درجه اهرم عملیاتی


در این رابطه Q نشان‌دهندۀ تعداد محصول فروخته شده (میزان فروش)، P قیمت هر واحد محصول، V هزینۀ متغیر هر واحد محصول، F برابر هزینۀ ثابت عملیاتی و C معادل هزینۀ مالی درجه اهرم عملیاتی ثابت است. فرض کنید که DFL برابر 2 شود، این امر بدین معناست که به ازای هر 1% ا فزایش در سود عملیاتی، سود خالص 2% افزایش می‌یابد؛ چرا که اهرم مالی یا DFL نشان می‌دهد که به ازای هر درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چند درصد تغییر می‌کند، همان‌طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود اهرم مالی ( DFL ) حساسیت سود هر سهم به تغییرات سود قبل از بهره و مالیات را نشان می‌دهد:

درجه اهرم عملیاتی

نتایج جستجو برای: درجه اهرم عملیاتی

تعداد نتایج: 51007 فیلتر نتایج به سال:

بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت د.

بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت د.

رابطه ارزشی تغییرات اهرم مالی در تبیین عملکرد عملیاتی

هدف این تحقیق این است که مشخص شود آیا تغییرات در اهرم مالی می‌تواند در ارزیابی عملکرد کمک کند. روش این پژوهش استفاده از رویکرد رگرسیونی تعیین ارتباط بین تغییرات اهرم مالی و بازده سهام شرکت‌هاست که به عنوان نماینده‌ی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و دوره‌ زمانی مورد مطالعه سال‌های 1378 تا 1388 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ت.

بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظر به اینکه هدف موسسات بازرگانی حداکثر نمودن ارزش موسسه یا ثروت سهامداران در شرکت های سهامی است لذا این موسسات سعی دارند با اتخاذ سیاست ها و تصمیمات مناسب به این مهم دست یابند. از جمله تلاش هایی که نزدیک شدن به هدف مذکور را میسر می نمایند وظایف مدیریت مالی سازمان هاست. این وظایف در سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند: 1. تصمیمات سرمایه گذاری 2. تصمیمات تامین مالی 3. تصمیمات سود هر یک از تصمیمات ف.

بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقد شوندگی عملیاتی شرکت ها انجام شده است، لذا تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق، از نوع کاربردی، همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388تا 1393 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 118 شرکت می باشد. در این تحقیق اهرم مالی متغیر مستقل در نظر گرفته شده.

بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و درجه اهرم عملیاتی می پردازد هدف اصلی این تحقیق معرفی معیار ارزش افزوده درجه اهرم عملیاتی اقتصادی به عنوان معیار سنجش عملکرد و تعیین ارزش شرکت و سپس بررسی رابطه آن با معیارهایی چون درجه اهرم عملیاتی، رشد فروش و رشد سود، جهت یافتن مناسب ترین معیار موجود می باشد. تحقیق درجه اهرم عملیاتی حاضر برای یک دوره 6 ساله از سال 1381 تا 1386 و در قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس.

بررسی تاثیر پذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1390

عملکرد شرکتها و واحدهای تولیدی باید به صورتی باشد که در جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران حرکت نمایند. یکی از روشهای حداکثر کردن ثروت سهامداران که با ارائه سود سهام و افزایش در قیمت بازار سهام آنها صورت می گیرد، این است که هزینه کلیه داده ها از جمله هزینه سرمایه حداقل شود. اگر بتوان یک رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه مشاهده کرد، آنگاه می توان ادعا کرد که اتخاذ شیوه مناسب تامین مالی .

سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

روشى که براى تجزیه و تحلیل بخش عملیاتى صورت سود و زیان به‌کار مى‌رود محاسبه تأثیرات تغییر در سطح فروش بر رقم سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) است. یکى از راه‌هاى انجام دادن این‌کار محاسبه درجهٔ اهرم عملیاتى (operating leverage) است که به‌صورت ”درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر درصد تغییرات تولید“ تعریف مى‌شود. با استفاده از درجه اهرم عملیاتی، درصد تغییراتى که در سود قبل از بهره و مالیات به ازاء یک درصد تغییر در فروش رخ مى‌دهد (البته در نتیجه یک درصد تغییر در تولید) محاسبه مى‌شود. اهرم عملیاتى نقش مهمى در محاسبه پیش‌بینى سود قبل از بهره و مالیات و محاسبه ریسک شرکت دارد.

محاسبه اهرم عملیاتی

محاسبهٔ ریسک تجاری

تفسیر اهرم عملیاتی

کاربرد اهرم عملیاتی

[5] محاسبه اهرم عملیاتى
از معادلهٔ M مى‌توان درجه اهرم عملیاتى را به‌صورت زیر محاسبه کرد:

O L | T = T ( P - V ) / T ( P - V ) - F

این معادله نشان مى‌دهد که در ازاء سطوح مختلف تولید و فروش، درجه اهرم عملیاتى تابعى از سطح فروش است. مخرج این معادله دو ویژگى مهم دارد: ۱. درجه اهرم عملیاتى در نقطه سربه‌سر عملیاتى بى‌نهایت مى‌شود؛ ۲. به‌دلیل هزینه‌هاى ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتى عددى غیر از یک است.
[5] محاسبهٔ ریسک تجارى
بخشى از کل ریسک شرکت که مربوط به ترکیب دارائى‌ها و تصمیمات عملیاتى است ”ریسک تجارى ـ business risk“ نامیده مى‌شود. پیامدهاى اینگونه تصمیم‌گیرى‌ها همراه با تغییر در محیط عملیاتى شرکت تعیین‌کننده سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) خواهد بود. اغلب ریسک تجارى را برحسب تغییرپذیرى سود عملیاتى بیان مى‌کنند؛ هرقدر درجه اهرم عملیاتى بزرگ‌تر باشد ریسک تجارى بیشتر مى‌شود.
براى محاسبه ”ریسک تجاری“ راه‌هاى گوناگونى وجود دارد. یکى از این راه‌ها استفاده از اهرم عملیاتى است. اگر مقدار تولید و سود قبل از بهره و مالیات براى یک دوره حسابدارى پیش‌بینى شده باشد، این پیش‌بینى‌ها با توجه به ریسک تجارى صورت گرفته است (در آن‌صورت مى‌توان انتظار داشت که مقدار واقعى فروش و سود قبل از بهره و مالیات با مقادیر پیش‌بینى‌شده متفاوت و به‌اصطلاح داراى انحراف باشد). این انحراف هرچه بیشتر باشد میزان ریسک تجارى بیشتر خواهد بود. از آنجا که درجه اهرم عملیاتى نشان‌دهندهٔ میزان اشتباهى است که در پیش‌بینى سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) رخ مى‌دهد براى تعیین ریسک تجارى مى‌توان از آن استفاده کرد.
هر اندازه درجه اهرم عملیاتى بزرگ‌تر باشد، ریسک خطاى پیش‌بینى سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) بیشتر مى‌شود و در نتیجه احتمال اینکه مقدار واقعى سود قبل از بهره و مالیات منفى شود بیشتر خواهد شد.
همچنین درجه ریسک تجارى هنگامى تغییر مى‌کند که شرکت بخواهد در مورد ترکیب دارائى‌هاى آن تصمیمات جدیدى بگیرد به‌طورى که هزینه‌هاى ثابت و متغیر تولید تغییر کنند. اگر با تغییر هزینه‌هاى تولید شرکت، نقطه سربه‌سر آن شرکت تغییر کند، درجه و میزان ریسک تجارى شرکت نیز تغییر خواهد کرد. به‌طور کلى بالا رفتن نقطه سربه‌سر شرکت باعث افزایش درجه ریسک آن و پائین آمدن نقطه سربه‌سر باعث پائین آمدن درجه ریسک آن مى‌شود.
[5] تفسیر اهرم عملیاتى
در مثال‌هاى یادشد نشان دادیم که درجه اهرم عملیاتى را مى‌توان به‌صورت درصد تغییراتى تفسیر کرد که (با یک درصد تغییر در فروش) در رقم سود قبل از بهره و مالیات به‌وجود مى‌آید.
در مثال‌هاى ذیل چگونگى کاربرد تفسیر اهرم عملیاتى نشان داده مى‌شود (البته در مواردى‌که رقم سود قبل از بهره و مالیات بیش از یک درصد تغییر کند).
مثال:
فرض کنید P=۴۰،۰۰۰ و V= ۲۵،۰۰۰ و F=۱۰۵،۰۰۰ باشد. اگر این شرکت ۸،۰۰۰ واحد محصول به فروش برساند، مقدار سود قبل از بهره و مالیات ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و درجه اهرم عملیاتى مساوى با ۸ خواهد شد:
سود قبل از بهره و مالیات (EBTT):

ریال ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ - (۲۵،۰۰۰ ـ ۴۰،۰۰۰) ۸۰۰۰ = Y

اگر در دوره مالی، سطح فروش یک درصد افزایش یابد (یعنى از ۸،۰۰۰ واحد به ۸،۰۸۰ واحد برسد)، سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) چه مقدار خواهد شد؟
اگر T= ۸،۰۸۰ باشد، سود قبل از بهره و مالیات مساوى است با:

Y= ۸،۰۸۰ (۴۰،۰۰۰ -۲۵،۰۰۰) - ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۶،۲۰۰،۰۰۰

بنابراین، درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات مساوى است با:

%۸ یا ۸/۰ = ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ / ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ - ۱۶،۲۰۰،۰۰۰

اگر فروش ۱۲ درصد کاهش یابد، سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) چه مقدار مى‌شود؟ در این‌صورت براى محاسبه درصد تغییر سود باید درصد فروش را در درجه اهرم عملیاتى ضرب کرد و به این ترتیب رقم سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) منفى نود و شش درصد کاهش مى‌یابد:

[5] کاربرد اهرم عملیاتى
[6] کاربرد نخست اهرم عملیاتى
کاربرد نخست اهرم عملیاتی، توجیه درصد تغییر شدیدى که در ”سود قبل از بهره و مالیات“ رخ مى‌دهد. اصولاً اهمیت اهرم عملیاتى به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش، تغییرات شدیدترى در سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) ایجاد مى‌کند. معادله محاسبه اهرم عملیاتى حل کردیم، علت این تغییرات شدید را نشان مى‌دهد این معادله نشان‌دهنده این است که اگر هزینه‌هاى ثابت بیش از صفر باشند و فروش به مقدار یک درصد تغییر کند، سود قبل از بهره و مالیات به چه میزان تغییر مى‌کند. اگر فروش شرکت، که بیشتر از نقطه سربه‌سر عملیاتى است، یک درصد تغییر در فروش یابد، درصد تغییرات در ”سود قبل از بهره و مالیات“ به میزان بیش از یک درصد مى‌شود.
[6] کاربرد دوم اهرم عملیاتى
توجیه اشتباهات مربوط به پیش‌بینى سود قبل از بهره و مالیات است. هرچند این‌گونه اشتباهات علل متعددى دارد، با استفاده از اهرم عملیاتى مى‌توان چنین اشتباهاتى را توجیه کرد.
شدت تغییراتى که (به‌صورت درصد) در ”سود قبل از بهره و مالیات“ رخ مى‌دهد باعث مى‌شود مقدار واقعى این رقم (نسبت به مقدار پیش‌بینى‌شده) انحراف نسبتاً زیادى پیدا کند.
اگر شرکتى تصمیم بگیرد مقدار سود عملیاتى خود را براى دوره درجه اهرم عملیاتی مالى بعد پیش‌بینى کند باید قیمت هر واحد محصول، هزینه متغیر هر واحد و هزینه‌هاى ثابت را معین کند؛ در این‌صورت شرکت مى‌تواند رقم ”سود قبل از بهره و مالیات“ را پیش‌بینى کرده بر مبناى مقدار تولید پیش‌بینى‌شده، در چه اهرم عملیاتى را محاسبه کند. در این‌صورت در ازاء یک درصد انحراف فروش ـ نسبت به مقدار پیش‌بینى‌شده ـ درصد انحراف سود قبل از بهره و مالیات (EBTT) پیش‌بینى‌شده ـ نسبت به مقدار واقعى ـ برابر است با درجه اهرم عملیاتى ضربدر درصد انحرافى که در مقدار فروش پیش‌بینى‌شده رخ داده است.
براى مثال، همین مطلب مى‌تواند توجیه کننده این باشد که چرا ۵ درصد اشتباه در پیش‌بینى‌ فروش موجب انحراف رقم واقعى سود قبل از بهره و مالیات به مقدار ۳۰ درصد (نسبت به مقدار پیش‌بینى‌شده) شده است. اگر شرکت، پیش از آغاز دوره مالی، درجه اهرم عملیاتى (در خصوص پیش‌بینى فروش) را بداند، راحت‌تر مى‌تواند مسائل و مشکلات احتمالى آینده را در مورد انحراف شدید ”سود قبل از بهره و مالیات“ بپذیرد؛ زیرا در این‌صورت مدیریت از پیش پذیرفته است که تغییر معمولى در پیش‌بینى فروش باعث تغییرات بسیار شدید در رقم ”سود قبل از بهره و مالیات“ مى‌شود.

بررسی رابطه بین سودحسابداری، درجه اهرم عملیاتی، درجه اهرم مالی باریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری، درجه اهرم عملیاتی، درجه اهرم مالی باریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

چکیده مقاله :

این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها در بازار سرمایه درجه اهرم عملیاتی ایران پرداخته است. در این تحقیق رابطه تعدادی از متغیرهای حسابداری از جمله سود حسابداری، درجه اهرم عملیاتی، درجه اهرم مالی، به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است .در اینتحقیق روش گردآوری اطلاعات،روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیهها،روش میدانی و نیزاستفاده ازدادههای تجربی میباشد. درراستای این هدف،تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیازبرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (93 84 (در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سودحسابداری ودرجه اهرم مالی باریسک سیستماتیک باسطح اطمینان95%رابطه مستقیم وجودداردوبین درجه اهرم عملیاتی وریسک سیستماتیک رابطه معنیداروجودندارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MSACONF01_244 میباشد و برای لینک دهی به درجه اهرم عملیاتی این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

اندرزیان، مهرداد،1395،بررسی رابطه بین سودحسابداری، درجه اهرم عملیاتی، درجه اهرم مالی باریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/606042


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، اندرزیان، مهرداد؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، اندرزیان؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا درجه اهرم عملیاتی شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • ثقفی، ع .، 1371 _ مبانی نظری استانداردهای حسابداری برای .
 • حافظ نیا، م .، 1382 _ مقدمه ای بر روش .
 • خاکی، غ .، 1378، درجه اهرم عملیاتی روش تحقیق با رویکردی به پایان .
 • خواجوی، ش، 1383 _ طراحی مدل تجربی ریسک سیستماتیک شرکتهای .
 • ریاحی بلکوئی، 1 .، 1381، تئوری های حسابداری، ترجمه علی .
 • طغیانی، م .، 1387، نسبت های/هرمی حسابداری و فعالیت های .
 • ظریف فر، 1 .، ناظمی، 1 .، 1383 _ بررسی .
 • عالی ور، ع _ 1381، صورتهای مالی اساسی، تهران، سازمان .
 • عرب مازاریزدی، م .، 1374، محتوای افزاینده جریان های نقدی .
 • فخاری، ح .، یوسف نژاد، ص .، 1385، بررسی رابطه .
 • قالیباف اصل، ح .، 1373 _ بررسی تاثیر ساختار سرمایه .
 • قربانی، غ _ 1378، بررسی رابطه بین ریسک کل و .
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابداری _ 1384، استانداردهای حسابداری، تهران، سازمان .
 • ملایی، م .، 1386، رابطه بین سود حسابداری و جریان .
 • Bowen , R.M, Burgstahler, D., and Daley, L.A..1987, The incremental .
 • Ball, R.J., Brown , p. _ 1968, An Emperical Evaluation .
 • Beaver , W.H., 1968, The information content of annual earning .
 • Beaver , W.H., 1998, Financial reporting _ an accounting revolution .
 • 8 -Bernard, L.V. _ and Stober, T.L..989, The nature and .
 • Bowen , R.M, Burgstahler, D..and Daley, L.A., 1986, Evidence _ .
 • Bowman, R.G., 1979, The theoretical relationship between systematic risk and .
 • Brimble , A., 2003 _ The revelance of accounting information .
 • Copeland , R.M., and Dascher , P.E., 977, The relative .
 • Chei-chang chiou, Robert, k .u..2007, on the relation of systematic .
 • Committee to prepare a statement of basic accounting theory, 966, .
 • Dechow, P., 1 9 94, Acco unting earnings and cash .
 • .Financial Accounting Standards Board, 1 978, Objectives of financial reporting .
 • Financial Accounting Standards Board, 980, Qualitative characteristics of accounting information, .
 • Financial Accounting Standards Board, 980, An analysis of issues related .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

درجه اهرم عملیاتی

در مطلب قبل نحوۀ محاسبۀ اهرم عملیاتی به عنوان معیار سنجش استفاده از هزینه‌های ثابت عملیاتی در ساختار هزینۀ شرکت توضیح داده شد. در این مطلب اهرم مالی به عنوان یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهرم مالی، متناظر مالی اهرم عملیاتی است.

این اهرم نشان‌ دهندۀ میزان استفاد از هزینه‌های ثابت مالی در ساختار هزینه‌های شرکت است و به شکل ذیل محاسبه می‌شود:

در این رابطه Q نشان‌دهندۀ تعداد محصول فروخته شده (میزان فروش)، P قیمت هر واحد محصول، V هزینۀ متغیر هر واحد محصول، F برابر هزینۀ ثابت عملیاتی و C معادل هزینۀ مالی ثابت است. فرض کنید که DFL برابر 2 شود، این امر بدین معناست که به ازای هر 1% ا فزایش در سود عملیاتی، سود خالص 2% افزایش می‌یابد؛ چرا که اهرم مالی یا DFL نشان می‌دهد که به ازای هر درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چند درصد تغییر می‌کند، همان‌طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود اهرم مالی ( DFL ) حساسیت سود هر سهم به تغییرات سود قبل از بهره و مالیات را نشان می‌دهد:

در فرمول فوق، EBIT سود خالص و NI سود عملیاتی شرکت است. این فرمول تغییرات سود خالص (بر حسب درصد) را به تغییرات سود عملیاتی (بر حسب درصد) تقسیم می‌کند. درجه اهرم مالی در سطوح مختلف تولید، مقادیر متفاوتی به خود می‌گیرد. این مطلب در شکل زیر (نمودار درجۀ اهرم مالی بر حسب تعداد تولید) نشان داده شده است:

کاربرد اهرم مالی
اهرم مالی دارای کاربردهای زیر است:
۱- توجیه کنندۀ تغییرات سود هر سهم در مقابل تغییرات سود قبل از بهره و مالیات
۲- توجیه کنندۀ اشتباهات در پیش‌بینی سود هر سهم
۳- اهرم مالی بیانگر ساختار مالی شرکت‌‌ها است.

ریسک مالی
تغییراتی که در پیش‌بینی سود هر سهم رخ می‌دهد، قسمتی از آن ناشی از چگونگی ساختار مالی است. در شرکت‌هایی که ساختار مالی آنها دارای درجۀ اهرم مالی بیش‌تری است، تغییرات سود هر سهم از شدت بیش‌تری برخوردار بوده و دارای ریسک مالی بیش‌تری است. افزایش هزینه‌های ثابت مالی باعث افزایش نقطۀ سربه‌سر مالی شده و افزایش نقطۀ سربه‌سر مالی موجب افزایش در ریسک مالی خواهد شد.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

اهرم عملیاتی

اهرم عملیاتی

تعریف اهرم عملیاتی چیست؟

اهرم عملیاتی معیاری است که نشان می‌دهد یک شرکت یا یک پروژه از چه ترکیبی برای هزینه های ثابت و هزینه های متغیر استفاده کرده‌اند.

 1. چنانچه تعداد کالای فروخته‌شده شرکتی کم باشد، بخش عمده درآمد ناشی از آن صرف حاشیه ناخالص آن شده و گفته می‌شود که اهرم عملیـاتی بالا دارد. از طرفی شرکتی که فروش های زیادی انجام می‌دهد، با هر فروش مقدار کمی حاشیه ایجاد درجه اهرم عملیاتی می‌کند و بنابراین گفته می‌شود که شرکت اهرم عملیـاتی پایینی دارد. با افزایش حجم فروش یک کسب و کار، هر فروش جدید سهم کمتری به هزینه های ثابت و سهم بیشتری به سوددهی می‌دهد.
 2. گفته می‌شود کسب و کاری که نسبت بالایی از هزینه های ثابت و نسبت کمتری از هزینه های متغیر دارد، از اهرم عملیاتی بیشتری استفاده کرده است. برعکس کسب و کارهایی با هزینه های ثابت کمتر و هزینه های متغیر بیشتر از اهرم عملیـاتی کمتر بهره جسته‌اند.

توضیحات مدیر مالی در مورد اهرم عملیاتی

هر چه درجه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، خطر احتمالی ناشی از پیش‌بینی ریسک هم بیش‌تر می‌شود. به این معنی که اگر یک خطای نسبتاً کوچک در پیش‌بینی فروش رخ دهد، می‌تواند به‌صورت خطاهای بزرگی در محاسبه جریانات نقدی شرکت خود را نشان دهد. نقطه مقابل این گفته برای شرکت هایی با اهرم عملیـاتی کم‌تر صادق است. در کسب و کاری که محصولات بسیار زیادی در سال به فروش می‌رساند و هر محصول سهم کمی در پرداخت برای هزینه های ثابت دارد، آینده شرکت وابسته به حجم فروش و تک‌تک محصولات تولیدی نیست.

به‌طور مثال، فروشگاه‌های مواد غذایی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از نمایندگی خودروهای مدل بالا و گران قیمت اهرم عملیاتی دارند.

معادل‌ انگلیسی اهرم عملیاتی عبارت است از:

Operating Leverage

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.