بازار فرا بورس


ارزش معاملات فرابورس و ارزش معاملات بورس ۲ مهر بیشترین ورود پول و کد به کد

📌 پیش گشایش بازار سهام شنبه 2 مهر🔸مجموع کل سفارش های خرید : 472 میلیارد توم

تحلیل های شنبه دو مهر، بازار سهام، پیش گشایش، صف فروش، صف خرید، اتکاسا، مادیرا، خبنیان، واحصا، فالوم، خکاوه، حبندر، وسالت، وآذر، ثنور، بکاب، خاور

🔸مجموع کل سفارش های خرید : 472 میلیارد تومان
🔸مجموع کل سفارش های فروش : 285 میلیارد تومان
🔸سنگین ترین صف خرید در نمادهای :
اتکاسا 81 میلیارد تومان
وسالت 67 میلیارد تومان
خبنیان 64 میلیارد تومان
مادیراح 63 میلیارد تومان
وتعاون 30 میلیارد تومان
بکاب 23 میلیارد تومان
فالوم 17 میلیارد تومان
🔸سنگین ترین صف فروش در نمادهای :
حبندر 58 میلیارد تومان
خاور 35 میلیارد تومان
خکاوه 16 میلیارد تومان
واحصا 14 میلیارد تومان
گشان 9 میلیارد تومان
ثنور 8 میلیارد تومان
وآذر 7 میلیارد تومان
🔸ارزش کل صف های خرید :
410 میلیارد تومان
به تعداد : 62 می باشد.
ارزش کل صف های فروش :
231 میلیارد تومان
به تعداد : 113 می باشد.
پیش گشایش بازار سهام

📌 سرمای زودرس پاییز، به جان بازار رخنه کرده است🔸پس از گذشت ساعات ابتدایی مع

تحلیل های شنبه دو مهر، شاخص هم وزن، فلزات اساسی، شاخص کل، تراکنش، بازار

📌 سرمای زودرس پاییز، به جان بازار رخنه کرده است

🔸پس از گذشت ساعات ابتدایی معاملات روز شنبه، شاخص کل با کاهش 13 هزار و 123 واحدی، به عدد یک میلیون 342 هزار و 117 واحد تنزل پیدا کرده است.

🔸شاخص هم وزن با کاهشی 5 هزار و 126 واحدی به عدد 390 هزار و 551 واحد رسید.

🔸نماد های “فارس”، “فملی”، “شپنا”، “فولاد”، “شتران”و “شستا” و “حکشتی” با نوسان منفی بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند.

🔸گروه های فرآورده های نفتی و فلزات اساسی از منفی سازان اساسی بازار بوده اند.

🔸نماد های “شستا”، “خودرو”، “خساپا”،”وبملت”، “خگستر”، “ختور” و “شپنا” جزو نماد های پر تراکنش بازار بودند.

🔸اکثریت نماد های بازار منفی هستند.

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢💢 نمادهایی که امروز ورود پول هوشمند داشته اند:💢 فعالیتهای ورزشی

تحلیل های شنبه دو مهر، ورود پول هوشمند، محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری، فلزات اساسی، خرده فروشی، ماشین آلات، زغال سنگ، وایران، فاهواز، اتکاسا، دارویی، فمراد، شتولی، سنوین، فنرژی، ولکار، خوساز، کساپا، خاذین، نبروج، سغدیر، فالوم، بازار فرا بورس وکار، وثوق، ختور، قنقش، بکاب، نفت

💢 فعالیتهای ورزشی:
💢 فعالیتهای هنری:
💢اطلاعات و ارتباطات:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢 رایانه:
💢 فعالیت مهندسی:
💢انبوه سازی:
💢 فعالیتهای کمکی: امین
💢بیمه: اتکاسا، بساما، ملت، وسین
💢حمل و نقل:
💢حمل و نقل آبی:
💢 مخابرات:
💢 سایر واسطه گری های مالی: ولکار، وایران
💢 بانک ها: وکار
💢 سرمایه گذاریها: وثوق، سنوین
💢 هتل: گکوثر
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: کساپا، شلیا، کساپا
💢سیمان: سغدیر
💢 کاشی:
💢تجارت عمده:
💢خرده فروشی:
💢پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: شتولی
💢محصولات دارویی:
💢محصولات غذایی:
💢 عرضه برق و گاز:
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قندوشکر: قنقش
💢 خودرو: ختور، خوساز، خاذین
💢ساخت دستگاه های ارتباطی:
💢 ماشین آلات برقی: بکاب
💢ماشین بازار فرا بورس آلات:
💢ساخت محصولات فلزی: فنرژی
💢فلزات اساسی: فالوم، فمراد، فاهواز
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢 فرآورده های نفتی:
💢 لاستیک:
💢 منسوجات: نبروج
💢انتشار:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی:
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی:
💢 استخراج سایر معادن:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 استخراج زغال سنگ:
💢زراعت:

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴💢 نمادهایی که امروز خروج پول هوشمند داشته اند:💢 فعالیتهای هنری: است

تحلیل های شنبه دو مهر، خروج پول هوشمند، محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری، فلزات اساسی، خرده فروشی، ماشین آلات، زغال سنگ، دزهراوی، پارسیان، جم پیلن، کمنگنز، ومعادن، خکرمان، دارویی، نمرینو، فباهنر، تاپیکو، پکرمان، تیپیکو، های وب، فاسمین، ثپردیس، کاسپین، خموتور، وبوعلی، کفپارس، کرماشا، وسبحان، بترانس، ثالوند، وپاسار، رانفور، غشهداب، دپارس، فولای، شبصیر، زراعت، تنوین، خدیزل، بموتو، شتران، خرینگ، دشیمی، دحاوی، درازک، شرانل، سیمرغ، فپنتا، شاراک، سقاین، شساخت، وسینا، ساذری، ثمسکن، ختوقا، کپرور، سفانو، دتماد، اخابر، کهمدا، وبملت، کلوند، شفارس، بجهرم، ورازی، وتوسم، ولصنم، چافست، شغدیر، بمیلا، دلقما، شکبیر، لابسا، کترام، پکویر، وکادو، غشاذر، وغدیر، کبافق، بمپنا، غمهرا، شگویا، شسینا، حبندر، حتوکا، زشریف، کپارس، البرز، اعتلا، توریل، ستران، شاملا، سکرما، حکشتی، لخانه، قزوین، زپارس، دسینا، کرازی، شبهرن، فنورد، تلیسه، سبهان، چکاپا، حآسا، کخاک، شراز، بپاس، غپاک، خشرق، گشان، خمهر، وملی، کاذر، وپخش، سخزر، خکمک، بکام، فملی، نوری، رکیش، وپست، کفرا، شپنا، فخاس، وسنا، شسپا، غدیس، خاهن، حگهر، فروس، حریل، خکار، فخوز، غناب، ساوه، شکام، خفنر، آریا، ارفع، خاور، تجلی، دفرا، وملت، کگل، فجر، چدن، شسم، بنو، دلر، نفت

💢 فعالیتهای هنری: استقلال
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات: های وب
💢رایانه: رانفور، پرداخت، سپ، رکیش
💢 فعالیتهای مهندسی:
💢انبوه سازی: وتوس، ثپردیس، ثالوند، کرمان، ثمسکن، تقزوی
💢 فعالیتهای کمکی: انرژی، تنوین، فرابوس
💢بیمه: کوثر، البرز، ما، بپاس، پارسیان، بنو، ورازی
💢مخابرات: اخابر
💢 حمل و نقل آبی:
💢حمل و نقل: حریل، حتوکا، حشکوه، حکشتی، حبندر، توریل، حآسا، حگهر
💢 سایرواسطه گری های مالی: ولصنم
💢بانکها: وپاسار، وسینا، وپست، سامان، وبملت
💢سرمایه گذاری ها: وکادو، وتوسم، وسنا، ویسا، اعتلا، وبوعلی، وسبحان، وملت، وآفر
💢هتل: گشان
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: کفرا، کاذر، کهمدا، کخاک، کرازی، کفپارس، ساذری
💢سیمان: ستران، سبهان، ساوه، سکرما، سقاین، سخزر، سفانو
💢کاشی: کترام، کلوند، کپارس
💢 تجارت عمده: بمیلا
💢خرده فروشی:
💢 پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: تاپیکو، نوری، زاگرس، آریا، شغدیر، جم پیلن، کرماشا، شبصیر، شکبیر، شاراک، شفارس، شسم، شکام، شرنکی، شاملا، شگویا، شسینا
💢 محصولات دارویی: درازک، دلر، وپخش، کاسپین، دارو، دتماد، دسینا، دشیمی، دکپسول، دپارس، تیپیکو، دفرا، دزهراوی، دلقما، شفا، برکت، دحاوی
💢 محصولات غذایی: غناب، غمهرا،بهپاک، غدیس، غشاذر، غشهداب، غپاک
💢 عرضه برق و گاز: بجهرم، بمپنا
💢 شرکتهای چند رشته ای: وغدیر
💢قند و شکر: قزوین، قهگمت
💢خودرو: خدیزل، خفنر، خشرق، خکمک، خاور، خاهن، خرینگ، خکار، خموتور، ختوقا، خمهر، خکرمان
💢 دستگاههای ارتباطاتی:
💢ماشین آلات برقی: بکام، بموتو، بترانس
💢ماشین آلات: لخانه، لابسا
💢ساخت محصولات فلزی: چدن
💢فلزات اساسی: فپنتا، هرمز، فباهنر، فراور، فخوز، فولای، فخاس، فجر، ارفع، فنورد، فافق، کیمیافولاژ، فتوکا، فروس، فاسمین، فملی
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢لاستیک : پاسا، پکویر، پکرمان
💢 انتشارات: چافست
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی: چکاپا
💢منسوجات: نمرینو
💢استخراج سایر معادن:
💢 فرآورده های نفتی: شپاس، شبهرن شرانل، شپنا، شسپا، شتران، شراز
💢دباغی: وملی
💢 استخراج کانه های فلزی: کگل، تکنار، ومعادن ومعادن، تجلی، کمنگنز، کبافق
💢 استخراج زغال سنگ: کپرور
💢 استخراج نفت و گاز: شساخت
💢 زراعت: زپارس، سیمرغ، زشریف، تلیسه

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است.
⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢

✅ سایر واسطه گری های مالی: ولکار
✅ محصولات دارویی: دالبر
✅ بیمه: اتکام

💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد.

شاخص کل 1,328,183 🔻 27,057 📉شاخص هم وزن 386,515🔻9,163 📉ارزش معاملات بورس 2,

تحلیل های شنبه دو مهر، ارزش معاملات فرابورس، ارزش معاملات بورس، اونس طلای جهانی، خروج پول حقیقی، معاملات بلوکی، سکه طرح جدید، برترین گروه، فلزات اساسی، شاخص هم وزن، ارزش بازار، شیمیایی، شاخص کل، فنوال، وگردش

شاخص کل 1,328,183 🔻 27,057 📉
شاخص هم وزن 386,515🔻9,163 📉

🟢معاملات بلوکی
فنوال 7.89 میلیون برگه سهم
وگردش 148.458 میلیون برگه سهم

🟢 برترین گروه های صنعت
خودرو 317 میلیارد
فلزات اساسی 144 میلیارد
شیمیایی بازار فرا بورس 137 میلیارد

🟢ارزش بازاربورس 4.995 میلیون میلیارد🔻

📌 پایان زمان معاملات در فرابورس رقابت تنگاتنگ میان بورس و فرابورس برای بدتر

تحلیل های شنبه دو مهر، خروج پول حقیقی، نماد های منفی، نماد های مثبت، معاملات امروز، شاخص فرابورس، گروه پالایشی، بازار امروز، تراکنش، ثپردیس

📌 پایان زمان معاملات در فرابورس/ رقابت تنگاتنگ میان بورس و فرابورس برای بدتر بودن!

🔸در پایان معاملات امروز، شاخص فرابورس بیش از 245 واحد کاهش داشت و به عدد 18 هزار و 150 واحدی تنزل پیدا کرد.

🔸نماد های “صبا”، “زاگرس”، “آریا”، “شراز”، “شاوان”، “شگویا”و “دی” با نوسان منفی بیشترین تاثیر را در کاهش و افت شاخص بازار فرابورس داشتند.

🔸گروه پالایشی ها دست بالاتر را در جهت منفی نمودن شاخص، داشتند.

🔸از طرفی نماد های “دی”، “فرابورس”، “آریا”، “کرمان”، “فزر”، “ددانا”و “گکوثر” از نماد های پر تراکنش بازار امروز بودند.

🔸نماد “ولشرق”، با افزایش 7 درصدی و “وتعاون” با افزایش 5 درصدی مقبت ترین نماد های بازار فرابورس بودند.

🔸نماد های “زنگان”، “حآسا”، “فولادی”، “ثپردیس”، “حسیر”، “تلیسه” و “زدشت” تا نزدیکی منفی 7 درصد کاهش داشتند.

🔸184 میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار فرابورس، امروز صورت گرفت.

🟢نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند.

🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند. ✅ 1401 07 02

🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند.

بورس همچنان روی مدار قرمز

شاخص کل بورس و فرابورس در نخستین روز هفته به روند کاهشی هفته قبل ادامه داد و تابلو بازار سرمایه قرمز رنگ ماند.

به گزارش شبکه شرق، شاخص کل بورس امروز (شنبه) با ۲۷ هزار و ۵۷ واحد کاهش روی یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۹۱۶۲ واحدی، رقم ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۷۸ هزار معامله انجام شد که ۲۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال ارزش داشت.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، پالایش نفت اصفهان و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین همگی روند نزولی داشتند و نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم با ۲۴۸ واحد کاهش، روی رقم ۱۸ هزار و ۱۴۸ واحد ایستاد.

در این بازار ۱۶۴ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال انجام شد.

پتروشیمی زاگرس، پلیمرآریاساسول، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت لاوان، سرمایه‌گذاری صبا تامین، پتروشیمی تندگویان و بانک دی نیز نمادهای تاثیرگذار در این بازار بودند که روند نزولی داشتند و بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بازار پایه فرابورس چیست؟ جایی برای‌ شرکت‌هایی که در دیگر بازارها پذیرفته نشده‌اند

بازار پایه چیست

زمانی که در مورد پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس یا فرابورس صحبت می‌شود، باید دقت کرد که همه شرکت‌ها از این امکان برخوردار نیستند. چرا که حضور در این بازارها نیازمند دارا بودن شرایطی است که برخی از شرکت‌ها از فراهم کردن آن معذورند. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌توانند در بازار پایه فعالیت کنند. اما لازم است در ابتدا دریابیم که بازار پایه فرابورس چیست و چه قوانینی دارد.

در یک جمله می‌توان گفت، خرید سهام بازار فرا بورس شرکت‌هایی که در این بازار فعالیت می‌کنند، ریسک بالایی دارد. چرا که حتی شرکت‌هایی که باید تاکنون منحل می‌شدند هم در این بازار فعالیت می‌کنند. این بازار نیز مانند دیگر بازارهای بورس، قوانینی دارد که لازم است به آن اشاره شود. در ادامه خواهیم دید که بازار پایه فرابورس چیست و معاملات در این بازار به چه صورتی انجام می‌شود. اما در ابتدا، نگاهی کوتاه به بازار فرابورس خواهیم داشت تا بهتر متوجه شویم که تفاوت بازار بورس و فرابورس و بازار پایه چیست.

نگاهی به بازار فرابورس

آشنایی با بازار پایه فرابورس

با توجه به آن‌چه پیش‌تر در خصوص بازار فرابورس گفته‌ایم، می‌توان دریافت که مهم‌ترین وظیفه فرابورس، سازمان‌دهی و رسیدگی به شرکت‌هایی است که شرایط ورود به بازار بورس را ندارند. از جمله ویژگی‌های این بازار آن است که سطح نظارت بر آن در قیاس با بازار بورس کم‌تر است. مشخص است که به این ترتیب شفافیت نیز در این بازار کم‌تر خواهد بود. با این تفاسیر می‌توان دریافت که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های حاضر در این بازار با ریسک همراه است.

بیشتر بخوانید

در ساختار جدید بازار فرابورس شاهد بازار اول، بازار دوم، بازار پایه و بازار سوم هستیم. در بازار اول،‌ سهام شرکت‌ها و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پذیرش می‌شوند. در این بازار دامنه نوسان مانند دامنه نوسان بورس است. یعنی ۶+ و ۲- . اما آخرین سرمایه ثبت‌شده در شرکت‌های پذیرش‌شده در این بازار، حداقل ۱۰ میلیارد ریال است. همچنین لازم است که یک سال از زمان بهره‌برداری این شرکت‌ها گذشته باشد و شرکت‌ها فاقد زیان انباشته باشند.

بازار دوم فرابورس، مربوط به سهام شرکت‌های سهامی عام است. در این بازار، شرکت‌هایی پذیرفته می‌شوند که زیان‌ده و تازه‌تاسیس هستند و با افزایش سرمایه می‌خواهند از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شوند. آخرین سرمایه ثبتی برای حضور در این بازار حداقل یک میلیارد ریال است.

بازار سوم که به بازار عرضه نیز معروف است، بستری برای معاملات شفاف و امن است. در این بازار اوراق بهاداری که امکان یا شرایط برای حضور در بازار فرابورس را ندارند، پذیرفته می‌شوند. اما در خصوص بازار پایه فرابورس، به طور مفصل در ادامه این مطلب توضیح خواهیم داد.

بازار پایه چیست؟

گفتیم که فرابورس خود از چند بازار دیگر تشکیل شده است. بازار پایه فرابورس، یکی از این بازارها است. در این بازار شرکت‌هایی که در سازمان بورس ثبت شده‌اند اما شرایط لازم را برای پذیرش در بازار بورس و بازارهای دیگر فرابورس نداشته‌اند، حضور دارند. به این ترتیب مشخص است که سطح بازار پایه در میان سایر بازارهای فرابورس پایین‌تر است. بدیهی است عضویت در این بازار نیز ساده‌تر است.

پیش‌تر بازار پایه خود به سه تابلوی الف، ب و ج تقسیم می‌شد. ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در رده‌های پایین‌تر این بازار حضور دارند، بیشتر است. هم‌چنین قبلا دامنه نوسان بازار پایه ۱۰ درصد بود (البته به جز تابلوی ج که دامنه نوسان نامحدود داشت). اما با تغییر قوانین بازار پایه، این موارد نیز دستخوش تغییر شد. اما اگر می‌خواهید بدانید که تفاوت شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوهای مختلف بازار پایه چیست، باید گفت که این تفاوت‌ها ناشی از تفاوت سرمایه شرکت‌ها و معاملات آن‌هاست.

پیش از ظهور بازار پایه، معاملات چگونه انجام می‌شدند؟

محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه موجب می‌شوند تا برخی از شرکت‌های سهامی عام وارد بازار پایه فرابورس شوند. چند مورد از این عوامل عبارت‌اند از سرمایه ثبتی شرکت، تعداد سهام‌داران و وضعیت سودآوری.

بازار پایه را می‌توان بازار غیررسمی یا همان تابلویی دانست که پیش از تشکیل فرابورس نیز وجود داشت. چرا که پیش از تشکیل فرابورس، شرکت‌هایی که در پی عملکرد ضعیف از بازار بورس اخراج می‌شدند، فعالیت خود را در بازار غیررسمی ادامه می‌دادند. می‌توان چنین گفت که بازار پایه موجب تسریع روند معاملات می‌شود و در این حالت خریداران و فروشندگان می‌توانند به صورت توافقی سهام موردنظر خود را معامله کنند.

روش‌های معامله در بازار پایه فرابورس

برای آن‌که بدانیم نحوه خرید سهام در بازار پایه فرابورس بازار فرا بورس چیست، باید به این نکته اشاره کنیم که معاملات در این بازار به دو روش انجام می‌شود؛ یکی از طریق حراج پیوسته و دیگری از طریق حراج تک‌قیمتی.

 • در شیوه حراج پیوسته، معاملات مانند بازار اول و دوم فرابورس به شکل مستمر و فراگیر و طی جلسه معاملاتی انجام می‌شوند.
 • روش حراج تک‌قیمتی هم معمولا از جانب شرکت‌هایی به کار گرفته می‌شود که نقدشوندگی پایینی دارند. در این روش بر خلاف حراج پیوسته، معامله تنها در یک بازه زمانی معین در طی جلسه معاملاتی و پس از بررسی قیمت‌های پیشنهادی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید

سرمایه‌گذاران همواره باید به ریسک بالای بازار پایه فرابورس در مقایسه با دیگر بازارها توجه کنند. شرکت‌هایی که در این بازار فعالیت می‌کنند، معمولا عمل‌کرد مطلوبی ندارند و اکثرا زیان‌ده هستند.

انواع شرکت‌های حاضر در بازار پایه

شرکت‌های سهامی عامی که در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند، می‌توانند درخواستی برای درج نمادشان در بازار پایه فرابورس ارائه کنند. این شرکت‌ها را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

 • شرکت‌های سهامی عام که سهام‌داران آن‌ها بیش از ۱۰۰ نفر است. هم‌چنین مقدار حقوق صاحبان سهام نیز بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال است.
 • شرکت‌های سهامی عام که سهام‌داران‌شان از ۳۵ نفر بیشتر و کمتر از ۱۰۰ نفر باشد. مقدار حقوق صاحبان سهام آن‌ها بازار فرا بورس نیز بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

قوانین درج شرکت‌ها در بازار پایه فرابورس

زمانی که شرکت‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت می‌شوند، باید مدارک آن‌ها در کمیته عرضه فرابورس بررسی شود. پس از آن در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ثبت می‌شوند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که شرکت‌ها فرایندی را به منظور پذیرش در این بازار طی نمی‌کنند. شرکت‌هایی که در این بازار درج می‌شوند در سه دسته قرار می‌گیرند. در ادامه این سه دسته را بررسی می‌کنیم.

شرکت‌های ملزم به حضور در این بازار مطابق با الزام قانونی ماده ۹۹

دسته نخست شرکت‌هایی هستند که درخواستی در خصوص پذیرش ندارند و مطابق با الزام قانونی ماده ۹۹ برنامه پنجم توسعه ملزم به حضور در این بازار هستند. در این ماده آمده است که به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در کشور و هم‌چنین سامان‌دهی بازار اوراق بهادار، تمام اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.

ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده، باید اطلاعات مالی خود را مطابق با آن‌چه در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی آمده است، منتشر کنند. معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و در بازارهای خارج از بورسی که مجوز دارند، ممکن است. این معاملات با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از این بازارها انجام می‌شود. چنان‌چه معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت این موارد انجام شود، اعتباری نخواهد داشت.

شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته‌ نشده‌اند

پیش‌تر گفتیم که تمام شرکت‌ها امکان حضور در بازار بورس را ندارند. چرا که به دلیل عدم فراهم کردن شرایط بازار بورس، نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند. به این ترتیب می‌توانند در بازار پایه حاضر شوند.

شرکت‌های لغوپذیرش‌شده

برخی از شرکت‌ها در پی از دست دادن شرایط موردقبول بازارهای بورس یا فرابورس، با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که به آن لغو پذیرش می‌گویند. به این ترتیب این شرکت‌ها نیز در بازار پایه درج می‌شوند.

مقرراتی که در این بازار وجود دارد، بسیار ساده‌تر از بازار اول و دوم است. معاملات این بازار به شکل عادی یا توافقی انجام می‌شود. معاملات عادی با دامنه نوسان و در شرایط عادی بازار انجام می‌شود. ولی معاملات توافقی فاقد دامنه نوسان است و توافق طرفین لازمه انجام آن‌هاست.

نکته‌ای جالب در خصوص بازار پایه وجود دارد و آن این‌که این بازار یک سوم ارزش فرابورس را تشکیل می‌دهد. دامنه نوسان بالای این بازار در گذشته، افراد را به سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب می‌کرد. البته که سودجویان با استفاده از همین نوسان بالا،‌ سهام‌داران را فریب می‌دادند و آن‌ها را متحمل ضرر و زیان فراوانی می‌کردند. به این دلیل بود که مسئولان فرابورس تصمیم گرفتند تا تغییراتی اساسی در این بازار انجام دهند. به این ترتیب روزهای دوشنبه، قیمت پایانی تعیین می‌شد و تا دوشنبه هفته بعد نیز همان قیمت به عنوان قیمت پایانی لحاظ می‌شد. اما این قوانین جذابیت را از بازار گرفت. به این ترتیب قوانین مجددا اصلاح شد که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

شرایط حضور شرکت‌ها در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه چیست؟

در این بخش شرایط درج نمادهای مختلف را در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه بررسی می‌کنیم.

تابلوی بازار پایه زرد

 • روزهای تاخیر در انتشار اطلاعات باید کمتر از ۱۰۰ روز باشد.
 • دفعات عدم ارائه صورت‌های مالی نباید از دو بار بیشتر شود.
 • شرکت‌ها باید حداقل یک صورت مالی حسابرسی‌شده داشته باشند.

دامنه نوسان در این تابلو، پیش‌تر از ۳- تا ۳+ بود؛ ولی به تازگی به ۲- تا ۳+ تغییر کرده است.

تابلوی بازار پایه نارنجی

 • شرکت‌های حاضر در این تابلو نباید مشمول شرایط تابلوهای قرمز و زرد باشند.
 • اظهار نظر حسابرس در خصوص این شرکت‌ها نباید از نوع عدم اظهارنظر یا مردود باشد.

دامنه نوسان در این تابلو از ۲- تا ۲+ است.

تابلوی بازار پایه قرمز

 • مراجع قضایی باید رای بدوی یا قطعی در مورد ورشکستگی ناشر صادر کرده باشند.
 • لازم است که مجمع عمومی فوق‌العاده یا مراجع قضایی، رایی مبنی بر انحلال شرکت داده باشند.
 • شرکت در طی سه سال مالی متوالی، نباید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه داده باشد.

دامنه نوسان شرکت‌های حاضر در این تابلو، از ۱- تا ۱+ است.

روال معامله در تابلوی زرد، نارنجی و قرمز چگونه است؟

 • در تابلوی زرد معاملات دو روز در هفته به صورت حراج ناپیوسته و سه روز با دامنه نوسان یک‌ ریالی انجام می‌شود.
 • معاملات در تابلوی نارنجی یک روز در هفته به صورت حراج ناپیوسته و چهار روز در هفته با دامنه نوسان یک ریالی انجام می‌شود.
 • معاملات در تابلوی قرمز یک روز در ماه به صورت حراج ناپیوسته و در باقی روزها با دامنه نوسان یک ریالی انجام می‌شود.

دامنه روزانه و دامنه حراج پایانی در تابلوهای بازار پایه فرابورس

برای خرید و فروش سهام در بازار پایه فرابورس لازم است اطلاعات خود را در مورد این بازار افزایش دهیم. به همین دلیل اکنون می‌خواهیم توضیح دهیم که قوانین مربوط به دامنه حراج پایانی بازار پایه چیست. گفتیم که در تابلوی زرد دامنه نوسان روزانه قیمت ۳+ و ۲- است. ولی در حراج پایانی دامنه معاملات ۶ درصد است. در تابلوی نارنجی دامنه روزانه ۲ درصد و دامنه حراج پایانی ۴ درصد است. و در نهایت در تابلوی قرمز، دامنه روزانه ۱ درصد و دامنه حراج پایانی ۲ درصد است.

آیا شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس می‌توانند به تابلوهای معتبرتر منتقل شوند؟

مطابق با قوانین مصوب مجلس و قانون‌گذار، ناظر این امکان را ندارد که شرکتی را از بازار پایه خارج کند. فلسفه وجودی بازار پایه، ضعف قوانین جاری بر اقتصاد و هم‌چنین ملاحظه‌کاری است. بسیاری از شرکت های ورشکسته حاضر در این بازار، به دلیل شرایط نامطلوب می‌بایست پیش‌تر منحل می‌شدند. اما بنا به دلایل مذکور، این شرکت‌ها هم‌چنان در بازار پایه فرابورس حضور دارند.

البته باید به این مسئله اشاره کنیم که برخی از شرکت‌ها از قوانین این بازار سوءاستفاده می‌کنند. به این ترتیب که اطلاعات نادرستی را ارائه می‌کنند و موجب تضییع حقوق سهام‌داران می‌شوند. در بازار پایه به دلیل نظارت کمتر ممکن است هیئت مدیره یک شرکت، مطابق با منافع خود عمل کند و هیچ تلاشی برای حضور در بازارهای معتبرتر و بالاتر نکند.

بازار پایه الف، ب و ج چیست؟

احتمال دارد پیش‌تر نام بازار پایه الف و ب و ج به گوش‌تان خورده باشد. شاید بپرسید بازار پایه ج یا الف چیست. باید گفت در سال ۹۸ تغییراتی به وجود آمد و مقررات جدیدی در مورد بازار پایه فرابورس تصویب شد. به این ترتیب معاملاتی که در قالب تابلوی الف،‌ ب و ج انجام می‌شدند، پس از این قانون در تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز انجام شدند.

قوانین جدید بازار پایه چیست؟

 • چنان‌چه صف خرید و فروش، در سه روز متوالی و در یک جهت انجام شود و هم‌چنین در پایان هر جلسه معاملاتی، حداقل تعداد ۰.۰۰۰۲ از کل سهام شرکت معامله شود، در روز آینده دامنه نوسان تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز زیاد می‌شود. این افزایش به ترتیب برابر است با پنج، چهار و دو درصد. گفتیم که در حالت عادی دامنه نوسان تابلوی زرد ۳ درصد، تابلوی نارنجی ۲ درصد و تابلوی قرمز ۱ درصد است. پس از آن، دامنه نوسان مجددا به حالت قبلی برمی‌گردد.
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و سهام تنها می‌توانند تا ۱۰ درصد از دارایی‌های تحت مدیریت خود را در بازار پایه سرمایه‌گذاری کنند.
 • چنان‌چه ناشران بازار پایه اطلاعاتی قابل اتکا و به موقع منتشر کنند، فرابورس می‌تواند پیشنهادی مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را در بازار پایه مطرح کند.

پرسش‌های متداول درباره بازار پایه

در این بخش می‌خواهیم به چند پرسش و پاسخ مهم در خصوص بازار پایه فرابورس بپردازیم.

آیا سهام شرکت‌های بی‌نام در بازار پایه معامله می‌شود؟

با سهام بی‌نام نمی‌توان معامله کرد. در صورتی که شرکتی دارای سهام بی‌نام باشد، حتما باید پیش از آغاز معاملات، تغییراتی در سهام خود به وجود آورد. یعنی لازم است سهام بی‌نام را به بانام تغییر دهد. سپس باید سهام مذکور را در سامانه معاملاتی درج کند تا امکان شروع معاملات فراهم شود.

آیا نقل وانتقال سهام ممتاز در بازار پایه امکان‌پذیر است؟

چنان‌چه سهام ممتاز در بازار پایه وجود داشته باشد، مطابق با روال اجرای مصوب هیئت مدیره فرابورس، نقل‌وانتقال آن‌ها در سامانه معاملاتی قابل انجام است.

بیشتر بخوانید

آیا شرکت‌ها پیش از بهره‌برداری امکان حضور در بازار پایه فرابورس را دارند؟

شرکت‌هایی که در مراحل پیش از بهره‌برداری به سر می‌برند، به منظور درج و ثبت در بازار پایه و در صورتی که شرایط لازم را برای حضور در این بازار داشته باشند، می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

جمع‌بندی

در این مطلب توضیح دادیم که بازار پایه فرابورس چیست و چه شرکت‌هایی می‌توانند در این بازار فعالیت کنند. شرکت‌هایی که در بازار بورس و یا بازارهای دیگر فرابورس امکان حضور ندارند، در بازار پایه فعالیت می‌کنند. بازار پایه پیش‌تر به بازار الف ب و ج تقسیم می‌شد ولی بعدها معاملات این بازارها به سه بازار دیگر منتقل شد. به این ترتیب اکنون بازار پایه از سه تابلوی نارنجی، زرد و قرمز تشکیل می‌شود که هر یک شرایطی برای پذیرش شرکت‌ها دارند. در بازار پایه نظارت کمتری بر شرکت‌ها وجود دارد و با توجه به همین مساله، ریسک معامله در آن بالاتر از سایر بازارهاست. ام هر چند این احتمال وجود دارد که قوانین با گذشت زمان مجدد تغیر کند.

بازار فرا بورس

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق بهادار و بورس کالا – با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد. برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، این بازار تفاوت چندانی با بازار بورس ندارد و با یک کدمعاملاتی، می‌توان در هردوی این بازارها به خرید و فروش پرداخت.

ورود به بازارهای فرابورس برای شرکت‌ها از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و ورود شرکت‌ها به این بازار آسان‌تر است.

تفاوت فرابورس و بورس و زیرمجموعه‌های آنها در قالب تصویر

زیر مجموعه های فرابورس

زیر مجموعه های بورس اوراق بهادار

دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، فعالیت آن را در قالب چهار بازار مجزا تبیین کرده است که در بازار اول، دوم و اوراق مشارکت، انواع اوراق بهادار پذیرفته و در بازار سوم، تنها عرضه اوراق بهادار انجام می شود.

بازار اول فرابورس

دراین بازار اول فرابورس علاوه بر سهام شرکتها ، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بانام هم پذیرش و معامله می شوند. همچنین نوسان سهام شرکتها و اوراق پذیرفته شده در بازار اول فرابورس 5 درصد بدون حجم مبنا پیش بینی شده است .

در آن سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال و یکسال از زمان بهره برداری آن گذشته و زیان انباشته نداشته باشد. در این بازار واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان که نزد سازمان بورس ثبت شده اند به شرطی امکان معامله را دارند، که حداقل سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله50 میلیارد ریال و حداقل سرمایه صندوق‌های زمین ومسکن 200 میلیارد ریال و با نام باشند.

بازار دوم فرابورس

در این بازار ، صرفا سهام شرکتهای سهام عام پذیرفته می شوند. در این بازار سهام شرکتهای زیانده، تازه تاسیس، شرکتهای سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکتهای کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند .

در بازار دوم سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول مادۀ 141 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

بازار سوم فرابورس ( بازار عرضه)

بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام پذیره نویسی انواع اوراق بهادار از جمله شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس، دیگر ویژگی مهم بازار عرضه به حساب می آید. انجام عرضه در این بازار مستلزم گذارندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام تشریفات اداری در فرابورس، امکان پذیر است.

در بازار عرضه فرا بورس بلوکهای سهام شرکت‌های سهامی (عام، خاص، تعاونی و …) ،حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های سهامی عام،سهام ناشی از افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام، پذیره نویسی سهام و اوراق مشارکت،پذیره نویسی گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ها، املاک و مستغلات ،امتیازبهره برداری وحق ثبت اختراعات در قالب سهام شرکتهای سهامی خاص می تواند مورد معامله قرار بگیرد.

بازار چهارم فرابورس ( اوراق مشارکت)

انواع اوراق با درآمد تضمین شده از جمله اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و …که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید آنها باقی مانده باشد قابل پذیرش در این بازار بوده به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها منحصرا از طریق فرابورس انجام شود. امکان صدور اوراق مشارکت شرکتی و اوراق مشارکت قابل تعویض سهام از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بازار اوراق مشارکت محسوب می شوندکه درکنار اوراق مشارکت رهنی، اوراق مشارکت اجاره، صکوک وگواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری عام وخاص در بازار چهارم امکان معامله را دارند.

افت شاخص بورس / سقوطِ بازارِ ناامید

اکوایران: در روز شنبه شاخص‌ کل بورس تهران نزول کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام برای ششمین روز پیاپی بودیم.

افت شاخص بورس / سقوطِ بازارِ ناامید

به گزارش بازار فرا بورس اکوایران، امروز در ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس نزولی شد و در پایان معاملات شاخص نسبت به روز چهارشنبه 27 هزار و 57 واحد افت کرد و به سطح یک میلیون و 328 هزار و 183 واحد رسید.

شاخص هم وزن نیز افت کرد و در پایان معاملات امروز 9 هزار و 163 واحد نسبت به روز چهارشنبه پائین آمد و در رقم 386 هزار و 515 واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس هم قرمزپوش شد و 249 واحد تنزل کرد و به رقم 18 هزار و 146 واحد رسید.

دو سمت سبز و قرمز بازار

در پایان معاملات ‌روز شنبه، 145 نماد رشد قیمت داشتند و 511 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 22 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 78 درصد بازار افت قیمت داشتند.

خروج سرمایه حقیقی

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز متوالی منفی شد و 630 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 164 درصد افزایش داشته است.

در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 29 میلیارد تومان بود. پس از حکشتی، نمادهای خاور (شرکت ایران خودرو دیزل) و بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

لیدرهای بازار سهام

امروز نمادهای «فارس»، «وپاسار» و «فولاد» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «اتکام»، «امین» و «ختور» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «آریا» و «شراز» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «رنیک»، «وتعاون» و «گکوثر» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است و خودرو و شپنا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فرابورس و کرمان پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

بورس

عرضه و تقاضای بازار سهام

در معاملات شنبه 26 نماد صف خرید داشتند و 220 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید به 106 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 413 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 144 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 23 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد فمراد (شرکت آلومراد) با صف‌ خرید 10 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از فمراد، نمادهای ولشرق (شرکت لیزینگ ایران و شرق) و بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد آسیاتک تعلق داشت که ارزش آن 21 میلیارد تومان بود. پس از آسیاتک، نمادهای حکشتی، غنوش، ثفارس و وآذر بیشترین صف فروش را داشتند.

ارزش معاملات

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 6 هزار و 700 میلیارد تومان ;hiش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 732 میلیارد تومان بود که 26 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 22 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 623 میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز نماد خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 54 میلیارد تومان بود.

پس از خودرو، شستا بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد حکشتی و های‌وب در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 605 میلیون و 942 هزار و 152 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به دی تعلق داشت. دو نماد خساپا و خگستر نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.