ویژگی های سهام بنیادی


7) نحوه تشخیص ارزشگذاری سهم به وسیله تحلیل بنیادی (منظور ارزشگذاری سهم برای خرید و فروش به روش P/E و NAV )

شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و ویژگی های سهام بنیادی هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی ویژگی های سهام بنیادی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

 1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
 2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

پکیج آموزش پیشرفته تحلیل بنیادی

پکیج اموزش تحلیل بنیادی : یکی از مهمترین روش های تحلیلی در بازار بورس و اوراق بهادار و سایر بازارهای سرمایه گذاری تحلیل بازار بر مبنای تحلیل بنیادی میباشد ، در این روش تحلیلی پایه و اساس سهم و یا بازار هدف مورد ارزیابی و تحلیل دقیق کارشناسان قرار میگیرد و در نهایت بر اساس نتایج حاصله تصمیمگیری نهایی برای بازار هدف اتخاذ میشود ، لذا با توجه به عمق بالای مطلب در این حوزه ، این روش تحلیلی در میان مدت و بلند مدت موجب سود آوری و بازدهی میشود .

پکیج اموزشی تحلیل بنیادی نسخه 001/6 بعنوان آخرین محصول اموزش بنیادی بشمار می آید که آخرین بروزرسانی اطلاعات و مطالب آموزشی در تاریخ دی ماه 1399 بر روی آن اعمال شده است …. از طرفی پکیج اموزشی تحلیل بنیادی حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران و جهان میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این محصول مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه پکیج اموزشی تحلیل بنیادی را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزش مجازی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران و جهان را دارند دانست.

- ویژگی های محصول آموزشی :

 • رتبه یک آموزش آکادمیک از سال 2012 توسط موسسه استاندارد اروپا
 • مدرسان و اساتید سطح یک کشوری و بین المللی (انحصاری سهامیر)
 • فضای آموزشی تئوریک و عملی مجهز به بروزترین ابزارهای معاملاتی بورس
 • دارای تاییدیه سازمان استاندارد جهانی ISO1200, IS1102
 • دارای تاییدیه جهانی از سازمان QT در امر مدیریت کیفیت آموزش
 • آموزش مناسب برای افراد مبتدی ویژگی های سهام بنیادی و حرفه ای
 • آموزش جامع پیشرفته ترین مباحث آموزشی
 • جامع ترین بخش های آموزشی و کاربردی در صنعت بورس کشور
 • آموزش مباحث پایه تا تخصصی بصورت کاربردی
 • آموزش توسط بروکر رسمی بورس ایران و بازار جهانی
 • 6 ماه پشتیبانی و مشاوره آموزشی
 • 1 ماه پشتیبانی و مشاوره در امور معاملات

- مدرسان و اساتید آموزشی :

تدوین و جمع آوری محتوای آموزشی پکیج اموزشی تحلیل بنیادی بواسطه جمعی از پیشکسوتان و اساتید برتر این مرکز انجام پذیرفته است همچنین باید توجه داشت کلیه محصولات آموزشی که در قالب لوح فشرده در دسترس میباشند بصورت انحصاری توسط مرکز آموزش عالی سهامیر تدوین شده است ، سهامیر اکنون بالغ بر 120 مدرس برتر و بین المللی را در 7 کشور در اختیار دارد ، از طرفی مدرسان و اساتید مرکز که وظیفه آموزش مباحث تحلیل بنیادی بورس را بر عهده دارند ، دارای گواهینامه سطح استادی از موسسه جهانی AWQ میباشند ضمن اینکه کلیه انها دارای حداقل 10 سال سابقه و تجربه کاری در صنعت بورس ایران و از تریدرهای بنام جهان هستند. همچنین با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده توسط این مرکز که بصورت مداوم در امر توسعه و تحقیقات در بازار سرمایه انجام میشود ، سیستم آموزشی استاندارد و انحصاری را بوجود آورده است که در نوع خود منحصر بفرد است .

- اطلاعات عمومی محصول :

عنوانشرحسایر
نام محصولتحلیل بنیادیآموزش تخصصی
سال تولیدعرضه 2022بروزترین نسخه
مدرسسهامیراختصاصی
تاییدیه جهانیeu193-Iso201اروپا و آسیا و آمریکا

- سرفصل پکیج آموزشی تحلیل بنیادین :

مناسب برای معامله گران و تحلیلگران بازار بورس.

سرفصل های پکیج آموزشی تحلیل بنیادی مشتمل بر یک سرفصل اصلی بوده که در طول این دوره مجازی بطور کامل به آموزش آنها می پردازیم.

تحلیل بنیادی کاربردی

خوشبختانه سرمایه گذاران در بورس ایران، روز به روز بر اهمیت و نقش تحلیل بنیادی در بدست آوردن سودهای بالاتر از متوسط بازار پی برده و قدم های مثبتی جهت ارتقاء دانش سرمایه گذاری و تحلیل بنیادی خود برداشته اند. شما با آموزش تحلیل بنیادی کاربردی ذهنیت نادرستتان در خصوص سخت بودن و غیرقابل فهم بودن تحلیل بنیادی ترمیم خواهد شد.

تحلیل بنیادی کاربردی

خوشبختانه سرمایه گذاران در بورس ایران، روز به روز بر اهمیت و نقش تحلیل بنیادی در بدست آوردن سودهای بالاتر از متوسط بازار پی برده و قدم های مثبتی جهت ارتقاء دانش سرمایه گذاری و تحلیل بنیادی خود برداشته اند. شما با آموزش تحلیل بنیادی کاربردی ذهنیت نادرستتان در خصوص سخت بودن و غیرقابل فهم بودن تحلیل بنیادی ترمیم خواهد شد.

چرا این دوره آموزشی برای شما سودمند هست:

با استفاده از دوره تحلیل بنیادی کاربردی* ، به صورت کاربردی و به دور از مطالب تئوری و خسته کننده ، گام به گام این تحلیل را یاد میگیرید و میتوانید سهمهای ارزنده بازار را پیدا کنید و EPS شرکتها را خودتان خیلی سریع تخمین بزنید ، بعد از آن هم نحوه ارزش گذاری شرکتها را یاد میگیرید و در آخر میتوانید آینده و ارزش ذاتی شرکتهای تولیدی و سرمایه گذاری را محاسبه کنید.

* تاکید ویژه روی کاربردی بودن دوره هست که باعث میشود برای همه قابل فهم باشد.

آنچه فرا خواهید گرفت:

1) آشنایی با اصول اولیه حسابداری و مدیریت مالی

2) آشنایی با مفاهیم تابلو

3) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ارزشگذاری سهام

4) آشنایی و به کارگیری گزارشهای ماهانه

5) محاسبه NAV شرکتهای سرمایه گذاری

6) استراتژی انتخاب سهم با رویکرد بنیادی ( P/E - گزارش ماهانه - صورتهای مالی)

7) نحوه تشخیص ارزشگذاری سهم به وسیله تحلیل بنیادی (منظور ارزشگذاری سهم برای خرید و فروش به روش P/E و NAV )

8) عوامل موثر بر تحلیل بنیادی ( شوکهای خبری ، واگرایی خبر و قیمت)

همانطور که از نام این دوره مشخص است ، دو ویژگی اصلی این دوره کاربردی بودن ویژه بورس سهام ایران و ساده و قابل فهم بودن هست.

ویژگی اول، از این جهت هست که کلیه مثالهای به کار رفته در دوره تحلیل بنیادی کاربردی ، از بازار سهام ایران برگرفته شده است. همچنین در این دوره از گفتن مطالب غیر کاربردی صرفنظر شده است که همگی از جمله دلایل رضایت بالای تهیه کنندگان دوره هست.

مدت زمان دوره:

شامل 8 جلسه آموزشی

بخشی از فیلم دوره:

Your browser does not support HTML5 video.

نحوه دریافت دوره:

بلافاصله پس از ثبت نام در سایت ، دوره را داخل پنل کاربری خودتان دانلود می کنید و برای همیشه قابل دانلود هست.

ضمانت با زگشت وجه:

در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستور العمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.

*مدت ضمانت یک هفته می باشد.

تکنیکال، بنیادی یا رانت، کدام بیشتر پول می‌سازد؟

در بازار سرمایه نبردی سنتی میان تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکال وجود دارد. هر کدام از آن‌ها ایرادهایی جدی به روش هم وارد می‌کنند و سعی می‌کنند نشان دهند که روششان بهتر و موثرتر است. در خلال این نبرد، هستند کسانی که نه با تحلیل کاری دارند و نه با نمودار. آن‌ها از دوستی که در فلان کارگزاری کار می‌کند شنیده‌اند که فلان سهم فردا صف خرید می‌شود، «به ما چه که در صورت مالی چه می‌گذرد؟» وقتی از دور به این موج‌سوارهای چشم‌بسته نگاه می‌کنیم به نظر می‌آید که آن‌ها بیشتر از دیگران سود می‌کنند.

اما حقیقت چیز دیگری است. اول آن که این دسته همیشه موفق نمی‌شوند در کمترین قیمت خرید کنند و معمولا نمی‌دانند وقت مناسب برای فروش چه زمان است. همچنین این دسته بیش از دو گروه دیگر کارمزد خریدوفروش می‌دهند و معمولا کارمزد را در حساب‌وکتاب‌های خود حساب نمی‌کنند. از طرف دیگر اگر موج‌سوارها ببینند سهم دو یا سه روز روند نزولی دارد، وحشت‌زده سهام خود را می‌فروشند و فرار می‌کنند، اما در گروه‌های تلگرامی یا مهمانی‌ها از این زیان‌هایشان حرفی نمی‌زنند. در این مقاله می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به این سه دسته. کدام یک از آن‌ها بیشتر سود می‌کنند؟

تحلیل بنیادی یا مدرسه پیرمردها؟

تا امروز هیچ‌کس نتوانسته اثباتی علمی برای کارآمدی تحلیل تکنیکال ارائه کند. به باور محققین نگاه کردن به چارت و تصمیم بر اساس آن، هیچ کمکی به تحلیل سهم و پیش‌بینی آینده نمی‌کند و تنها قوت قلبی است برای کسی که از قبل می‌داند که می‌خواهد سهمی را بخرد یا نه. چیزی شبیه به معامله بر اساس فال حافظ. در مطالعه چارت‌ها، رفتار بعدی سهم بیش از آن که از یک الگو پیروی کند، تصادفی و بی‌الگو است. از این منظر فرقی بین شیر یا خط و تحلیل تکنیکال وجود ندارد. اگر از سکه برای پیش‌بینی روند استفاده کنید، ممکن است در مواردی پیش‌بینی شما درست از آب در بیاید. اما باید بپذیرید که تصمیم شما بر مبنای داده‌ای تصادفی بوده که قابل‌تحلیل و به‌خصوص قابل‌تعمیم نیست.

تحلیل سهام بازار بورس

تکیه بر تحلیل‌های چارتی فقط می‌تواند قوت قلب باشد و بس.

اما در تحلیل بنیادی پارامترها و نسبت‌هایی قابل استناد وجود دارد. اگر شما روی سهم تحلیل داشته باشید می‌توانید از طرز فکر خود دفاع کنید و بگویید بی‌تردید هر سهم این شرکت 928 تومان ارزش دارد و حالا قیمتش تنها 235 تومان است. اما این ادعا یک ایراد منطقی بزرگ دارد: قضیه عدم قطعیت هایزنبرگ. درست مثل مکانیک کوانتومی، می‌توانیم ادعا کنیم که در مورد دو عملگر قیمت و زمان هم عدم قطعیت وجود دارد. یعنی اگر قیمت سهم در آینده را بدانیم، هیچ اطلاعاتی از زمان رسیدن به این قیمت نخواهیم داشت! می‌دانیم سهم چند تومان خواهد بود. اما نمی‌دانیم برای رسیدن به این قیمت چقدر باید صبر کنیم. شاید در نگاه اول این گزاره پیچیده به نظر برسد، اما موضوع بسیار ساده است.

هایزنبرگ در بازار سهام

از مکانیک کوانتومی می‌دانیم که اگر از مکان یک ذره کوانتومی باخبر باشیم، هیچ اطلاعاتی از سرعت (تکانه) آن نداریم. اگر از تکانه باخبر باشیم، نمی‌دانیم ذره کجا است. همین قاعده را به سادگی می‌توانیم به قیمت سهم هم تعمیم دهیم. فرض کنید یک سهم 100 تومان است. من می‌گویم که یک روز این سهم 200 تومان خواهد شد. می‌توانیم ثابت کنیم که اگر تا بی‌نهایت وقت داشته باشیم، حتما بالاخره یک روز می‌آید که قیمت در آن روز 200 باشد (با فرض این که محال است یک نماد تا ابد بسته بماند)، اما نمی‌دانیم چه زمان این اتفاق می‌افتد. شاید بیست روز و شاید بیست سال بعد. اما قطعا یک روز این اتفاق خواهد افتاد. در واقع هر عددی بجای 200 تومان انتخاب کنیم، شرایط فرقی نمی‌کند. تا بی‌نهایت حتما سهم قیمت 20 تومان و 20 میلیون تومان را خواهد دید. (شاید 100 سال دیگر)

اگر قیمت سهم در آینده را بدانیم، هیچ اطلاعاتی از زمان رسیدن به این قیمت نخواهیم داشت!

تحلیلگر بنیادی هم یک ارزش ذاتی برای سهام انتخاب می‌کند. وقتی قیمت سهم به پیش‌‌بینی او رسید خوشحال می‌شود و می‌گوید می‌دانستم که درست محاسبه کرده‌ام. اگر این اتفاق نیفتاد، می‌گوید هنوز زمان مناسب فرانرسیده است و اگر صبر کنم، بی‌تردید قیمت سهم به ارزش ذاتی‌اش خواهد رسید. قصد ندارم تحلیل بنیادی را زیر سوال ببرم. اما ادعای این تحلیل‌گر تقریبا در مورد هر عدد دیگری هم درست است. یک روز سهام 100 تومانی، 80 تومان و یک روز 120 تومان می‌شود. مشکل اینجا است که از تاریخ آن روز خبر نداریم. عکس این قضیه هم برقرار است. اگر تاریخی دقیق مشخص کنیم، تقریبا هیچ اطلاعاتی از قیمت دقیق نخواهیم داشت.

عمق بازار، مانعی بر سر راه تحلیل

با هلیکوپتر بر فراز ورزشگاه آزادی پرواز می‌کنیم. ورزشگاه کاملا خالی است. تنها یک نفر درست در مرکز زمین ایستاده. او می‌خواهد کجا برود؟ هیچ‌کس نمی‌داند: شاید از ورزشگاه خارج شود و به سمت مترو برود. شاید به کنار زمین برود و بدود. شاید روی زمین بنشیند و به آسمان نگاه کند.

روز بعد دوباره به آسمان ورزشگاه باز می‌گردیم. در حالی که 80 هزار تماشاچی در ورزشگاه هستند، سوت پایان بازی به صدا در می‌‌آید. این مردم به کجا خواهند رفت؟ معلوم است! به سمت مترو! شاید یک نفر سر جایش بنشیند و به آسمان نگاه کند. اما رفتار اکثریت همین خواهد بود.

بازار کم‌عمق شبیه به پیش‌بینی رفتار جمعیتی کوچک در ورزشگاه آزادی است. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این جمعیت 10 نفره قرار است چه کار کنند. هیچ سوت آغاز و پایانی وجود ندارد. شاید شب را در ورزشگاه بمانند. شاید همین‌الان محل را ترک کنند. در چنین بازاری تحلیل دشوار می‌شود.

مثلا شما ساعت‌ها برای پیش‌بینی رفتار جمعیت 10 نفره وقت می‌گذارید و مطمئن می‌شوید آن‌ها قصد دارند سه ساعت تمرین کنند. یک نفر به کنار زمین می‌رود و فریاد می‌کشد «ناهار مهمان من!» 8 نفر از گروه به سرعت به دنبال این فرد می‌روند و زمین را ترک می‌کنند. اگر سازمان بورس موفق شود اندازه بازار را بزرگ‌تر کند، به‌دقت بیشتری می‌شود به تحلیل‌ها اتکا کرد.

خبر رانتی، جزیره گنج یا تارعنکبوت؟

وقتی در بورس خریدوفروش می‌کنید، هر روز ده‌ها پیام شبیه به این به دستتان می‌رسد: «خبر قطعی دارم از فلان سهم. تا 1000 تومان بالا می‌رود.» روزهای اول ممکن است این پیام‌ها را نادیده بگیرد و به تحلیل‌های خود بچسبید. اما رفته‌رفته متوجه اتفاقی عجیب می‌شوید. اخبار آن‌ها درست است! شما به حرف آن‌ها گوش ندادید و سهمی که گفته بودند، 10 درصد در یک روز رشد کرد. روز بعد به این سهم نگاه می‌کنید. 10 درصد دیگر! با خود فکر می‌کنید اگر تمام پرتفوی خود را از این سهم خریده بودید، الان 20 درصد به ارزش پرتفوی شما اضافه شده بود. در حال که طی این دو روز 5 درصد از ارزش دارایی‌تان کم شده است.

تحلیل سهام بازار بورس

مردم بیشتر از آن که به دنبال خبرهایی با تاثیر بنیادی باشند، به اخبار نهانی علاقه‌مند هستند.

بعد از چند ماه مشاهده، تصمیم می‌گیرید به اخبار رانتی خود توجه کنید. در اولین روز بعد از این تصمیم سه سهم به شما پیشنهاد می‌شود. یکی از آن‌ها را می‌خرید. دو سهم دیگر شروع به رشد می‌کنند. از کسی که خبر را به شما داده سوال می‌کنید. می‌گوید انتخاب شما بد بوده. سریع یکی دیگر را بخرید. چون هیچ درکی از وضعیت بنیادی شرکت‌ها ندارید، تسلیم می‌شوید. در کمال تعجب از بین دو گزینه باقی‌مانده همانی را می‌خرید که روز بعد صف فروش می‌شود. شاید این بار بخت با شما یار نبود. روز بعد هم به اخبار رانتی مراجعه می‌کنید. باز هم ضرر. منبع خود را عوض می‌کنید. وضع باز هم بد است. دیگر نمی‌توانید این شرایط را تحمل کنید. دست از اخبار رانتی می‌کشید. عجب! تا شما کنار رفتید وضع همه خوب شد! چرا؟!

توهمی به نام سود و زیان

شاید این قصه برای شما هم اتفاق افتاده باشد. از بین اخباری که به شما می‌رسد، دقیقا همانی که نمی‌خرید رشد می‌کند. اما انتخاب شما همیشه بد از آب در می‌آید. راستش نه شما بدشانس هستید و نه نفرین‌شده. این اتفاق دلیلی علمی دارد. اول آن که مقدار ناراحتی زیان بزرگ‌تر از مقدار خوشحالی سود است. مثلا به شما می‌گوییم با تغییر نوع حساب خود می‌توانید روزانه 1000 تومان سود بیشتر دریافت کنید. آیا سریع به بانک می‌روید و برای طرح جدید ثبت‌نام می‌کنید؟ بعید است. اما به شما می‌گویم اگر نوع حساب خود را تغییر ندهید، بانک روزی 1000 تومان برای استفاده از خدمات آنلاین از حساب شما کم خواهد شد. آیا به سرعت برای تغییر حساب به بانک نمی‌روید؟ قطعا!

مقدار ناراحتی زیان بزرگ‌تر از مقدار خوشحالی سود است.

نکته دوم این است که رخدادهای بد و منفی بیشتر از رخدادهای خوب در ذهن ما می‌ماند. ممکن است یک رفاقتِ 4 ساله را به خاطر چند دقیقه کج‌خلقی برای همیشه تمام کنید.

فرض کنید من 5 سهم به شما معرفی می‌کنم. روز بعد دو سهم رشد کنند و دو سهم روندی منفی شوند. مغز انسان سود ازدست‌رفته (دو سهم مثبت) را به عنوان ضرر درک می‌کند و آن را جدی‌تر می‌گیرد. برای همین حس می‌کنیم اگر به حرف دوستمان گوش کرده بودیم قطعا سود می‌کردیم! (ممکن است اصلا متوجه دو نماد منفی نشویم.) اما اگر سهام را خریده بودید، توجهتان به سمت سهم‌های منفی بود و از آن‌ها رنج می‌کشیدید. این اتفاق در جاهای دیگر هم برای مغز ما می‌افتد. چرا تا صف خود را عوض می‌کنیم، صف قبلی حرکت می‌کند و صف جدید قفل می‌شود؟

پس چه کار کنیم؟

گفتیم که تحلیل تکنیکال، تکیه زدن به پدیده‌ای تصادفی است. تحلیل بنیادی از اصل عدم قطعیت رنج می‌برد و اخبار و شایعات تنها از دور خوش هستند. پس دیگر چطور می‌توانیم در بازار فعالیت کنیم و به تحلیل سهام بپردازیم؟ آیا روشی دیگر وجود دارد؟

خوش‌‌بختانه پاسخ به این سوال مثبت است. راه نجات اول، پرهیز از معامله سهام به‌صورت معمول و استفاده از ابزارهای مالی است. استفاده از ابزارها شاید در ابتدا ساده به نظر نرسد، اما بسیار امن‌تر از تحلیل‌های شخصی است. درکنار ابزارهای مالی، استفاده صحیح از نظریه پرتفویی هم می‌تواند کارساز باشد. با هیچ تحلیلی نمی‌توانید در مورد یک یا چند سهم تصمیم بگیرید و با اطمینان آن‌ها را بخرید و سود کنید. اگر این‌طور بود، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین 40 تا 100 نماد در پرتفوی خود قرار نمی‌دادند و به یک یا چند سهم پرسود می‌پرداختند. با چهل نماد می‌توانید از جمع بازده چهل شرکت بهره‌مند شوید، اما با جمع ریسک 40 شرکت تهدید نخواهید شد. البته توجه و مراقبت از 40 نماد، کار بسیاری دشواری است و این دشواری، خود نوعی ریسک به حساب می‌آید.

ارزش‌های همکاران سیستم

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما همکاران سیستم‌، با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با سهام داران، کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

ممتاز بودن

می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتاز همکاران سیستم، اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات است.

ارزش‌آفرینی

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست، تا مشتریان به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخ‌گویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.


شفافیت

سازمان ما سیستمی باز و شفاف است. ما اطلاعاتی را که گروه‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کار ما حق دسترسی به آن ‌را دارند، داوطلبانه منتشر می‌کنیم.


مسئولیت‌پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی‌به‌نفس، سخت‌کوش و نتیجه‌گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های درون‌سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.


وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان، سهامداران و کارکنان‌مان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم. ما افتخار می‌کنیم که برای همه شرکای خود به عنوان یک شریک تجاری پایدار شناخته شویم.


کار تیمی

تشویق کار تیمی برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌های بارز همکاران سیستم است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌های تیمی و نیز رشد توانایی تک تک اعضایمان می‌دانیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.