نقل و انتقال قهری سهام


ابطال انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام

برای نقل و انتقال سهام ، یکی از بررسی هایی که در اداره ثبت شرکت ها انجام میشود تطبیق مالکیت سهام یا سهم الشرکه در صورت جلسات ارائه شده به آن اداره با سوابق موجود در پرونده ثبتی هر شرکت است.
در صورت وجود هر گونه مغایرت در تعداد سهام و سهم الشرکه، پذیرش نشده و رد می شود.
اداره ثبت شرکت ها دارای بانک اطلاعاتی راجب به سهامداران و اعضای هیئت مدیره با مشخصات شناسنامه ای هر شرکت ثبت شده است.

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی معمولا دفتر ثبت سهام وجود ندارد همینطور شرکت ها فاقد برگه سهام می باشند که این موضوع ممکنه مالکیت سهامداران را دچار مشکل کند چون هیچ دستگاه و ارگانی برای نظارت به این موضوع وجود ندارد .
تنها مستند موجود برای اثبات مالکیت سهام سهامداران لیست سهام مجامع عمومی­ است که در اداره ثبت شرکت ها موجود است و در موارد مقتضی مراجع قضایی در صورت عدم وجود دفتر سهام، لیست سهامداران را از اداره ثبت شرکت ها استعلام می گیرد.
ولی این لیست نمی تواند به تنهایی ملاک صدور احکام قضایی باشد .

نقل و انتقال سهام

سهام جزو حقوق مالی به حساب می آید و حکم مال منقول داره که هم به صورت قهری و هم اختیاری و قراردادی قابل نقل و انتقال است.
صلاحیت انتقال سهام با توجه به اساسنامه شرکت هم با مجمع عمومی عادی یا فوق العاده است ، هم با هیئت مدیره.

انتقال سهام از موارد الزامی برای ثبت به حساب نمی آید.
طبق ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت از موارد آگهی ثبتی نیست.

تشریفات انتقال سهام به دو دسته سهام بانام و بی نام تقسیم میشود:

 • انتقال سهام بی نام
 • انتقال سهام با نام

انتقال سهام بی نام

طبق ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده آن ، مالک آن به حساب می آید مگر آنکه خلافش ثابت شود.
نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض ( ستاندن مال و دادن بهای آن) انجام میشود .
گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از نظر مالیات مشمول قوانین و مقررات سهام بی نام است.
تا زمانیکه تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام غیر قانونی و ممنوع است.
به تعهدکننده اینگونه سهام، گواهینامه موقت بانام داده میشود .

انتقال سهام با نام

طبق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت ثبت بشود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال سهام را در دفتر سهام شرکت امضا کند.
اگر تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، آدرس کامل انتقال گیرنده در دفتر سهام باید قید بشود و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد و از جهت اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام معتبر است.
اگر هر تغییری در آدرس انتقال گیرنده بوجود بیاید ، باید این تغییر در دفتر سهام ثبت و امضا شود.

در هر نقل و انتقالی که این شرایط رعایت نشده باشد، هم از نظر شرکت و هم از نظر اشخاص ثالث بی اعتبار است و فقط بین طرفین خریدار و فروشنده معتبر است و خریدار می تواند از طریق مراجعه قضایی فروشنده را به انجام مراتب بالا ملزم کند.

تفاوت انتقال سهام در شرکت سهامی عام و شرکت های سهامی خاص

در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
ولی در شرکت های سهامی خاص میشود در اساسنامه شرکت قید شود که انتقال سهام با موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی سهامداران انجام شود.
در حال حاضر در اداره ثبت شرکت ها، نقل سهام با قید موافقت مدیران در اساسنامه شرکت ، در صورتجلسه هیئت مدیره انجام میشود.

نقل و انتقال سهام ممتاز

طبق ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت هر شرکتی سهامی می تواند طبق اساسنامه و تا زمانیکه شرکت منحل نشده، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، سهام ممتاز در نظر بگیرد.
امتیازات سهام ممتاز و نحوه استفاده از آن باید به وضوح تعیین شود.
هرگونه تغییر در امتیازات این سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد آنهم با موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز.

در اساسنامه شرکت برای نقل و انتقال سهام ممتاز مقررات خاصی در نظر گرفته میشود که در زمان نقل و انتقال اینگونه سهام باید اجرا شود.
برای مثال انتقال سهام ممتاز باید به شخصی که دارای شرایط خاص مثلا دارای اعتبارات ویژه است انجام شود.
یا اینکه برای انتقال سهام ممتاز باید بقیه دارندگان سهام ممتاز موافق باشن که تمامی این مقررات باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد .

انتقال سهام در اداره ثبت شرکت ها

طبق ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام از موارد آگهی ثبتی نیست و طبق مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص جزو امور داخلی هر نقل و انتقال قهری سهام شرکت است و می بایست نقل و انتقال سهام بانام در دفتر انتقال شرکت قید شود و خریدار و فروشنده باید این دفتر را امضا کن و همینطور طبق اساسنامه شرکت مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام اجرا شود.

ولی طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تکمیل بانک اطلاعاتی اداره ثبت شرکت ها، تصمیمات مربوط به انتقال سهام به همراه ارائه دفتر نقل و انتقال سهام و گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام باید به ثبت در اداره ثبت شرکت ها برسد .
طبق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت امتنای فروشنده به امضای دفتر نقل و انتقال سهام، خریدار می تواند از طریق مراجعه قضایی فروشنده را ملزم به امضای دفتر نقل و انتقال سهام کند.

اگر تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد ، آدرس کامل انتقال گیرنده در دفتر سهام باید قید شود و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد و از جهت اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام معتبر است.
اگر هر تغییری در آدرس انتقال گیرنده بوجود بیاد، باید این تغییر در دفتر سهام ثبت و امضا شود.
در هر نقل و انتقالی که این شرایط رعایت نشود، هم از نظر شرکت و هم از نظر اشخاص ثالث بی اعتبار است.

چگونگی پرداخت مالیات انتقال سهام و نقل و انتقال سهم الشرکه

در تبصره 2 ماده 143 قانون مالیات های مستقیم بیان شده، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آن ها وصول می شود.

از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد انتقال فوق الذکر مطالبه نمی شود.
انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
اداره ثبت شرکت ها و همچنین دفاتر ثبت اسناد رسمی موظفن در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال، گواهی پرداخت مالیات تعلق گرفته را دریافت و به پرونده مربوطه پیوست کنند.

هر نوع انتقال سهامی باید دارای گواهی پرداخت مالیات که در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم بیان شده، باشد .
همانطور که بیان شد طبق ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهام بی نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده ،مالک آن به حساب می آید مگر خلافش ثابت شود ولی برای ثبت نقل و انتقال سهام اعم از بانام و بی نام، باید گواهی پرداخت مالیاتی ذکر شده در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم به همراه مدارک و مستندات هویتی سهامداران جدید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

زیرا طبق تبصره یک ماده 143 قانون مالیات های مستقیم هیچگونه تفکیکی برای اخذ گواهی پرداخت مالیات در نظر نگرفته و به همین علت است که اداره ثبت شرکت ها در زمان ثبت صورتجلسه انتقال سهام چه بانام و چه بی نام علاوه بر دریافت لیست سهامداران قبل و بعد از انتقال سهام، موظف به دریافت گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال سهام می باشند.

طبق ماده 143 قانون مالیات های مستقیم شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شوند، از سالی که پذیرفته شدند تا سالی که از فهرست نرخ های در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت شود، معادل ده درصد مالیات آنها بخشیده خواهد شد.

از هر انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همینطور مابقی اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت مبلغ دیگری بعنوان مالیات بر درآمد انتقال سهام و حق تقدم سهام گرفته نخواهد شد.

انتقال سهام شرکت

کارگزاران بورس موظف اند مالیات عنوان شده را در هر انتقالی از انتقال دهنده دریافت و به حساب مشخص شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن به همراه فهرستی که شامل تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال است را به اداره مالیاتی منطقه ارسال کنند.

بررسی نقل و انتقال سهام شرکت ها بعد از انحلال

بعضی شرکت ها بعد از انحلال، درخواست انتقال سهام دارند.
با توجه به قوانین موجود در اداره ثبت شرکتها نقل و انتقل سهام بعد از انحلال با ابهاماتی مواجه است.
ممکن است سهام سهامداران به دلایل مختلفی در برابر دیون بازداشت و متوقف شده باشد، بعد از بازداشت هم شرکت منحل بشود،در این رابطه برای اجرای حکم دادگاه شخصی که حکم به نفع او صادر شده درخواست واگذاری سهام می کند، ولی بعضی از اداره های ثبت انتقال سهام بعد از انحلال را غیر قابل ثبت می دانند.

در صورتیکه هدف شخصی که حکم به نفع او صادر شده برای انتقال سهام بعد از انحلال دست یابی به اموالی است که به سهامدار بعد یا درحین تصفیه منتقل میشود ، باشد .
پس این نوع انتقال بعد انحلال درست است.
در مورد انتقال سهام به صورت قراردادی هم باید عنوان کرد که اگر مالک سهام با اطلاع کامل از میزان اموال و دارایی شرکت و اطلاع از تقسیم آن ها، تصمیم به انتقال سهامش را داشته باشد در این حالت خریدار هم با اطلاع کامل از اینکه شرکت منحل شده، و قبول مسئولیت نقل سهام توسط فروشنده و خریدار، قابل ثبت در اداره های ثبت شرکت ها است.

بررسی نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

در نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود باید دو شرط اساسی طبق قانون تجارت رعایت شود:

رعایت ماده 102 قانون تجارت که تصریح کرده سهم الشركه كه شركاء نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و يا بی اسم و غيره درآيد سهم الشركه را نمی توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددی نيز داشته باشند.
رعایت ماده 103 قانون تجارت که تصریح کرده انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ثبت ونک

البته باید توجه کرد در مورد شرط اول اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری را مقرر کند.
همینطور در مورد شرط دوم قابل ذکر است که نقل و انتقال سهم الشرکه با سند صلحی که توسط دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی تنظیم می شود ، انجام پذیر است.
از لحاظ قانونی دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت ماده 102 قانون تجارت که در بالا ذکر شده، هستند ولی دیده شده که برخی از این دفاتر بدون رعایت این قانون اقدام به صدور سند صلح می نمایند.

در حالیکه دفاتر اسناد رسمی می بایست با رعایت دقیق ماده 102 قانون تجارت اقدام به صدور سند صلح نمایند و صدور سند صلح بدون رعایت این ماده نمی تواند ملاک اقدام اداره ثبت شرکت ها برای ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه باشد.

برای مشاوره در زمینه نقل و انتقال سهام شرکت با مشاورین ثبت ونک در تماس باشید. 02187790

سپید ثبت

در تعریف سهام می توان گفت:”سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است بانام و با بی نام باشد”.
در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون تجارت مزایایی قایل شوند،این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده میشود.

مجموع ارزش سهامی سهام، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و پس از انحلال شرکت هر سهامداری حق دارد، مبلغ اسمی سهام خود را دریافت نماید. در صورتی که سهم انتفاعی جزء سرمایه شرکت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمی آن را پس از انحلال شرکت ندارد.
اصولاَ همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این حقوق شامل میزان مشارکت، تعهدات ومنافع صاحب سهم در شرکت سهامی می باشد و برای استفاده از این حقوق، دارنده سهم باید مبلغ اسمی سهامی را که پذیره نویسی نموده در مهلت قانونی پرداخت نماید.

سهم بانام و سهم بی نام

الف ) سهم بانام

سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و در نقل و انتقال قهری سهام موارد ذیل صدور سهام بانام الزامی است :

 • مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.
 • سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران ، غیر قابل انتقال می باشد.
 • سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها .
 • سهام بانام و هرگونه نقل و انتقال آن ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد والا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.
  در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم بانام پرداخت نشود، منتقل الیه قایم مقام ناقل خواهد بود.

ب) سهم بی نام

سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و دارنده آن مالک شناخته می شود، مگر آنکه خلاف نقل و انتقال قهری سهام آن ثابت گردد. این سهم به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالکیت با قبض و اقباض ( تحویل دادن و تحویل گرفتن است ) تحقق می یابد.
این نوع سهام از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است و باید به دادگاه محلی رجوع شود.
اثر حقوقی مربوط به سهام بانام و بی نام در کیفیت انتقال آن است.

در ثبت شرکت سهام بی نام بهتر است یا بانام ؟

1. از لحاظ امنیتی سهام بانام بهتر است.
سرقت و یا مفقود شدن سهام بی نام و همچنین خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی نام که به آن ها سپرده شده ، خطر بزرگی برای صاحب آن محسوب می شود. زیرا بی نام بودن سهم مانع شناسایی دارنده اصلی می شود و سارق و یا یابنده به آسانی می تواند سهم مزبور را در بازار بورس و یا خارج از آن به اشخاص دیگر بفروشد و خریدار نیز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالکیت استناد نماید. در حالی که در سهام بانام ، در هنگام سرقت یا مفقود شدن یا جعل امکان اثبات ادعا راحت تر است.

2. از طریق سهام بانام خواهید توانست هویت همه صاحبان سهام را بشناسید و بهتر بتوانید بر توزیع سهام های نقل و انتقال قهری سهام شرکت خود نظارت کنید.
همان طور که اشاره شد، در سهم بانام ، اسم و مشخصات صاحب سهم روی ورقه سهم قید می گردد. افزون برآن ، نام و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام ” دفتر ثبت سهام ” نزد شرکت موجود است ، به همراه شماره سهم نوشته می شود.چنانچه می خواهید شرکتی ثبت کنید که نیاز به رابطه ی مداوم با سهام داران دارد ، بهتر است سهام خود را بانام قرار دهید. بدین ترتیب، کنترل شرکت بر سهامداران راحت می شود.

انتقال سهام در شرکتهای سهامی

چون در شرکتهای سهامی، سرمایه‎ شرکت وثیقه‎ طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک می‎تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. درخصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام

در شرکتهای سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‎توان خلاف آن را مقرر نمود. برابر ماده‎41 ل.ق:
«در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي‎تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.»
درخصوص ماده فوق باید دانست که این ماده جنبه‎ امری دارد و شرکا نمی‎توانند برخلاف آن توافق نمایند.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‎توانند این آزادی را محدود نمایند و شروطی را برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده 41 ل.ق استنباط می‎شود. از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند. بنابراین اگر در اساسنامه‎ شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‎ مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت بایستی سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد. به عبارت دیگر تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‎گردد و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده می‎شود و سپس سهام او باطل می‎گردد. شرکت نیز نمی‎تواند چنین سهامی را نگه دارد چراکه این کار به‎ منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشته که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر نموده است امکان‎پذیر نیست.

برابر ماده 65ل.ق:
«از تاريخ تصميم مجمع عمومي مذكور در ماده 61 تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي‎تواند …. سرمايه خود را …. از طريق بازخريد سهام كاهش دهد….»

چگونگی انتقال سهام

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است. درصورتی که این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. باید دانست که خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‎شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند خریدار سهم شرکت سهامی باشد.

انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و انتقال ‎دهنده يا وكيل يا نماينده‎ قانوني او بايد این انتقال را در دفتر مزبور امضا كند. در موردي كه تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال‎ گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال‎ گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎ گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال ‎دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.(ماده 40 ل.ق)

انتقال سهام بی ‎نام

سهام بي‎ نام به‎ صورت سند در وجه حامل تنظيم می‎‎شود و مالک این‎گونه سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد. نقل و انتقال سهام بی‎ نام با قبض و اقباض انجام می‎شود و نیاز به انجام تشریفات بخصوصی ندارد. (ماده39 ل.ق) برابر ماده30 ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

سهام غیرقابل انتقال

مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه به موجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن نقل و انتقال قهری سهام است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور بانام است و قابل انتقال نيست و تا زمانیكه مديري مفاصاحساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت ننموده است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند. (ماده114 ل.ق)

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‎بایست از او سلب سمت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد112 و 113 ل.ق از سوی هیأت ‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎گردد.

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده198 ل.ق خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‎کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت. البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر بوسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند صحیح است. از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‎کند بلکه ارزش سهام مستهلک‎ شده از اندوخته‎ های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران در تاریخ 1366/07/16 چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند. از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده 190 قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد بنابراین سهم ‎الشرکه قابل اجاره دادن نیست.با توجه به نظر فوق‎ الذکر نمی‎توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده771 درخصوص رهن مقرر می‎دارد:
«رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‎گويند.»
ورقه سهم مال منقولی است که نقل و انتقال قهری سهام قابل معامله می‎باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‎ نام بایستی این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده 772 قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‎ بایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‎اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و نقل و انتقال قهری سهام توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‎ مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند.
مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیات مدیره وجود نداشته باشد،نقل و انتقال سهام کاملاَ آزاد است.

مراحل نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام با نام قرار داده شده است.چنانچه این تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد،چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.
برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذارکننده سهامی و گیرنده می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.با این اوصاف، مراحل نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:

ابطال انتقال سهام شرکت

ابطال انتقال سهام شرکت

برای نقل و انتقال سهام شرکت رعایت مقررات و ملزومات قانونی امری مهم است. این امر در شرکتهای مسئولیت محدود، و تعاونی و تضامنی و شرکتهای سهامی از یکدیگر متفاوت است.

تقسیم بندی شرکتها و نقش آن در انتقال سهام شرکت

شرکتها در قانون تجارت به دو دسته ی شرکتهای سرمایه محور و شرکتهای اشخاص تقسیم بندی می شوند و منظور از شرکتهای سرمایه محور شرکتهایی است که در آنها تنها سهام و سرمایه شرکت دارای ارزش و اهمیت است نه شخصیت و اعتبار شرکاء. شرکتهای سهام اعم از شرکتهای سهامی عام و خاص از این دسته از شرکتها به حساب می آیند.
شرکتهای اشخاص به شرکتهایی اطلاق می شود که در آن سرمایه و سهام شرکت اهمیت ندارد؛ آنچه که مهم است اعتبار و شخصیت شرکا است. شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی در این دسته قرار می گیرند.

روند انتقال سهام شرکت در شرکت های سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی و تعاونی

در شرکتهای سهامی ممکن است سهام با نام باشد یا بی نام باشد:
نقل و انتقال سهام با نام: نقل و انتقال این نوع سهام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد (ماده ۴۰ لایحه قانون تجارت). بنابراین، اگر چنین الزامی رعایت نشود، نقل و انتقال سهام شرکت وجاهت قانونی ندارد.
نقل و انتقال سهام بی نام: نقل و انتقال این نوع سهام صرفاً با قبض و اقباض به عمل می آید. بنابراین، نقل و انتقال این نوع سهام نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد.

ابطال انتقال سهام شرکت

ابطال انتقال سهام شرکت

در شرکتهای با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهام به شرح زیر است:

عده ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد، با انتقال موافق باشند.
شرکای موافق با انتقال،علاوه بر دارا بودن سه چهارم سرمایه شرکت، اکثریت عددی نیز داشته باشند.
انتقال سهم الشرکه ، با “سند رسمی” به عمل آید.

در شرکتهای تضامنی نقل و انتقال سهام به شرح زیر است:

به موجب ماده ۱۲۳ قانون تجارت: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا».

در شرکت های تعاونی اتتقال سهام شرکت به شرح زیر است:

انتقال ارادی سهام شرکت های تعاونی به عضو دیگر باید در دفتر سهام شرکت ثبت شود و هیئت مدیره نیز باید با آن موافقت نماید.
انتقال ارادی سهام شرکت نقل و انتقال قهری سهام به غیر عضو در شرکتهای تعاونی مجاز نیست.
انتقال قهری سهام شرکت در شرکت تعاونی به عضو، امکان پذیر است. مثلاً کسی فوت کند و سهم شرکت به ورثه او تعلق بگیرد.
انتقال قهری سهام شرکت به غیر عضو در صورتی است که عضو جدید شرایط تعاونی را رعایت نماید در غیر این صورت انتقال امکان پذیر نیست.

نحوه ابطال انتقال سهام شرکت

در صورتی که انتقال سهام شرکت در تمامی شرکتهایی که توضیح داده شد طبق موازین صورت نگیرد نقل و انتقال آن قابل ابطال است.

نقل و انتقال قهری سهام

نقل و انتقال سهام شرکت

انتقال به معنای جابه‎جا شدن مالکیت یک مال از کسی به دیگری است. عنوان حقی که شریک در شرکت سهامی دارد، سهم و ورقه‎ای که نشان‎دهنده‎ این حق است ورقه سهم نامیده می‎شود.

سهام نیز جمع سهم است و در حقوق تجارت سندی است که مالکیت سهم معین در شرکت سهامی را نشان می دهد. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و سرمایه آن به سهام مساوی تقسیم شده است و صاحبان سهام به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئولیت دارند.

انتقال سهام در شرکتهای سهامی

در شرکتهای سهامی، شخصبت شرکا نقشی ندارد و این سرمایه‎ شرکت است که به نوعی وثیقه‎ طلبِ طلبکاران می باشد. بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزاد است، به این معنا که شریک می‎تواند در مواقع لزوم، سهم خود را انتقال داده و از شرکت خارج شود. اما مقررات انتقال سهام، در شرکتهای سهامی عام و خاص متفاوت است.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام

طبق ماده‎ط ۴۱ در شرکتهای سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز خلاف آن را نمی توان مقرر و ثبت نمود. در واقع برای نقل و انتقال سهام نیازی به موافقت مدیران و یا مجامع عمومی نیست. این ماده جنبه دستوری و امری دارد و به هیچ عنوان نمی توان به شکل دیگری مورد توافق قرار بگیرد و یا در اساسنامه ثبت شود.

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکتهای سهامی خاص انتقال سهم آزاد است اما این آزادی می تواند توسط مجمع عمومی یا مدیران شرکت محدود شود. زیرا تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص کم است و این حق به شرکا داده شده تا از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند و بنابراین شرکت در حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود باقی می ماند. بنابراین نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص کاملاً آزاد است، مادامی که در اساسنامه، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‎مدیره وجود نداشته باشد.

اگر شرکت اجازه خروج شریکی که خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر است را ندهد باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد. یعنی به میزان مبلغ سهام شریک باید از سرمایه شرکت کم شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده ‎شود و بعد از آن سهام او باطل می‎گردد. شرکت نیز حق نگهداری چنین سهامی را ندارد، زیرا این به معنای خرید سهام توسط خود شرکت است که امری ممنوع است. همچنین براساس ماده ۶۵ کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر نموده است امکان‎پذیر نیست.

چگونگی انتقال سهام

برای نقل و انتقال سهام نیازی به تنظیم سند رسمی نیست اما براساس مقررات قانونی انتقال سهام بانام نیاز به رعایت تشریفاتی است، در غیر این صورت چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست. خرید و فروش سهام شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس انجام می‎شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند سهم شرکت سهامی بخرد.

انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و باید توسط انتقال‎دهنده يا وكيل يا نماينده‎ قانوني او این انتقال را در دفتر مزبور به امضا برسد. در موردي كه تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده نشاني كامل انتقال‎گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقال‎گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

انتقال سهام بینام

طبق ماده 39 سهام بي‎نام به‎صورت سند در وجه حامل تنظيم می‎‎شود و مالک آن شخص دارنده این سند است. نقل و انتقال سهام بی‎نام نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد. همچنین براساس ماده۳۰ نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎ شود.

سهام غیرقابل انتقال

مديران بايد تعداد سهام مقرر شده در اساسنامه را دارا باشند و تعداد آن نبايد کمتر از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است، باشد. درواقع اين سهام براي تضمين خسارات احتمالی وارده از سمت مديران منفرداً يا مشتركاً است. این سهام بانام است و قابل انتقال نيست و براساس ماده 114 الزامی است مدير مفاصاحساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت کند وگرنه سهام مذكور در صندوق شركت تا دریافت مفاحساب بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند.

اگر مدیری بخواهد کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی،از او سلب سِمَت شده باشد. بنابراین، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او توسط هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی عادی بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ انتخاب می‎شود.

انتقال سهام به شرکت

طبق ماده ۱۹۸ خرید سهام یک شرکت توسط خود شرکت ممنوع است؛ چه مستقیماً توسط خود شرکت و چه از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت. البته خرید سهام شرکت مادر توسط شرکتهای وابسته با شخصیت حقوقی مستقل، صحیح است و ممنوعیت قانونی ندارد. همچنین خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است زیرا در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‎کند بلکه ارزش سهام مستهلک‎شده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

اجاره سهام شرکت

حق صاحب سهم در شرکت، نوعی حق دینی است نه عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، بنابراین نقل و انتقال قهری سهام امکان اجاره سهم وجود ندارد. از طرف دیگر دراین حالت شرایط اساسی یعنی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد. بنابراین سهم‎الشرکه قابل اجاره دادن نیست.

رهن دادن سهام

براساس ماده 771رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‎گويند.

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله می‎باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‎نام بایستی این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‎بایست مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت گردد والا چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‎اعتبار خواهد بود.

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‎مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند

نقل و انتقال قهری سهام

نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکتها

 • تکداد
 • فروردین ۲۸, ۱۴۰۰

ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی

زمانی که یک شرکت تأسیس می‌شود، ممکن است در طول دوره حیات خود بارها موضوع نقل و انتقال سهام را تجربه کند. به همین دلیل آشنایی با قوانین نقل و انتقال برای سهامداران شرکت بسیار اهمیت دارد. اما ابتدا بهتر است با شرکت‌های سهامی و انواع آن‌ها مختصر آشنا نقل و انتقال قهری سهام شویم تا بتوانیم نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

در قانون تجارت، شرکت سهامی به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه شرکت به تعداد سهام مساوی تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آن‌ها در شرکت محدود می‌شود. شرکت‌های سهامی به دو نوع شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شوند.

در شرکت‌های سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود. حداقل تعداد اعضای شرکت ۵ نفر است. در این نوع شرکت‌ها هیأتی به نام هیأت مؤسسین تشکیل می‌شود که حداقل ۲۰ درصد سرمایه باید توسط خود هیأت مؤسسین تأمین گردد. پس از انجام مراحل ثبت شرکت سهامی عام، سهام این شرکت می‌تواند در بورس عرضه شود. هم‌چنین امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد. حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت ۵ میلیون ریال است.

در شرکت‌های سهامی خاص تمامی سرمایه شرکت تنها توسط مؤسسین شرکت تأمین می‌شود. حداقل تعداد مدیران این شرکت ۳ نفر بوده و مجمع عمومی تشکیل نمی‌شود. هم‌چنین سهام شرکت توسط اوراق قرضه قابل انتشار نیست. حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال است.

نقل و انتقال سهام شرکت

زمانی که تعدادی از سهامداران شرکت تصمیم به خروج از شرکت می‌گیرند یا می‌خواهند سهام خود را به سهامداران قدیمی یا فردی جدید واگذار کنند یا اینکه در نهایت کلیه سهامداران تصمیم می‌گیرند امتیاز شرکت را به افراد دیگری واگذار کنند و … موضوع نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها مطرح می‌شود.

اگر شما به‌عنوان سهامدار یک شرکت بخواهید سهام خود را منتقل کنید، باید بدانید که سهام‌ها از جهت قابل انتقال بودن یا نبودن به ۲ دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال سهامی که مدیران ملزم به خرید آن هستند تا بتوانند در مجامع عمومی حق رای داشته باشند، قابل انتقال نیست. اما سهام‌های با نام یا بینام سهامداران برای انتقال مانعی ندارند.

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام بانام

برای انتقال شرکت هایی با سهام‌های بانام مانند انتقال سهام در شکرت با مسئولیت محدود در ابتدا باید در جلسه مجمع عمومی صورت جلسه‌ای در خصوص انتقال سهام تنظیم کرده و به امضای تمامی اعضا برسانید. پس از تهیه صورت جلسه با مراجعه به اداره دارایی و پرداخت مالیات انتقال سهام، گواهی پرداخت سهام را دریافت کنید. سپس گواهی پرداخت سهام را به اداره ثبت شرکت‌ها برده و پس از طی مراحل قانونی و ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها سهام را به سهامدار جدید واگذار نمایید.

نقل و انتقال سهام بی نام

سهام‌های بی‌نام معاف از مالیات بوده و تنها با تنظیم یک صورت جلسه و ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها می‌توانید کار واگذاری آن را به اتمام برسانید.

انتقال سهام به شرکت

اگر یک شرکت وابسته به شرکت مادر شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشد، می‌تواند سهام شرکت مادر را خریداری کند. اما باید بدانید که خرید سهام یک شرکت نقل و انتقال قهری سهام توسط همان شرکت ممنوع بوده و انتقال سهام صورت نمی‌گیرد حتی اگر شخص سومی به حساب شرکت این سهام را خریداری کند باز هم سهام منتقل نمی‌شود. از طرف دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام موردی ندارد زیرا همان‌طور که می‌دانید در استهلاک سهام سرمایه تغییر نمی‌کند.

اجاره دادن سهام شرکت

امکان اجاره دادن سهام شرکت وجود ندارد، زیرا طبق نظر بسیاری از قضات دادگاه‌های حقوقی، حق صاحب سهم یک سهم دینی است و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند.

رهن دادن سهام شرکت

طبق قانون مدنی رهن عقدی است که طبق آن فرد مالی را برای وثیقه به فرد دیگری می‌دهد. ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله بوده و در صورت به رهن گذاشتن سهام بانام، باید در دفتر سهام شرکت ثبت شود در غیراینصورت چنین انتقالی اعتبار نخواهد داشت.

انتقال قهری سهام

منظور از انتقال قهری انتقال اموال به فرد دیگر است که طبق توافق و اراده طرفین نیست، مانند انتقال سهام متوفی به این معنی که شخص سهامداری فوت می‌کند پس از فوت او ورثه شخص سهامدار به عنوان جانشین شخص فوت شده جز سهامداران شرکت شده و تمام حق و حقوق شخص فوت شده به اون منتقل می‌شود.

سهام غیرقابل انتقال

همان‌طور که قبلا به آن اشاره کردیم باید مدیران شرکت‌ها تعداد لازمی از سهام را در اختیار داشته باشند که تعداد این سهام نباید از تعداد سهامی که در اساسنامه جهت داشتن حق رای تعیین شده است، کمتر باشد. همچنین این سهام تضمین‌کننده خسارتی است که ممکن است مدیران به شرکت وارد کنند. این سهام بانام بوده و غیر قابل انتقال است. اگر مدیری بخواهد کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد بایستی از سمت خود را استعفا دهد.

در ادامه نحوه انتقال سهام شرکت سهامی خاص را به طور مفصل بررسی می‌کنیم.

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

اگر شما بخواهید تغییراتی از قبیل انتقال سهام بانام یا بینام، تغییر در میزان سرمایه شرکت، واگذاری کل سهام شرکت، قرارداد انتقال دوره ای سهام به بنیانگذاران و غیره را انجام دهید باید با نحوه نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت‌ ها آشنایی داشته باشید. در فرایند نقل و انتقال سهام مراحل زیر انجام می‌گیرد:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهام از شخص قدیم به شخص جدید یا ثبت میزان کاهش و افزایش سهام؛
 • تعیین مواردی که با نقل و انتقال سهام دچار تغییر شده‌اند؛
 • تهیه لیستی شامل نام سهامداران قبلی و جدید و میزان سهام آن‌ها به همراه امضای سهامداران؛
 • ارائه یک نسخه از صورت جلسه به اداره دارایی و پرداخت مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام به اندازه ۴ درصد از میزان سهام انتقالی و دریافت برگه مفاصاحساب؛
 • ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها؛
 • ارسال مدارک به اداره پست از طریق باجه‌های پستی از قبل تعیین شده؛
 • مراجعه به اداره ثبت و پرداخت مبلغ ثبت و دریافت پیش‌نویس آگهی و امضا؛
 • و در نقل و انتقال قهری سهام نهایت درج آگهی تغییرات سهام در روزنامه رسمی.

حال که با مراحل نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص و همچنین در مقاله های قبلی با قرارداد فروش سهامی خاص آشنا شدید بهتر است بعضی از محدودیت‌ها در این نقل و انتقال سهام را نیز بدانید.

گاهی اوقات یکی از شرکای شرکت سهامی خاص می‌خواهد با انتقال سهام خود به شخص دیگر از شرکت خارج شود ولی شرکت این اجازه را به او نمی‌دهد. در این صورت شرکت بایستی سهم این شریک را بازخرید نموده و سهم این شریک را از سرمایه کاهش دهد. تا وقتی که مبلغ این سهم در اختیار فرد خارج شونده قرار نگیرد سهام او باطل نمی‌شود. زیرا بازخرید سهام به منزله خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بوده که چنین کاری مجاز نیست.

در این مقاله شما را با نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت‌ها به ویژه در شرکت‌های سهامی خاص آشنا کردیم. ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها یک کار تخصصی و حقوقی محسوب می‌شود که تا وقتی شما با مسائل حقوقی در این زمینه آشنایی نداشته باشید، نمی‌توانید این نقل و انتقال را به درستی انجام دهید. داشتن کوچک‌ترین اشتباهاتی در زمینه تنظیم صورت جلسه موجب رد آن شده و شما بایستی بارها و بارها این مراحل را طی کنید. چه بسا ممکن است به دلیل اشتباهاتی در این زمینه دچار مشکلات حقوقی شوید.

نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

بنابراین بهتر است از ابتدای راه جهت ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها از یک تیم متخصص که دارای مشاوران حقوقی خبره در این زمینه هستند کمک بخواهید. تیم تخصصی حقوقی تکداد شما را در این زمینه تنها نخواهد گذاشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.