجود نیامده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ عمدتا وابسته به طولانی‌تر کردن پرداخت‌ها و دریافت سریع‌تر مطالبات بوده‌اند تا سرمایه در گردش را کاهش دهند و وابستگی آنها به بهبود عملیات و تولید کمتر بوده است. این یافته نشان می‌دهد که شرکت‌ها فرصت آزاد کردن سرمایه در گردش خود را از طریق بهینه‌سازی موجودی کالا یا طراحی مجدد زنجیره تامین از دست داده‌اند.

راه‌حل‌های تامین مالی زنجیره تامین. چند روش برای به تعادل رساندن روابط بین شرکت‌ها در یک زنجیره تامین وجود دارد تا دسترسی به اعتبار برای بازیگران ضعیف‌تر فراهم شود، بالاخص شرکت‌های کوچک و متوسط. یکی از این روش‌ها، فاکتوربندی معکوس است، به این روش که خریداران بزرگ و بااعتبار ترتیبی می‌دهند تا موسسات مالی آنها مطالبات تامین‌کنندگانشان را خریداری کنند. این موسسه مالی می‌تواند فورا به تامین کننده پرداخت کند (تخفیف کمتر براساس رتبه اعتباری خریدار) در حالی که خریدار براساس شرایط پرداخت معمول به بانک پرداخت می‌کند. این راه‌حل دارای تنوع بسیار زیادی است، اما مزیت اصلی آن استفاده از اعتبار گروه با نرخ بهتر و ارائه اعتبار با نرخ جذاب‌تر به شرکت‌های کوچک و متوسط است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ ازجمله زیمنس آمریکای شمالی و P&G این روش‌ها را از زمان رکود بزرگ در پیش گرفته‌اند و آنها را در پاسخ به بحران بیماری همه‌گیری کنونی گسترش داده‌اند.

در اینجا به ذکر استراتژی‌های مالی دیگری می‌پردازیم که شرکت‌های بزرگ می‌توانند در جهت کمک به تامین‌کنندگان خود که با سختی و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند یا تامین‌کنندگان کوچک‌تر به کار گیرند.

بهره‌برداری از داده‌های بهتر. با حجم زیاد و منابع وسیع اطلاعات که اکنون در دسترس است، شرکت‌های بزرگ باید از این منابع برای ارزیابی بهتر سلامت و تداوم حیات تامین‌کنندگان بهره گیرند، سپس به آنها کمک کنند. به عنوان مثال گوچی، داده‌های عملیاتی مبسوطی را درباره تامین‌‌کنندگان به بانک‌ها ارائه می‌دهد که بانک‌ها را قادر می‌سازد تا اعتبار دقیق تامین‌کنندگان را مورد ارزیابی قرار دهند. گروه لوکس OTB (صاحب برند دیزل و چند برند دیگر) فاکتوربندی معکوس (Reverse factoring) را به تامین‌کنندگانی ارائه می‌دهد که نیازهای کیفی و مسوولیت‌پذیری را برآورده می‌کنند. پوما (کفش و لباس ورزشی) و ییمکی

(مد لباس زنانه) در ارزیابی تامین‌کنندگان خود در زمان انتخاب آنها برای قرار دادنشان در برنامه‌های مالی خود از ارزیابی پایداری و مسوولیت اجتماعی شرکتی (CSR) استفاده می‌کنند.

اهرم راه‌حل‌های دیجیتال. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند خود به تنهایی یا در همکاری با شرکت‌های بزرگ‌تر از راه‌حل‌های زنجیره تامین دیجیتال بهره ببرند. شرکت‌های نوپای فین‌تک و سایر شرکت‌ها و اشخاص از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیشرفته امتیازدهی برای ارزیابی اعتبار مطالبات برای ارائه پرداخت فوری به تامین‌کنندگان استفاده می‌کنند.

به‌کارگیری راه‌حل‌های جدید. گذشته از گزینه‌های سنتی تامین مالی، مانند فاکتوربندی معکوس، راه‌های جایگزین بسیاری وجود دارد که به‌کارگیری آنها مزایای مشابهی را به دست می‌دهند: دسترسی آماده به نقدینگی، تقسیم ریسک بین شرکای زنجیره تامین و بهینه‌سازی استفاده از سرمایه در گردش. این راه‌حل‌ها شامل تخفیف پویا (خریداران در ازای تخفیف پیشنهاد پرداخت زودهنگام می‌‌دهند)، دارایی موجودی کالا (وام با موجودی به عنوان وثیقه)، اعتبار مالی سفارش خرید (وام با پشتوانه سفارش خرید) و تجارت فاکتور (بسترهای فروش مطالبات) هستند. شرکت‌های فورد، فولادسازی Feralpi و سازنده کشتی‌های تفریحی Fincanteri برخی از شرکت‌هایی هستند که این روش‌ها را به کار می‌گیرند.

زمان عمل

امروزه شرکت‌ها در تلاش هستند تا زنده بمانند تا زمانی که سفارش‌ها مانند قبل شوند و کسب و کار رونق یابد. این چالش‌ها نیاز به نقدینگی در کل زنجیره تامین دارند. روش‌هایی که تشریح شد به شرکت‌های بزرگ و زنجیره تامین آنها کمک می‌کند تا مقاوم‌تر شوند.

شاخص های مالی یک سیستم مدیریتی کدام اند؟

شاخص های مالی

قسمت های مختلف یک بنگاه اقتصادی مکلف است که نوعی اطلاعات مالی تهیه نماید که به وسیله آن،مدیر میتواند عملکرد و نتایج آن بخش را تجزیه و تحلیل کند. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعاتی نظیر عملیات، وضعیت مالی بنگاه اقتصادی و همچنین عملکرد کلی مسولین سازمان،مشتریان آن بنگاه را شامل شود این اطلاعات مفاهیم خامی می باشند که به تنهایی گزارشی از عملکرد را ارائه نمی دهند و زمانی ارزش محسوب می شوند که با معیارهایی مورد مقایسه قرار گیرند که این معیارها می تواند شامل : روند کلی بنگاه،متوسط صنعت و شرکت های مشابه باشد و نتیجه دیگر آنها به مدیران کمک می کند تا گرفتار اطلاعات غلط بدست آمده نشوند. در این مقاله با موضوع شاخص های مالی سیستم مدیریتی با ما همراه باشید.

مجموعه سیستم های لایه حسابداری مدیریت،شامل شاخص هاdی مانند سیستم مالی سند پرداز هستند که برای شرکت های بزرگ طراحی شده است تا به وسیله آن مدیران بتوانند نظارت دقیقی بر عملکرد بخش های مختلف شرکت داشته باشند.از مزیت های های این سیستم میتوان به محاسبه عملکرد بخش های حسابداری اشاره کرد که علاوه بر آن می تواند در بخش های مختلف دیگر مانند بخش مهندسی، پشتیبانی، منابع انسانی و تولید تاثیر بسزایی داشته باشد.

این سیستم شامل دو بخش اصلی و مجزا به نام های سنجه و شاخص می باشد و قادر است گزارش های مالی جامع دقیقی را در قالب مقادیر دوره ای و روند دوره ای در هر دو مورد فراهم آورد.در واقع سنجه از گردش یا مانده تعدادی حساب حاصل می شود که از ترازنامه ها بدست می آید که به عنوان یک قلم اطلاعاتی مفهوم دار تلقی می گردد و از مزیت های دیگر،آن است که ترازهای مالی شرکت های مختلف را در عین وجود تفاوت در ساختار سر فصل های حساب ها کاملا یکتا و قابل قیاس می کند. شاخص از تقسیم دو سنجه به مولفه های سرمایه در گردش وجود می آید که وضعیت شرکت را مشخص می کند به عنوان مثال در خصوص مقایسه صنایع و رقبای شرکت،حداقل روندی که در دوره های مالی یک شرکت نمود زیادی پیدا می کند. شاخص های مالی سیستم مدیریتی بر اساس موارد زیر مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند :

 • کارایی دپارتمان عملیات حسابداری
 • بازده سرمایه گذاری
 • ساختار سرمایه
 • نقد شوندگی
 • کارایی دپارتمان منابع انسانی
 • ساختار سرمایه
 • کارایی پردازش های مالی
 • کارایی عملیاتی
 • جریان نقد
 • کارایی دپارتمان پشتیبانی
 • کارایی فروش و بازاریابی
 • کارایی دپارتمان تولید

تمامی موارد بالا از جمله موارد پر کاربرد در بخش حسابداری است و می تواند در بخش دیگر نیز تاثیر خود را بگذارد.

نکته : شاخص های مالی بسیار زیادی وجود دارند که در سیستم سند پرداز تنها به 20 مورد از آنها اشاره شده است.

در سیستم شاخص های مالی سند پرداز ابزاری وجود دارد که گزارش را در چهار بعد تهیه می کند و سبب می شود که مدیران سنجه ها و شاخص های مورد نظر خود را به سهولت مشاهده کنند از همین رو می توانند اظلاعات مالی را در دوره های مالی مختلف و در مقایسه با شرکت های مختلف نیز مشاهده کنند. سنجه ها و شاخص های مهم عبارت است از :

به تمامی اطلاعاتی که از سیستم اطلاعاتی سازمان استخراج می گردد سنجه گویند که از فرم جمع جبری چند حساب یا اعداد استخراج شده از سیستم یکپارچه سازمان (ERP) بدست می آید برای مثال به نمونه های زیر توجه کنید :

 • هزینه های اداری
 • سرمایه های ثابت خالص
 • سرمایه های در گردش
 • هزینه های فروش
 • تفاضل سرمایه جاری از موجودی کالا
 • سود عملیاتی که حاصل درامدها و هزینه های عملیاتی است

نکته : با توجه به مفاهیم ساده و در عین حال مهم،مدیران اشتیاق بیشتری به برای بررسی اطلاعات دوره های مالی مختلف بر اساس سنجه را دارند.

شاخص ها :

نسبت فروش به سرمایه در گردش

در ابتدا باید وجوه نقدی را در حد حداقل در سازمان نگه داری کنیم که این امر ضروری است و برای کاهش نیازهای تامین مالی شرکت صورت می گیرد در این خصوص میتوان از شیوه هایی جهت تعیین میزان تغییرات در استفاده از مبالغ نقدی در طول زمان استفاده کرد که از عمده آنها نسبت فروش به سرمایه در گردش است که نشان دهنده میزان وجوه نقد برای حفظ سطح فروش ها است.در صورت توجه به روند این نسبت یک مدیر به راحتی می تواند تغییرات بلند مدت را دز بخش مورد نظر به راحتی مشاهده کند.

نسبت فروش به هزینه های اداری

موضوع اصلی،میزان هزینه سربار مورد نیاز برای حفظ سطح فروش است به عنوان مثال شرکتی که دارای سفارش های بسیار کم به مشتریان خود اما نیازمند به حسابداری بزرگ برای رسیدگی به بخش هاتی مختلف دارد.

نسبت هزینه تعمیر و نگهداری به سرمایه های ثابت

این نسبت در ارتباط با برآورد سرمایه های ثابت گزارش شده است و در صورت نرخ مولفه های سرمایه در گردش افزایشی آن شاهد جایگزیی برای سرمایه هستیم که نشاندهنده مصرف زیاد سرمایه می باشد.اگر این نسبت بدون افزایشی در میزان سرمایه ثابت کاهش یابد میتوان گفت اعتبار نقدی شرکت تمام شده است و باید سرمایه جدیدی اضافه گردد.

نسبت هزینه های فروش به فروش

ممکن است برخی از فروش ها برای شرکت به طور پیوسته هزینه بردار باشد که سود حاصل از فروش حتی هزینه سایر فروش ها را در بر نمی گیرد بدین منظور این نسبت ایجاد شده تا مدیریت به کمک آن رویکردهای جدید را پیاده سازی کند.

نرخ سربار

برای تعیین هزینه سربار این نرخ ایجاد شده است و برای ارائه به مشتری درباره محصول تکمیل شده،تهیه و تنظیم گردد.

نسبت سربار به بهای تمام شده فروش

در طول زمان هزینه های کار مستقیم با هزینه های سربار در بهای تمام شده کالای فروش رفته جایگزین شده است و بیشترین سهم را در هزینه های یک شرکت دارد و با توجه به نقش پر اهمیت آن نسبت سربار به بهای تمام شده فروش سبب می شود تا مدیران دقت بیشتری در افزایش یا کاهش هزینه ها داشته باشند.

گردش سرمایه

این گردش توسط سهام داران مورد استفاده قرار می گیرد تا برای تبدیل حقوق سهام داران و بدهی به مبالغ فروش تعیین گردد.سطح بالا در کارایی فروش نشان از نسبت بالای فروش به حقوق سهام داران را دارد بنابراین بررسی این معیار میزان تغییرات در سطح کارایی را در طول زمان نشان می دهد.

نسبت سرمایه های عملیاتی

اطلاعات ارائه شده در این بخش از اطلاعات ترازنامه منجر شده است و به مدیران در جهت حذف و یا اضافه کردن سرمایه های شرکت در صورتی که قابلیت های عملیاتی آن از بین نرود کمک می کند.

حاشیه فروش

برای دسترسی به این نسبت ابتدا باید هزینه های توزیع و قیمت فروش رابررسی کنیم تا سود حاصل که جدا از فعالیت های درآمد زای شرکت است تفکیک گردد.

نسبت وجه نقد به سرمایه در گردش

از این نسبت برای تعینن درصدی از سرمایه استفاده می کنند به گونه ای که به راحتی بتوان آنها را به وجه نقد تبدیل کرد و میزان پایین این نسبت نشان دهنده فقدان وجوه نقدی برای پرداخت تعهدات کوتاه مدت مشکل آفرین است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.