فرمول محاسبه RSI


پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ MFI ﻣﺧﻔﻑ ﮐﻠﻣﺎﺕ M oney F low I ndex ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ( ﮔﺭﺩﺵ) ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﺍﺳﺕ MFI . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭﯼ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ RSI ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﺟﻡ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ، ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﺑﻳﻥ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﺷﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﻓﺕ کرده ﺑﻪ ﻋﺭﺿﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﻧﺯﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺟﻡ ﺩﺭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ RSI ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺭﺯ ۷۰ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺭ ﻣﺭﺯ ۳۰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ mfi ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻋﺩﺍﺩ ۸۰ ﻭ ۲۰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ MFI ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ۸۰ ﻧﻔﻭﺫ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺣﺎﻟﺕ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺭ ۲۰ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ .

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI :

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﻣﺱ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﺩﺭ ﺷﮑﻝ ﺑﺎﻻ ﺍﮔﺭ ﺩﻗﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻐﻳﻳﺭ فرمول محاسبه RSI ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺍﺯ ﻁﺭﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﻳﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﮐﺷﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺷﺩﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﺩﻫﺩ. ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺭﺳﻬﺎﻡ ﻧﻳﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﺮﻣﻮﻝ های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ MFI

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻗﻴﻤﺖ :

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ :

محاسبه نسبت نقدینگی :

money flow Positive ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﺛﺑﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ.

Negative money flow ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﻧﻔﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ .

چگونه از شاخص گردش پول برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

چگونه از شاخص گردش پول برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

تریدرهای تکنیکال و نمودارخوان‌ها از اوسیلاتورها برای تعیین جهت مومنتوم، روند بازار و قدرت این روندها استفاده می‌کنند. صدها اوسیلاتور و اندیکاتور مختلف وجود دارند که ممکن است یک تریدر از آنها استفاده کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین اوسیلاتورها بین تریدرهای تکنیکال محسوب می‌شود.

شاخص گردش پول هم شباهت زیادی به این شاخص دارد اما با یک تفاوت کلیدی و مهم. در این مطلب به شما خواهیم گفت که شاخص گردش پول چیست و چطور از آن برای معامله بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI) چیست؟

شاخص گردش پول یا MFI ابزاری است که در تحلیل فرمول محاسبه RSI تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم یک دارایی با نشان دادن ورود و خروج پول به بازار آن در گذر زمان استفاده می‌شود.

MFI حجم معاملات و قیمت را تحلیل کرده و یک اوسیلاتور کران دار ایجاد می‌کند که نشان می‌دهد یک دارایی چه موقع در وضعیت اشباع خرید، اشباع فروش یا واگرایی از قیمت قرار گرفته است. خواندن MFI کار راحتی است چون اوسیلاتور در یک پنجره مجزا و پایین یا بالای نمودار قرار می‌گیرد. بعلاوه، MFT چند کاره است چون می‌توان آن را برای هر دارایی مالی استفاده کرد.

اما MFI در دنیای کریپتو بسیار مفید است چون گردش - یا حجم - فعالیت‌های معاملاتی را در نظر می‌گیرد. بعلاوه، می‌توانیم از حجم در سطوحی مثل وسط روز هم استفاده کنیم. در نتیجه بسیاری از تریدرهای مجرب MFI را یک نوع RSI با وزن حجم در نظر می‌گیرند چون شبیه به RSI (شاخص قدرت نسبی) است که در آن حجم هم در نظر گرفته شده باشد.

MFI یک اوسیلاتور کران دار هم محسوب می‌شود و مقادیر آن بین صفر تا صد قرار می‌گیرد. تنظیمات پیش فرض این اوسیلاتور، دوره‌های 14 روزه هستند و معمولاً روی نمودار بازه زمانی روزانه از آن استفاده می‌شود چون ممکن است در زمان‌های مختلف روز مقدار حجم به شدت تغییر کند. در نتیجه بازه‌های زمانی روزانه به صورت خودکار سشن‌های معاملاتی آهسته و سریع را تحت پوشش قرار می‌دهند.

محاسبات و فرمول MFT

برای درک طرز کار این شاخص، اول فرمول و نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. خوشبختانه برای استفاده از این اندیکاتور نیازی نیست که حتماً با محاسبات آن آشنا باشید. معمولاً نرم‌افزارهای رسم نمودار محاسبات لازم را انجام می‌دهند و نیازی نیست که خود شما کار خاصی انجام دهید.

اگر به محاسبات این فرمول علاقه ندارید، می‌توانید به بخش بعدی مقاله مراجعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده این فرمول عبارتند از:

 • قیمت اوج برای کندل
 • قیمت کف برای کندل
 • قیمت بسته شدن برای کندل
 • حجم معاملات برای کندل

این فرمول سه بخش دارد که اولی محاسبه قیمت رایج است که به این شکل محاسبه می‌شود:

قیمت رایج = (اوج + کف + بسته شدن)فرمول محاسبه RSI / 3

فرض کنید که از نمودار روزانه بیت‌کوین استفاده می‌کنیم. قیمت رایجِ کندل روز قبل، با تقسیم حاصل جمع قیمت اوج، کف، بسته شدن بر عدد 3 محاسبه می‌شود.

وقتی برای MFI از ورودی 14 دوره‌ای استفاده می‌کنیم این یعنی به قیمت رایج 14 روز اخیر نیاز داریم که تریدر می‌تواند با تنظیم اندیکاتورها و پوشش رنج‌ها و فیتیله‌ها به آنها دست پیدا کند.

بعد از آن باید میزان گردش پول را به دست آوریم:

گردش پول = قیمت رایج × حجم

کل حجم ایجاد شده در روز قبل، در قیمت رایج این روز ضرب می‌شود. سپس حجم معاملات روز قبل از دیروز، در قیمت معمول آن روز ضرب می‌شود و به همین ترتیب.

بعد از آن باید بسته به اینکه قیمت رایج نسبت به روز قبل افزایش داشته یا کاهش، گردش پول را تنظیم کنید. اگر قیمت رایج روز قبل نسبت به قیمت رایج روز قبل تر از آن بیشتر شده، در این صورت گردش پول مثبت محسوب می‌شود.

اگر قیمت رایج دیروز، کمتر از قیمت رایج روز قبل از آن بوده، در این صورت گفته می‌شود که دیروز شاخص گردش پولی منفی بوده است.

در این مرحله، کل گردش پولی مثبت را یک جا و گردش پولی منفی را جدا در نظر می‌گیریم. نرم‌افزار همه گردش‌های مثبت و همه گردش‌های منفی را جمع کرده و نسبت پول را تولید می‌کند.

نسبت پول (MR) = جمع MF مثبت تقسیم بر جمع MF منفی

به این ترتیب به محاسبه نهایی MFI می‌رسیم.

MFI = 100 − [100/(1 + MR)]

حالا که این محاسبات را بررسی کردیم، از MFT روی نمودارها استفاده می‌کنیم تا فرصت‌های معاملاتی را تشخیص دهیم.

چگونه از شاخص گردش پول برای پیدا کردن واگرایی استفاده کنیم؟

واگرایی یکی از هشدارهای نسبتاً مخفی اما قدرتمندی است که اوسیلاتورها ایجاد می‌کنند. از آنجایی که در محاسبات MFI حجم را هم در نظر می‌گیریم، می‌توان گفت که واگرایی مشاهده شده در نمودار کریپتو با استفاده از MFI می‌تواند نسبت به واگرایی مشاهده شده در اثر استفاده از سایر اوسیلاتورها قدرتمندتر باشد.

واگرایی یعنی اینکه نمودار قیمت به یک جهت حرکت کند اما اوسیلاتور در جهت مخالف آن حرکت کند. وقتی نمودار قیمت از اوسیلاتور فاصله می‌گیرد، احتمال معکوس شدن روند قیمت وجود دارد.

در نمودار ماهیانه بیت‌کوین در تصویر بالا، مشاهده می‌شود که قیمت بیت‌کوین، در جولای 2021 روند نزولی را ادامه می‌دهد. همزمان، MFI یک کف بالاتر ایجاد می‌کند (خط قرمز را ببینید). این یعنی حالا حجم معاملات به اندازه می‌ 2021 منفی نیست.

تریدر می‌تواند از این واگرایی برای خرید بیت‌کوین استفاده کند. هنگام ایجاد واگرایی توصیه می‌شود که منتظر ظاهر شدن کندل استیک صعودی یا شکستن سطوح مقاومت باشید.

در تصویر بالا، می‌توانیم خط مقاومتی را رسم کنیم که اوج‌های قیمت اخیر بیت‌کوین را پوشش دهند (خط روند آبی). وقتی قیمت از بالای خط مقاومت عبور کرده و همزمان از MFI فاصله می‌گیرد، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. تریدرها حد توقف را درست پایین کف قیمت اخیر قرار داده و حداقل دو برابر فاصله حد توقفشان را هدف می‌گیرند.

هشدار واگرایی بالا، در نهایت منجر به رشد 100% قیمت بیت‌کوین شد.

واگرایی می‌تواند یک هشدار نزولی هم باشد که نشان می‌دهد مومنتوم روند رو به کاهش است و به زودی معکوس خواهد شد.

اگر به نوامبر 2021 حرکت کنیم، مشاهده می‌کنیم که بیت‌کوین چند نمونه واگرایی نزولی را تجربه کرده است. پس از اوج قیمت 11 اکتبر، قیمت بیت‌کوین همچنان صعود می‌کند اما MFI ریزش دارد. این نشان می‌دهد که سرمایه گذاران بزرگ در حال افزودن به پوزیشن خودشان نیستند و ممکن است به زودی شاهد خروج آنها باشیم.

این واگرایی وقتی برجسته تر می‌شود که بیت‌کوین یک بار دیگر پامپ کرده و به یک رکورد قیمت جدید می‌رسد - در حالی که MFI پایین ترین از اوج خودش است.

این واگرایی نزولی، سیگنال معکوس شدگی روند است. بنابراین تریدرها به دنبال سطح پشتیبانی و تعیین سطوحی هستند که وقتی شکسته شوند، یعنی روند از حالت صعودی به نزولی تغییر کرده است. حد توقف درست بالای اوج سوئینگ اخیر ثبت می‌شود.

در بالا خط افقی پشتیبانی را مشاهده می‌کنیم که شکسته شدن آن باعث ریزش 40 درصدی قیمت می‌شود. این روند نزولی با استفاده از واگرایی روی MFI قابل تشخیص است.

استفاده از MFI برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا فروش

واگرایی تنها سیگنالی نیست که MFI ایجاد می‌کند. می‌توانیم از مقادیر افراطی اوسیلاتور برای تشخیص شرایط اشباع خرید و نزدیک بودن اصلاح قیمت یا اشباع فروش و نزدیک بودن صعود استفاده کنیم.

اعداد بیشتر از 80 روی MFI محدوده اشباع خرید محسوب می‌شود. معمولاً این وضعیت با افزایش سریع قیمت و حجم در یک بازه زمانی کوتاه ارتباط دارد. محدوده اشباع خرید نشان می‌دهد که بازار خیلی سریع و زیاد رشد کرده و اصلاح نزدیک است.

بنابراین اگر MFI به بالای 80 می‌رسد و دوباره از زیر 80 عبور کرده، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

از طرف دیگر، محدوده‌های اشباع فروش برای MFI وقتی شکل می‌گیرد که مقدار اوسیلاتور به کمتر از 20 می‌رسد. وقتی MFI در این منطقه باشد، یعنی قیمت با وجود افزایش حجم به سرعت ریزش کرده است. عموماً تصور می‌شود که این رفتار صعودی است چون قیمت خیلی زیاد و به سرعت، روند نزولی را طی کرده است.

وقتی خط MFI به زیر 20 حرکت می‌کند، سپس دوباره به بالای 20 برمی‌گردد، یک سیگنال صعودی ایجاد شده چون فشار نزولی کاهش یافته است.

دقت داشته باشید که چالش اجرای معامله فقط بر اساس منطقه‌های اشباع خرید و اشباع فروش از این جهت است که ممکن است بازار ارزهای دیجیتال برای مدت‌هایی طولانی صعود یا ریزش داشته باشد و دوره‌هایی طولانی از سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش ایجاد شود.

در نتیجه، تریدرهای مجرب به دنبال سایر علائم معکوس شدن روند هستند تا آنها را با سیگنال اشباع خرید یا اشباع فروش ترکیب کنند.

مثلاً اگر MFI به محدوده اشباع خرید برسد، در این صورت ممکن است تریدر منتظر شکل گیری هشدار واگرایی نزولی بماند. اگر به نمودار قبلی بیت کوین برگردیم، مشاهده می‌شود که MFI به سطوح اشباع خرید رسیده و از پایین 80 عبور می‌کند که معمولاً سیگنال فروش است.

اما خیلی از معکوس شدگی‌های بزرگ نشان دهنده حرکت واگرایی MFI و قیمت به یک محدوده افراطی هستند. از ماه مارس تا آوریل 2021 مقدار MFI بیت‌کوین از محدوده اشباع خرید ریزش کرده و بعد قیمت به آخرین اوج جدید حرکت می‌کند.

یکی دیگر از ترکیبات کارآمد با MFI این است که به دنبال شکل گیری کندل استیکی باشیم که سیگنال اشباع خرید یا فروش را تأیید می‌کند. اگر اتریوم را در زمان ریزش ماه مارس سال 2020 در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که با رسیدن MFI به محدوده اشباع فروش، یک هارامی صعودی شکل گرفته است.

شکل گیری این کندل استیک ژاپنی صعودی نشان دهنده پشتیبانی بازار پس از رسیدن آن به سطوح اشباع فروش است. همانطور که در جریان هستیم، پس از این کف، قیمت اتریوم 40 برابر افزایش یافت.

مقایسه شاخص گردش پول با اندیکاتور RSI

اندیکاتورهای MFI و RSI ارتباط بسیار نزدیکی به هم دارند و بسیار شبیه هستند.

مثلاً کران هر دو اندیکاتور بین 0 تا 100 است. این یعنی مقدار هر دو کمتر از صفر یا بیشتر از 100 نمی‌شود.

دوماً هر دو اوسیلاتور، نوسان سنج مومنتوم هستند که قدرت روند کلی را ارزیابی می‌کنند. وقتی واگرایی ایجاد شود، این یعنی روند اصلی رو به تضعیف است و به زودی معکوس می‌شود. وقتی اوسیلاتورها در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش باشند، این یعنی قیمت با سرعت زیادی حرکت کرده است.

اما MFI و RSI یکسان نیستند و دو تفاوت مهم دارند.

اولاً، MFI به صورت خودکار "قیمت‌های رایج" را محاسبه کرده و از آنها استفاده می‌کند اما فرمول RSI صرفاً مبتنی بر قیمت بسته شدن کندل است. تریدرها می‌توانند ورودی RSI را تغییر دهند تا قیمت رایج به آن اضافه شود اما معمولاً از این ورودی در محاسبات RSI استفاده نمی‌شود.

دوماً، MFI حجم معاملات را در نظر می‌گیرد اما RSI صرفاً مبتنی بر قیمت است. طرفداران تحلیل حجم معتقدند که MFI می‌تواند روندها را پیش بینی کرده و معکوس شدگی روند را به موقع تر از RSI نشان دهد.

وقتی MFI و RSI با تنظیمات 14 دوره‌ای را کنار هم قرار دهیم، کاملاً مشخص است که بیشتر فراز و فرودهای این دو اوسیلاتور به هم شباهت دارد.

هر از گاهی تفاوت‌هایی بین این دو ایجاد می‌شود که می‌توان آن را به حجم دارایی مورد نظر نسبت داد. مثلاً در وضعیت نارنجی که در بالا مشخص شده، کف سمت راست MFI پایین تر از کف RSI است. این یعنی ریزش حجم به سمت پایین در این دوره سنگین تر است که باعث می‌شود MFI در وضعیت اشباع فروش باشد.

RSI قدرت مشابهی برای روند نزولی نشان نمی‌دهد. تریدر با استفاده از MFI یک سیگنال صعودی را تشخیص داده اما چنین سیگنالی برای RSI تولید نشده است.

در 20 سپتامبر 2021 (هایلایت آبی رنگ)، MFI یک کف دوم ایجاد کرده که با اولی برابر است. در عین حال، کف دوم RSI نسبت به اولی پایین تر است. این یعنی پرایس اکشن نزولی قوی است اما MFI به ما می‌گوید که در این ریزش نزولی، حجم کم بوده است.

به دلیل اضافه شدن ورودی حجم، می‌توان گفت که روند نزولی احتمالاً موقتی است چون حجم نزولی مشاهده نمی‌شود.

جمع بندی

عده‌ای اندیکاتور MFI را نسخه ارتقاء یافته RSI می‌دانند. با اضافه شدن حجم معاملات در این فرمول، مومنتوم روند راحت تر مشاهده می‌شود چون بسیاری از تریدرهای کریپتو معتقدند که روند، از حجم تبعیت می‌کند.

بنابراین، تریدرهای MFI به دنبال واگرایی بین قیمت و MFI هستند تا معکوس شدن روند را تشخیص دهند یا اینکه مقادیر زیاد MFI را به عنوان نشانه‌ای از حرکت بسیار سریع و بسیار زیاد بازار می‌دانند.

اندیکاتور (AO (Awesome Oscillator چیست؟

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام فرمول محاسبه RSI محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران فرمول محاسبه RSI در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

محاسبه EMA (میانگین متحرک نمایی) و MACD در پایتون

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

قیمت توافق شده: 200,000 تومان

شرح پروژه:

با سلام ووقت بخیر

میخوام یک نفر برام کاملا توضیح بده که چطور میتونم EMA یا همون میتنگین متحرک نمایی رو بدست بیارم در پایتون

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر298372
 • کد پروژه: 285998
 • حداقل قیمت: 100,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 300,000 تومان
 • مهلت: 1 روز
 • تعداد مشاهده: 143
 • وضعیت مناقصه: بسته

لیست پیشنهادهای فریلنسرها

ممتاز

امتیاز 9.94 (ممتاز) از 12 رای
پروژه موفق : 21
رتبه: 195
هفت ماه پیش

ممتاز

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 11 رای
پروژه موفق : 23
رتبه: 263
هفت ماه پیش

بسیار خوب

امتیاز 8.27 (بسیار خوب) از 5 رای
پروژه موفق : 8
رتبه: 793
هفت ماه پیش

ممتاز

امتیاز 9.99 (ممتاز) از 33 رای
پروژه موفق : 51
رتبه: 110
هفت ماه پیش

بسیار خوب

امتیاز 8.42 (بسیار خوب) از 4 رای
پروژه موفق : 9
رتبه: 1082
هفت ماه پیش

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • اکسپرت mql بر اساس فازهای macd

به اکسپرت احتیاج دارم که در متاتریدر 4 بر اساس macd عمل کنه و زمانی که هیستوگرام مثبته اقدام به خرید کنه و اگر معامله چه با سود و چه با ضرر بسته شد معامله بعدی رو تا زمانی که هیستوگرام تغییر فاز ند

پروژه حاضر یک پروژه اکسل است که حاوی یک فایل چند بخشی است. در بخش مجذورات خطا که یک سربرگ جدا در فایل اکسل به آن اختصاص داده شده است، 2 دسته اطلاعات آزمایشگاهی و تجربی برای یک تست ارائه شده که میخو

ساخت یک اکسپرت متاتریدر۵ که وقتی میله اندیکاتور MACD از قبلی بزرگتر شود دستور BUY داده و معامله قبلی که SELL بوده را ببندد و وقتی میله MACD کوچکتراز قبلی شود یک معاملهSEEL باز و معامله BUYقبلی را

درنظر دارم که اکسپرت macd خودرا که آلارمینگ میباشد مجهز به جیمیل نمایم . یعنی اینکه همزمان با دادن آلازم پیغام از طریق جیمیل ارسال نماید

محاسبه میانگین متحرک نمایی و ساده

 1. نوشتن کد فیلتر macd در tsetmc
 2. تقاطع macd رو میخوام

باز کردن و بستن معامله در بایننس فیوچرز ( نقاط ورود و خروج و سود و زیان)

استفاده از اندیکاتور rsi با سورس macd برای یافتن نقاط ورود و خروج (منطق و استراتژی توسط اینجانب به تفصیل شرح داده می‌ش

پلتفرم اجرای اکسپرت: نرم‌افزار مفید تریدر که نسخه بومی‌سازی شده از متاتریدر5 است.

اکسپرت طراحی شده می‌بایست واجد شرای

بصورت فوری یه سیستم آلرت دهنده میخام.

توی متاتریدر 5 یک اندیکاتور رو در نظر بگیرید که مقدارش رو با فرمول ساده خودم از کندل های قبل میگیره ( مثلا اختلاف بالاترین و پایین ترین

محاسبه و تخمین پارامتر های مدل HMM با روش ماکزیمم درست نمایی (ML)

هدف "حل ریاضی جهت آوردن این پارامتهاست "

لطفا قیمت و زمان را پیشنهاد بدید

پیاده کردن استراتژی که ترکیبی از rsi+macd+ema است

سلام من تو قسمت report definition گشتاور یک پره از سه پره توربین بادی عمود محور در 120 گام زمانی رو محاسبه کردم ولی میخوام یه output تعریف کنم که میانگین اونهارو بهم بده (جمع گشتاور رو در تمام گام

سلام وقت بخیر بنده یک اپلیکیشن اندروید بسیار ساده نیاز دارم که برام میانگین قیمت خرید و فروش + فرمول محاسبه RSI سود و زیان کسب شده (اختلاف درصد بین دو عدد) رو همراه با ثبت تاریخ محاسبه و ذخیره کنه.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟

در این مطلب قصد داریم به بررسی اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی بپردازیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

 • ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
 • ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

 1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
 2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
 3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
 4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.