سهام عادی چیست؟


منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

حسابداری و حسابرسی

1)به عنوان سود سهام معوق سهام ممتاز در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می شود.

2)به عنوان سود سهام پرداختنی جزو بدهی جاری گزارش می شود.

3)هیچ اقدامی در مورد آن تاریخ پرداخت ضروری نیست.

4)به عنوان تعهدات شرکت فقط در یادداشتهای همراه صورت مالی افشا می شود.

2-در کدامیک از حالتهای زیر نیاز به محاسبه سود اولیه و تقلیل یافته هر سهم نیست؟

1)درصورت وجود سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی

2)در صورت وجود سهام ممتاز جمع شونده

3)در صورت وجود اوراق قرضه (قابل تبدیل به سهام عادی در تاریخ سر رسید اوراق قرضه)

4)در صورت وجود هزینه سهام عادی برای مدیران که به تاریخ مؤثر آن کمتر از 4 سال باقی مانده است.

3-شرکت آلفا با داشتن 10000 سهم عادی ، 3000 سهم عادی را به عنوان سود سهمی اعلام کرد. در تاریخ اعلام ارزش اسمی، دفتری و بازار هر سهم به ترتیب 1000، 5300، 8000 ریال بود. پس از ثبت این رویداد حساب سرمایه سهام عادی چند ریال است؟

1)000 000 13 2)000 000 24 3)000 30 و 000 50 4)000 48 و 000 32

1-گزینه . براساس بیانیۀ شماره 9 APB سود معوق سهم ممتاز جمع سهام عادی چیست؟ شونده تنها از طریق یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشا می شود. این قبیل سودها از جمله تعهدات واحد تجاری نیستند.

2-گزینه . در صورتی که در ساختار تأمین مالی واحد تجاری اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی وجود نداشته باشد به دلیل آن که عوامل دیگری برای اثر تقلیل دهندگی سود وجود ندارد بنابراین نیازی به محاسبه سود اولیه هر سهم و سود قابل تقلیل یافته هر سهم نیست.

3-گزینه . از آنجا که میزان سود سهمی اعلام شده بیش از 25% سهام عادی منتشر شده است؛

سهم 13000 = 3000 +10000 = تعداد کل سهام عادی

ریال 000 000 13= 1000 × 000 12 = سرمایه سهام عادی

5- با توجه به اطلاعات زیر سود هر سهم قبل و بعد از تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی به ترتیب چند ریال است؟

سود خالص بعد از مالیات سال 77

سرمایه سهام عادی 1000 ریالی در 29/12/77

سرمایه سهام عادی 1000ریالی صادره در 1/7/77

سرمایه سهام ممتاز 000 10 ریالی

1)357 و 364 2)417 و 414 3)500 و 480 4) 600 و 480

6- سود سهمی قابل توزیع چگونه در صورتهای مالی طبقه بندی می شود؟

1)در ترازنامه به عنوان یک بدهی 2)در ترازنامه به عنوان یک دارایی

3)در صورت سود و زیان به عنوان هزینه 4)در ترازنامه به عنوان یکی از اقلام حقوق صاحبان سهام

7- درصورتی که سهام خزانه به بهای بیشتر از ارزش اسمی خریداری شود در «روش بهای تمام شده» و «روش ارزش اسمی» جمع حقوق صاحبان سهام به ترتیب چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد؟

1)کاهش- کاهش 2)افزایش- افزایش 3)بدون اثر- کاهش 4)بدون اثر- بدون اثر

8- حقوق صاحبان سهام شرکت آلفا در 1/1/ 78 به شرح زیر جدول زیر است. در صورتی که قیمت بازار هر سهم 700 ریال و در 1/2/ 78 سود سهمی به میزان 50% تصویب و توزیع شود در 1/2/78 هر سهم به دو سهم تجزیه شود، مانده حساب های سرمایه سهام عادی، صرف سهام و سود انباشته پس از این رویدادها به ترتیب چند ریال است؟

سرمایه سهام عادی 600 ریالی

1) 38 و 6/1 و 17 2)18 و 6/3 و 15 3) 36 و 6/1 و 29 4) 6/17 و 6/3 و 4/15

= سود اصلی هر سهم

سود متعلق به سهامداران ممتاز- سود خالص

5-گزینه <3>.

میانگین موزون سهام منتشره

میلیون ریال 80= 40-120= مانده سرمایه سهام عادی در ابتدای دوره

سهم = تعداد سهام عادی در ابتدای دوره

سهم = تعداد سهام صادره در 1/7/77

سهم میانگین موزون سهم عادی هر سهم

ریال = سود اصلی هر سهم

میانگین موزون سهام عادی با فرض تبدیل سهام ممتاز در ابتدای دوره

=سود هر سهم بعد از تبدیل سهام ممتاز

سهم = میانگین موزون سهام عادی

ریال سود هر سهم عادی بعد از تبدیل سهام ممتاز( سود ثانویه)

6- گزینه . سود سهمی به عنوان تعهدات واحد تجاری تلقی نمی شود وتنها یک تغییر طبقه بندی در بخش حقوق صاحبان سهام است.

7- گزینه . تفاوت دو روش مذکور در سرمایه قانونی و سود انباشته است و در حالت فوق جمع حقوق صاحبان سهم کاهش می یابد.

8- گزینه . سهم = تعداد سهام عادی در جریان

تعداد سهام جدید صادره شده

9-شرکت «د» سهام خزانه را به مبلغ بیشتری از مبلغ اسمی، اما به مبلغ کمتری از مبلغ اولیه صادر شده تحصیل می نماید. آیا مقایسه دو روش قیمت تمام شده و ارزش اسمی برای حسابداری سهام خزانه بیانگر آن است که روش ارزش اسمی، باید مبلغ بیشتری را به ترتیب برای «سرمایه اضافی پرداخت شده» (صرف سهام) و «سود (زیان) انباشته» گزارش نماید؟

1)بلی- بلی 2)بلی- خیر 3)خیر- بلی 4)خیر- خیر

10- صدور سوسد سهمی مستلزم ثبت حسابداری است در حالی که تجزیه سهام ثبتی ندارد، اصلی ترین دلیل این امر کدام است؟

1)تجزیه سهام تأثیری برجمع حقوق صاحبان سهام ندارد.

2) تجزیه سهام موجب افزایش نسبی ارزش دفتری هر سهم می شود.

3)سود سهمی موجب افزایش نسبی در ارزش دفتری هر سهم می شود.

4)سود سهمی نشان دهنده جابجایی در اقلام حقوق صاحبان سهام است.

11-یک شرکت سهامی درطی سال x1 اقدام به فروش 5000 ریال سهم ممتاز 100 ریالی 6% قابل تبدیل به سهام عادی به قیمت هر سهم 125 ریال نمود. در آخر سال x2 هر سهم ممتاز به 3 سهم عادی 50 ریالی تبدیل شد قیمت بازار هر سهم عادی در تاریخ 82 ریال بود. از این بابت حساب سود انباشته چند هزار ریال بدهکار می شود؟

1)125 2)150 3)235 4)605

12-سهام در جریان شرکت سهامی «ب» در تاریخ 15 تیرماه سال 80 به شرح زیر بوده است:

-30 سهم ممتاز با سود انباشته و حق مشارکت کامل در سود به ارزش اسمی هر سهم 10 هزار ریال (هیچگونه سود معوقی وجود ندارد)

-200 سهم عادی به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال.

در 15 تیرماه سال 80 شرکت «ب» نسبت به توزیع سود بین سهامداران به مبلغ 100 هزار ریال اقدام نمود. مبلغ سود قابل پرداخت به سهامداران عادی شرکت چند هزار ریال است؟

1) 10 2)40 3)43 4)5/47

9-گزینه . (رجوع شود به قسمت حسابداری سهام خزانه)

سرمایه سهام ممتاز (100×5000) 000 500

صرف سهام ممتاز 000 750

سود انباشته 000 125

12-گزینه فاقد گزینه صحیح است. اطلاعات سؤال ناقص است؟

13-شرکت الف 50 سهم از 1000 سهم عادی 3000 ریالی خود را خریداری و خزانه نمود. توزیع سود سهمی 30% در حالی که ارزش بازار هر سهم عادی 5000 ریال باشد موجب کاهش چند هزار ریال سود انباشته می شود؟

1) 1500 2)1425 3)900 4) 855

14-مانده حساب سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه شرکت سهامی آلفا در اول و دوره به ترتیب برابر 50 و 60 هزار ریال بوده است. اگر سود سال جاری 40 هزار ریال و کل اندوخته های تخصیصی سال جاری 5 هزار ریال باشد، و شرکت تصمیم به تقسیم 30 هزار ریال سود نموده که 70% آن سهام جایزه از محل اندوخته باشد، مانده حساب سود انباشته در پایان دور چند هزار ریال است؟

1) 55 2)76 3)81 4)136

15-شرکت سهامی «ج» طی سال 1 x تعداد 5000 سهم ممتاز 10000 ریالی را به قیمت هر سهم 11000 ریال منتشر نمود. هر سهم ممتاز قابل تعویض باشد سهم عادی 300 ریالی است. در تاریخ 29/12/2 x تمامی سهام ممتاز به سهام عادی تبدیل گردید. قیمت بازار هر سهم عادی در تاریخ تبدیل 4000 ریال بوده است. مبلغی که باید به حساب سرمایه سهام عادی ثبت شود چند میلیون است؟

1)45 2)50 3)55 4)60

16-سهام عادی شرکت الف دارای مانده 2 میلیون ریال و سهام ممتاز 15% با حق مشارکت تا 20% در سود مانده یک میلیون ریال دارد. اگر سود خالص دو سال گذشت شرکت به ترتیب 400 و 600 هزار ریال باشد و تمامی آن بین سهامداران تقسیم شود، سهم سهامداران عادی از سود هر سال به ترتیب چند هزار ریال است؟

1) 200 و 400 2) 250 و 400 3)250 و 450 4)200 و 450

17-اطلاعات زیر در خصوص مبادلات سهام ارایه شده است.

تعداد سهام صادره و منتشر شده در ابتدای دوره 10000 سهم عادی

1/5 خرید سهام خزانه به تعداد 1000 سهم

1/7 فروش سهام خزانه به تعداد 300 سهم

2/9 توزیع سود سهمی بین سهامداران به میزان 50 درصد سهام در دست سهامداران

25/12 تجزیه سهام هر سهم عادی به دو سهم عادی نمود.

18- شرکت الف اقدام به بازخرید سهام عادی چیست؟ و ابطال 4 میلیون سهام ممتاز خود نمود. در این تاریخ مانده صرف سهام ممتاز 300 هزار ریال و هزینه انتشار سهام ممتاز 500 هزار ریال بود. اگر سهام ممتاز به 105% میلغ اسمی باز خرید شده باشد، حساب انباشته چند هزار ریال کاهش می یابد؟

1)400 2)300 3) 200 4)100

19-جمع حقوق صاحبان سهام شرکتی در اول دوره 100 میلیون و آخر دوره 120 میلیون ریال است. طی دوره شرکت 14 میلیون ریال سهام جدید منتظر کرده است. همچنین 4 میلیون ریال سود سهمی توزیع شده است. سود جامع چند میلیون ریال است؟

حق تقدم سهام چیست؟ + نحوه پرداخت حق تقدم

اولویت شرکت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، با سهامداران فعلی شرکت است. بنابراین شرکت‌ها برای اجرای این اولویت، سهام جدیدی به نام “حق تقدم” منتشر می‌کنند. به هر کدام از سهامداران فعلی شرکت با توجه به درصد مالکیت‌شان، تعداد سهام عادی چیست؟ سهام عادی چیست؟ مشخصی برگه حق تقدم سهام تعلق می‌گیرد. برای مثال در افزایش سرمایه 200 درصدی، تعداد آن 2 برابر تعداد سهام سهامدار است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم حق تقدم سهام، فرمول محاسبه قیمت و تعداد آن، مدت زمان و نحوه تبدیل به برگه سهام عادی، نحوه خرید و فروش و نکات مهم آن خواهیم پرداخت.

حق تقدم سهام چیست؟

حق تقدم سهام چیست؟

یکی از دلایل افزایش سرمایه شرکت‌ها، تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت است. یکی از روش‌های جذب این نقدینگی، “افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران” است. در این روش با توجه به درصد افزایش سرمایه و تعداد سهام هر سهامدار (درصد مالکیت‌شان)، تعدادی برگه به اسم “حق تقدم سهام” به آنها تعلق می‌گیرد. سهامداران نیز به ازای هر برگه، باید مبلغی را به حساب شرکت واریز کنند. این مبلغ از ضرب تعداد حق تقدم در “قیمت اسمی سهم” محاسبه می‌شود. “قیمت اسمی سهم” مبلغ تعریف شده در اساسنامه شرکت برای هر برگه سهام آن است. برای تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، قیمت اسمی سهم برابر 100 تومان است.

پس از تصویب افزایش سرمایه، امکان معامله حق تقدم در یک دوره 60 روزه میسر می‌شود. خرید و فروش آن کاملا مشابه نماد معاملاتی شرکت بوده و معاملات آن کاملا از سهام شرکت جداست. نماد حق تقدم مشابه نماد بورسی شرکت بوده اما حرف “ح” در انتهای آن وجود دارد. برای مثال نماد حق تقدم “خودرو” بصورت “خودروح” است. اگر سهامداران در این بازه اقدام به فروش آن کنند دیگر مجبور به واریز وجه به حساب شرکت نیستند. در ادامه توضیح کامل خواهیم داد.

تذکر: فقط در افزایش سرمایه “از محل آورده نقدی سهامداران” حق تقدم منتشر می‌شود. در 2 روش دیگر اصلا این بحث مطرح نیست! به شما توصیه می‌کنیم قبل از ادامه مطالعه این آموزش، مقاله زیر را حتما مطالعه بفرمایید.

نحوه اطلاع از حق تقدم سهام

شرکت موظف به درج اطلاعیه‌های تمامی مراحل افزایش سرمایه در سایت کدال است. آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده با نام “زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه” درج می‌شود. ثبت این آگهی در کدال یعنی مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس صادر شده و تقریبا کار تمام است! با جستجو در سایت CODAL می‌توانید از وضعیت شرکت‌ها مطلع شوید.

نکته: همچنین در سایت TSETMC براحتی می‌توانید حق تقدم مدنظرتان را سرچ کنید و از معاملات آن مطلع شوید. همچنین با مراجعه به سایت Fipiran (زیرمجموعه سازمان بورس) می‌توانید لیست کامل حق تقدم‌ها قابل معامله در بورس را مشاهده کنید.

حق تقدم به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم افزایش سرمایه شامل 6 مرحله است:

 1. پیشنهاد و تصویب از طرف هیئت مدیره شرکت
 2. بررسی توسط حسابرس و بازرس قانونی
 3. صدور مجوز توسط سازمان بورس
 4. آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده
 5. برگزاری مجمع و تصویب افزایش سرمایه
 6. بازگشایی نماد بورسی

هر شخصی که در روز برگزاری مجمع فوق‌العاده سهامدار شرکت باشد بصورت خودکار در افزایش سرمایه سهیم خواهد شد. ابتدا آگهی دعوت به مجمع فوق العاده در سایت کدال درج می‌شود. سپس چند روز قبل از برگزاری مجمع، پیامی توسط ناظر بازار مبنی بر توقف نماد بورسی شرکت درج می‌شود. این پیغام در ابتدای روز معاملاتی در سایت TSETMC درج و نماد معاملاتی در پایان همان روز متوقف می‌شود. بنابراین اگر تمایلی به دریافت حق تقدم ندارید باید قبل از برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه، سهام خود را بفروشید!

مطابق شکل زیر، زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای نماد “ارفع”، 11 مرداد 99 اعلام شده است. نماد ارفع نیز در پایان روز معاملاتی سه‌شنبه 7 مرداد 99 با پیام ناظر بازار، متوقف شده است. بنابراین تمامی سهامداران در پایان این روز معاملاتی مشمول دریافت حق تقدم شدند.

پیام ناظر بازار بورس جهت توقف نماد برای افزایش سرمایه

فرمول محاسبه تعداد و قیمت حق تقدم

بعد از برگزاری مجمع فوق‌العاده و تصویب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، سهام شرکت و حق تقدم آماده بازگشایی می‌شوند. فرمول محاسبه قیمت تئوریک آنها به صورت زیر است. دقت بفرمایید طبق فرمول تئوری، دارایی سهامداران قبل و بعد از افزایش سرمایه هیچ تغییری نخواهد کرد!

فرمول افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

فرض کنید شرکتی افزایش سرمایه 50% از محل آورده نقدی سهامداران را تصویب می‌کند. همچنین شخصی سهامدار 10,000 برگه سهام این شرکت است. بعد از افزایش سرمایه، تعداد 5,000 برگه حق تقدم به این شخص تعلق می‌گیرد (10,000 × 0.5 = 5,000). این شخص موظف به پرداخت 100 تومان (مبلغ اسمی سهم) به ازای هر برگه حق تقدم به حساب شرکت است. یعنی باید مبلغ 500 هزار تومان به حساب شرکت واریز کند (5,000 × 100 = 500,000).

قیمت سهام شرکت قبل از برگزاری مجمع فوق العاده را 550 تومان درنظر می‌گیریم. بعد از تصویب افزایش سرمایه و بازگشایی در بورس، محاسبات قیمت تئوریک بصورت زیر است. در واقع طبق فرمول، قیمت هر برگه سهم 400 و قیمت هر برگه حق تقدم 300 تومان محاسبه می‌شود.

قیمت حق تقدم سهام پس از افزایش سرمایه

تذکر: این محاسبات مبنای قیمت تئوریک است! نماد بورسی در روز بازگشایی با دامنه نامحدود و با استفاده از مکانیزم حراج ناپیوسته بازگشایی می‌شود. بنابراین احتمال بازگشایی با قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت تئوریک وجود دارد. برای مثال نماد بورسی “پترول” پس از افزایش سرمایه، 102% بیشتر از قیمت تئوریک بازگشایی شده است. (البته این بازگشایی با روند صعودی پرقدرت بورس همراه بوده است!)

بازگشایی بدون نوسان پس از افزایش سرمایه

دامنه نوسان

امکان معامله حق تقدم عموما چند روز بعد از بازگشایی سهام شرکت است. قیمت تئوریک آن نیز در روز بازگشایی عموما 100 تومان کمتر از قیمت سهام شرکت تعیین می‌شود. همچنین امکان بازگشایی بیشتر یا کمتر از قیمت تئوری نیز وجود دارد.

دامنه نوسان حق تقدم بصورت 2 برابر دامنه نوسان روزانه قیمت سهام شرکت است. برای مثال دامنه نوسان بورس 5%، بنابراین دامنه نوسان حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 10 درصدی است. امکان نوسان 20 درصدی (از 10- تا 10+ درصد) یکی از ویژگی‌های جذاب حق تقدم برای نوسان‌گیرها در بورس است!

با حق تقدم سهام چکار کنیم؟

وقتی حق تقدم به شما تعلق می‌گیرد شما سه راهکار در پیش رو دارید:

واریز “مبلغ اسمی سهم” به حساب شرکت

“قیمت اسمی سهم” مبلغ هر برگه سهم شرکت است که در اساسنامه آن درج می‌شود. “قیمت اسمی سهم” برای تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مبلغ 1000 ریال (100 تومان) است. در صورت تمایل به نگهداری حق تقدم و تبدیل آن به سهم، باید به ازای هر برگه مبلغ 100 تومان به حساب شرکت واریز کنید. برای مثال برای 100,000 برگه حق تقدم باید مبلغ 1,000,000 تومان (1 میلیون تومان) به حساب شرکت واریز کنید.

مهلت پرداخت حق تقدم در یک دوره 60 روزه است که نماد آن در بورس امکان معامله دارد. برای اطلاع از نحوه پرداخت حق تقدم به اطلاعیه‌های شرکت در سایت کدال مراجعه کنید. نحوه پرداخت مبلغ اسمی بصورت واریز وجه مذکور به حساب شرکت است. عموما شرکت طی اطلاعیه‌ای شماره حساب و مهلت پرداخت را منتشر می‌کند. در شکل زیر آگهی مهلت استفاده از حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) را مشاهده می‌کنید.

آگهی مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت

فروش حق تقدم

اگر سهامداری قصد استفاده از حق تقدم را نداشته باشد می‌تواند پس از بازگشایی، آن را به اشخاص دیگر بفروشد. می‌توانید با جستجوی نماد حق‌تقدم در سایت TSETMC از روند معاملات آن آگاه شوید. نحوه فروش نیز کاملا مشابه سهام شرکت است.

بهترین زمان فروش حق تقدم بستگی به تحلیل تکنیکال چارت سهام شرکت دارد. چرا که قیمت آن کاملا متناسب با قیمت سهام شرکت (عموما 100 تومان کمتر از آن) تغییر می‌کند. بنابراین با تحلیل نمودار سهام، بهترین زمان فروش در 60 روز آینده (مبدا: روز بازگشایی حق‌تقدم) را بدست آورید. بهترین زمان فروش حق تقدم سهام همانجاست!

فروش حق تقدم استفاده نشده توسط شرکت

گاهی اوقات سهامدارانی اصلا از وضعیت افزایش سرمایه شرکت مطلع نمی‌شوند! فرض کنید سهامدارانی در این بازه 60 روزه، مبلغ اسمی سهم را به حساب شرکت واریز نکنند! همچنین حق تقدم‌های خود را نیز نفروشند! تکلیف چیست؟!

پس از پایان مهلت 60 روزه، حق‌تقدم این سهامداران به عنوان “حق تقدم استفاده نشده” شناخته خواهد شد. شرکت باید ظرف حداکثر 20 روز، اقدام به فروش حق تقدم های استفاده نشده به نیابت از سهامداران کند. سپس پس از کسر هزینه‌ها مبلغ حاصل از فروش به حساب سهامداران واریز شود.

برای مثال افزایش سرمایه کچاد از محل آورده نقدی سهامداران در اسفند 98 تصویب شد. مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/12/07 لغایت تاریخ 1399/02/06 تعیین شد. پس از این تاریخ طبق اعلام شرکت، 71 میلیون برگه حق‌تقدم استفاده نشده در تاریخ 1399/04/21 بصورت حراج سهام عادی چیست؟ به فروش رسید.

فروش حق تقدم استفاده نشده توسط شرکت

تذکر: اگر بازار در روند نزولی باشد این سهامداران باید منتظر ضررهای سنگین باشند! چرا که شرکت اقدام به تحلیل تکنیکال نمی‌کند که آیا فروش در این قیمت مناسب است یا خیر!

نکته: اگر اشخاص حقیقی اقدام به خرید نکنند حق تقدم استفاده نشده توسط حقوقی‌ها خریداری می‌شود. در واقع قطعا ظرف چند روز این فروش انجام خواهد شد.

مدت زمان و نحوه تبدیل حق تقدم به سهم

سهام شرکت پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه با اطلاعیه ناظر بازار بازگشایی خواهد شد. حق‌تقدم سهام نیز چند روز بعد از برگزاری مجمع فوق‌العاده بازگشایی و در یک بازه 60 روزه معامله می‌شود. سهامداران برای تبدیل حق تقدم به سهام، باید در این بازه 60 روزه اقدام به پرداخت مبلغ اسمی سهم کنند. در واقعباید به ازای هر برگه مبلغ 100 تومان به حساب شرکت واریز کنید.

عموما زمان لازم سهام عادی چیست؟ برای تبدیل حق تقدم به سهم بین 4 تا 6 ماه می باشد. در این مدت شما فقط می‌توانید نظاره‌گر برگه‌ها در پرتفوی بورسی خود باشید بدون اینکه بتوانید آنها را بفروشید! باید منتظر ثبت افزایش سرمایه شرکت بمانید تا حق‌تقدم به سهام تبدیل شود. پس از تایید و ثبت افزایش سرمایه، گواهی حق تقدم به صورت خودکار به سهام تبدیل می‌شود. بعد از آن، سهام مذکور در پرتفوی کارگزاری شما اضافه می‌شود.

نکات مهم

 1. گاهی اوقات سهامداران مطالباتی از شرکت دارند که نیازی به واریز مبلغ اسمی سهم نیست. در واقع شرکت از همان مطالبات سهامداران وجه موردنظر را برداشت می‌کند. برای مثال بعد از مجمع عمومی سالانه و تصویب سود نقدی سهام (DPS)، مبلغ اسمی از همان سود نقدی سهامدار کسر می‌شود.
 2. اگر در دوره حراج، اقدام به خرید “حق تقدم‌های استفاده نشده” کنید. در همان لحظه مبلغ اسمی سهام (100 تومان به ازای هر برگه) از حساب شما کسر می‌شود. این مبلغ بصورت جداگانه به حساب شرکت واریز خواهد شد.
 3. پس از خرید حق‌تقدم استفاده نشده، امکان فروش آن وجود ندارد (تا زمانی که به سهام تبدیل نشود).
 4. در صورت توقف نماد اصلی شرکت، حق تقدم سهام شرکت نیز متوقف خواهد شد و امکان معامله نخواهد داشت.
 5. عموما نحوه دریافت وجه “حق تقدم استفاده نشده” بصورت ارجاع سهامداران به بانک انجام می‌گیرد. سهامداران با مراجعه به بانک تعیین شده از طرف شرکت و ارائه کارت ملی می‌توانند این مبلغ را دریافت کنند. در شکل زیر اطلاعیه شرکتی پیرامون این موضوع را مشاهده می‌کنید.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده در بورس

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

مجمع عمومی عادی سالیانه چیست؟

مجمع عمومی عادی سالیانه چیست؟

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، حتما سهمی از سبد سهام تان به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده و یا اگر به تازگی فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده اید، حتما در آینده با این موضوع برخورد خواهید کرد که سهمی از سبد سهام تان به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شده است. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که مجامع سالیانه شرکت ها چیستند و در این مجامع چه میگذرد. پس با ما همراه باشید.

مقدمه

هر ساله شرکت های بورسی به دلایل مختلف اعم از تصویب صورتهای مالی شرکت، تصمیم گیری در رابطه با فعالیت ها و موضوعات مهم و ضروری حول شرکت، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، تصمیم گیری در رابطه با انحلال شرکت و… اقدام به برگزاری مجامع عمومی می کنند. پس در واقع، به هر گونه گردهمایی سهام‌ داران و مدیران یک شرکت که به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص فعالیت ‌های آن تشکیل میشود، مجمع گفته می‌شود. همچنین حضور در این مجامع‌ برای سهام‌ داران و خود شرکت، منافعی را در بر دارد. در حالت کلی سه نوع مجمع عمومی داریم:

1. مجمع عمومی عادی سالیانه
2. مجمع عمومی فوق العاده
3. مجمع عمومی مؤسس

انواع مجامع عمومی را نام بردیم. به مجمع عمومی مؤسس در مقاله های قبلی اشاره کردیم. به مجمع عمومی فوق العاده در مقاله های آتی اشاره خواهیم کرد. هم اکنون به بررسی مجمع عمومی عادی سالیانه و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد، خواهیم پرداخت.

مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه، یک بار در سال و به منظور رسیدگی به صورت ‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت، تقسیم سود نقدی بین سهام داران، تخصیص بخشی از سود شرکت به سرمایه گذاری ‌های آتی و پروژه های عمرانی و… در زمانی که در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام شرکت، ضروری می ‌باشد و برای تصمیم گیری های مجمع، اتفاق نظر اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

مجمع عمومی عادی سالیانه چه زمانی برگزار می‌شود؟

مهلت قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، طبق قانون تجارت حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت می ‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌ های کثیر الانتشار، سایت شرکت و سایت های رسمی سازمان از جمله Codal.ir و Tsetmc.com می باشد. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می‌باشد.
سال مالی اکثر شرکت ‌های بورسی در ایران، پایان سهام عادی چیست؟ اسفندماه است؛ همچنین، چون تعویق در برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتها پس از پایان سال مالی شرکت، تا 4 ماه بلامانع است، مجامع شرکت ‌ها اکثرا در خردادماه و تیرماه برگزار میشود.

قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتها چه اطلاعاتی منتشر میشود؟

جهت تصمیم ‌گیری بهتر و دقیق تر سهامداران در ادامه سهامداری در شرکت مورد نظر و یا بنا به دلایل مختلف، 10 روز قبل از برگزاری
مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ها، صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده به همراه کلیه یادداشت‌ های پیوست آن و گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود. در صورتی که شرکت مورد نظر، دارای شرکتهای تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده شرکتهای تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان ‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی سالیانه در سامانه کدال افشا می‌گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه

نکاتی در رابطه با برگزاری مجامع شرکتها

شرکتها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی خود را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کنند که این اطلاعات نیز در سایت Codal.ir و یا روزنامه رسمی شرکت و یا سایت اینترنتی شرکت اطلاع رسانی میشود. همچنین، هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سهام‌ دار شرکت باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند.

همچنین 2 روز کاری قبل از برگزاری مجمع شرکت، نماد معاملاتی آن متوقف شده و دیگر قابل معامله نخواهد بود و 2 روز پس از برگزاری مجمع و بدون محدودیت دامنه نوسان و با استفاده از مکانیزم حراج ناپیوسته بازگشائی خواهد شد. همچنین خلاصه تصمیمات گرفته شده و صورتهای مالی تصویب شده در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتها، پس از برگزاری مجمع در سایت شرکت و سامانه کدال منتشر خواهد شد.

نکانی در رابطه با تقسیم سود نقدی در مجامع شرکتها

طبق قانون تجارت، شرکت‌ها تا 8 ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع فرصت دارند تا سود نقدی را بین سهام‌ داران تقسیم کنند. برخی شرکت‌ها خیلی زود سود نقدی را بین سهام‌ داران تقسیم می‌ کنند و برخی دیگر تا آخرین مهلتی که دارند این سود را پرداخت نمی ‌کنند. همچنین برخی شرکتها سود نقدی را از طریق شماره شبای بانکی ثبت شده در سامانه سجام و برخی شرکتها با ارائه برخی مدارک در بانک های اعلام شده در زمان بندی اطلاعیه، سود نقدی را پرداخت خواهند کرد. پس دقت داشته باشید که قبل از برگزاری مجمع آگهی زمان ‌بندی پرداخت سود را مطالعه کنید تا بهتر بتوانید در مورد شرکت یا عدم شرکت در مجمع تصمیم گیری کنید.

همچنین اگر سود نقدی تقسیمی شرکت در مجامع شرکتها را در تاریخ معین آن از شرکت دریافت نکنید، شما همچنان این سود را از شرکت طلبکار هستید؛
حتی اگر چند سال بعد هم به شرکت مراجعه کنید میتوانید آن سود را دریافت کنید. همچنین لازم به ذکر است افرادی که در طول برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهام دار شرکت باشند، مشمول دریافت سود نقدی شرکت میباشند.

در رابطه با سهامداران حقیقی و حقوقی و نحوه فعالیت هاشون چی میدونی؟ » سهامداران حقیقی و حقوقی

نتیجه گیری

خب دوستان در این مقاله سعی کردیم تا حدودی مجمع عمومی عادی سالیانه را بشناسیم و بدانیم که در آن چه می گذرد و چه اتفاقاتی قبل و بعد از مجمع رخ خواهد داد. همچنین دوستان، آموختن و یادگیری تکنیک های بازار سرمایه و مشخص کردن دیدگاه و استراتژی شخصی، همچنان توصیه ما به شماست. همواره موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول در رابطه با مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالیانه، یک بار در سال و به منظور رسیدگی به صورت ‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و… در زمانی که در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود.

معمولا شرکتها تا 4 ماه پس از انتهای سال مالی شرکت فرصت دارند تا مجمع عمومی عادی سالیانه را برگزار کنند.

سهام عادی چیست؟

%PDF-1.4 %���� 522 0 obj endobj xref 522 23 0000000016 00000 n 0000003101 00000 n 0000003185 00000 n 0000003318 00000 n 0000003438 00000 n 0000003745 00000 n 0000006814 00000 n 0000007134 00000 n 0000007532 00000 n 0000007728 00000 n 0000007805 00000 n 0000008410 00000 n 0000008570 00000 n 0000008726 00000 n 0000009647 00000 n 0000026973 00000 n 0000027980 00000 n 0000028862 00000 n 0000029741 00000 n 0000033754 00000 n 0000034018 00000 n 0000034181 00000 n 0000000756 00000 n trailer ]>> startxref 0 %%EOF 544 0 obj سهام عادی چیست؟ >stream xڜV PSW>77$!/�,��ë�D1 X�� E ��A+�Ti�)�F4V!Ҁ�(�a�Y놺�]k�ֺԍ��⣝����ݓFQ;����ν�������@�/�`�v��"�x@�������OnE0!��JNFk��"��i&�p�l��lPP�������NQ��M#U� ֶ%;�b��e?]%)�i����V��d��qY7ߍ^�l��p�[�AW��H/K�]v]B��4�@�]pƖ�1��ni�jA��e�*1� >�lP�su��8 !�j�?ړ���]�C����^�:�I]��#.�u�@b��2����d;S.>yPԳ��޶�� .1� ��>U1ianv6uK�[=��)���c������9 9�R����:�q�-"]�L�h�׾bn0����[P��� ���kY���ˡ�F_�:@ݑ��Y��$��ƹt�H�B ��U����ן������v_�#N��K�_�H�ܡ�il[k���� ޲����(����;nP�ZF�Ŏj.t��|��t��ꕇJN��,'�;i� "t��j���q�ئ�Ƈ�D��d���m� 2�m���Q�N���l�)WIՄ�֭�Н=`��zF�#81���,~�]O�9z&���z���H�/�da8]�|���f4 r�(�321�ʐϑD!Ao�q�PP���S�|

Acrobat Distiller 7.0 (Windows)

PScript5.dll Version 5.2.2 2010-09-07T08:30:34+03:30 2010-09-07T08:30:14+03:30 2010-09-07T08:30:34+03:30 application/pdf Microsoft Word - standard30.doc l.jalili uuid:215b63d0-ac98-4bb3-8c36-c9e4bb368979 uuid:8d4844f2-cdfc-43a3-a297-46cd1508960f endstream endobj 521 0 obj > endobj xref 0 522 0000000000 65535 f 0000034362 00000 n 0000034489 00000 n 0000034746 00000 n 0000036285 00000 n 0000036454 00000 n 0000036627 00000 n 0000036908 00000 n 0000037077 00000 n 0000037250 00000 n 0000037532 00000 n 0000037694 00000 n 0000037873 00000 n 0000039795 00000 n 0000040054 00000 n 0000040409 00000 n 0000040539 00000 n 0000040701 00000 n 0000040880 00000 n 0000041050 00000 n 0000041225 00000 n 0000041507 00000 n 0000042774 00000 n 0000043003 00000 n 0000043332 00000 n 0000043429 00000 n 0000043559 00000 n 0000043748 00000 n 0000046236 00000 n 0000046410 00000 n 0000046589 00000 n 0000046873 00000 n 0000047003 00000 n 0000047241 00000 n 0000049644 00000 n 0000051410 00000 n 0000051663 00000 n 0000052015 00000 n 0000052139 00000 n 0000052269 00000 n 0000052400 00000 n 0000054740 00000 n 0000054870 00000 n 0000055013 00000 n 0000057654 00000 n 0000057784 00000 n 0000057951 00000 n 0000060846 00000 n 0000060976 00000 n 0000061143 00000 n 0000064443 00000 n 0000064573 00000 n 0000064752 00000 n 0000068277 00000 n 0000068407 00000 n 0000068598 00000 n 0000070890 00000 n 0000071052 00000 n 0000071231 00000 n 0000071361 00000 n 0000071588 00000 n 0000073518 00000 n 0000076294 00000 n 0000076593 00000 n 0000076980 00000 n 0000077156 00000 n 0000082613 00000 n 0000083067 00000 n 0000083562 00000 n 0000083881 00000 n 0000084043 00000 n 0000084222 00000 n 0000084554 00000 n 0000084748 00000 n 0000084878 00000 n 0000085093 00000 n 0000087856 00000 n 0000089743 00000 n 0000090015 00000 n 0000090362 00000 n 0000090514 00000 n 0000090684 00000 n 0000090859 00000 n 0000091143 00000 n 0000098245 00000 n 0000098770 00000 n 0000099321 00000 n 0000099715 00000 n 0000099877 00000 n 0000100056 00000 n 0000100218 00000 n 0000100397 00000 n 0000100527 00000 n 0000100862 00000 n 0000104339 00000 n 0000106359 00000 n 0000106624 00000 n 0000106984 00000 n 0000107120 00000 n 0000107290 00000 n 0000107465 00000 n 0000107749 00000 n 0000107912 00000 n 0000108093 00000 n 0000108745 00000 n 0000108944 00000 n 0000109107 00000 n 0000109288 00000 n 0000109553 00000 n 0000109743 00000 n 0000109916 00000 n 0000110098 00000 n 0000110383 00000 n 0000110781 00000 n 0000110989 00000 n 0000111681 00000 n 0000111887 00000 n 0000112198 00000 n 0000112278 00000 n 0000112676 00000 n 0000112884 00000 n 0000113616 00000 n 0000113822 00000 n 0000114135 00000 n 0000114221 00000 n 0000114354 00000 n 0000114547 00000 n 0000116234 00000 n 0000116367 00000 n 0000116668 00000 n 0000119385 00000 n 0000124878 00000 n 0000125290 00000 n 0000125757 00000 n 0000126035 00000 n 0000130836 00000 n 0000131258 00000 n 0000131743 00000 n 0000132035 00000 n 0000136526 00000 n 0000136914 00000 n 0000137363 00000 n 0000137617 00000 n 0000137780 00000 n 0000137961 00000 n 0000138156 00000 n 0000138344 00000 n 0000138477 00000 n 0000138766 00000 n 0000141782 00000 n 0000143859 00000 n 0000144132 00000 n 0000144496 00000 n 0000144639 00000 n 0000144802 00000 n 0000144983 00000 n 0000145146 00000 n 0000145327 00000 n 0000145498 00000 n 0000145675 00000 n 0000145961 00000 n 0000146379 00000 n 0000146573 00000 n 0000146950 00000 n 0000147139 00000 n 0000147302 00000 n 0000147483 00000 n 0000147616 00000 n 0000147952 00000 n 0000150739 00000 n 0000156433 00000 n 0000156886 00000 n 0000157379 00000 n 0000157696 00000 n 0000158371 00000 n 0000158561 00000 n 0000159233 00000 n 0000159423 00000 n 0000159586 00000 n 0000159767 00000 n 0000160177 00000 n 0000160367 00000 n 0000160648 00000 n 0000160690 00000 n 0000160826 00000 n 0000160861 00000 n 0000160994 00000 n 0000161296 00000 n 0000163900 00000 n 0000164303 00000 n 0000164494 00000 n 0000164657 00000 n 0000164838 00000 n 0000164971 00000 n 0000165249 00000 n 0000167374 00000 n 0000167545 00000 n 0000167722 00000 n 0000168006 00000 n 0000168139 00000 n 0000168381 00000 n 0000170110 00000 n 0000170273 00000 n 0000170454 00000 n 0000170587 00000 n 0000170938 00000 n 0000173075 00000 n 0000173238 00000 n 0000173419 00000 n 0000173582 00000 n 0000173763 00000 n 0000173896 00000 n 0000174213 00000 n 0000176466 00000 n 0000176746 00000 n 0000176788 00000 n 0000176924 00000 n 0000176959 00000 n 0000177122 00000 n 0000177303 00000 n 0000177466 00000 n 0000177647 00000 n 0000177780 00000 n 0000178062 00000 n 0000180323 00000 n 0000180726 00000 n 0000180917 00000 n 0000181080 00000 n 0000181261 00000 n 0000181394 00000 n 0000181651 00000 n 0000183100 00000 n 0000183263 00000 n 0000183444 00000 n 0000183577 00000 n 0000183811 00000 n سهام عادی چیست؟ سهام عادی چیست؟ 0000185950 00000 n 0000191443 00000 n 0000191894 00000 n 0000192362 00000 n 0000192686 00000 n 0000192849 00000 n 0000193030 00000 n 0000193163 00000 n 0000193360 00000 n 0000196049 00000 n 0000197214 00000 n 0000197445 00000 n 0000197777 00000 n 0000197878 00000 n 0000198011 00000 n 0000198182 00000 n 0000200713 00000 n 0000200884 00000 n 0000201061 00000 n 0000201346 00000 n 0000201479 00000 n 0000201638 00000 n 0000204177 00000 n 0000204350 00000 n 0000204532 00000 n 0000204817 00000 n 0000204950 00000 n 0000205096 00000 n 0000206289 00000 n 0000206480 00000 n 0000206778 00000 n 0000207012 00000 n 0000208756 00000 n 0000208920 00000 n 0000209146 00000 n 0000209453 00000 n 0000209773 00000 n 0000210171 00000 n 0000210367 00000 n 0000210526 00000 n 0000210787 00000 n 0000210918 00000 n 0000211078 00000 n 0000211473 00000 n 0000211719 00000 n 0000211874 00000 n 0000215847 00000 n 0000216119 00000 n 0000216282 00000 n 0000216463 00000 n 0000216652 00000 n 0000216808 00000 n 0000220813 00000 n 0000223859 00000 n 0000224056 00000 n 0000224249 00000 n 0000224409 00000 n 0000225899 00000 n 0000226136 00000 n 0000226189 00000 n 0000226344 00000 n 0000226506 00000 n 0000226687 00000 n 0000238283 00000 n 0000239167 00000 n 0000239323 00000 n 0000239486 00000 n 0000250889 00000 n 0000251526 00000 n 0000252352 00000 n 0000253098 00000 n 0000253634 00000 n 0000260840 00000 n 0000261523 00000 n 0000262111 00000 n 0000262879 00000 n 0000263601 00000 n 0000264149 00000 n 0000264548 00000 n 0000265107 00000 n 0000265273 00000 n 0000265672 00000 n 0000265992 00000 n 0000269086 00000 n 0000269481 00000 n 0000269932 00000 n 0000270244 00000 n 0000270314 00000 n 0000270494 00000 n 0000270695 00000 n 0000270866 00000 n 0000271150 00000 n 0000271457 00000 n 0000271650 00000 n 0000271847 00000 n 0000272011 00000 n 0000272188 00000 n 0000272432 00000 n 0000272587 00000 n 0000272871 00000 n 0000273032 00000 n 0000273209 00000 n 0000273380 00000 n 0000273535 00000 n 0000273699 00000 n 0000274038 00000 n 0000274350 00000 n 0000274512 00000 n 0000274896 00000 n 0000275194 00000 n 0000275349 00000 n 0000275504 00000 n 0000275823 00000 n 0000275881 00000 n 0000276057 00000 n 0000276330 00000 n 0000276729 00000 n 0000276918 00000 n 0000277166 00000 n 0000277326 00000 n 0000277482 00000 n 0000277646 00000 n 0000277818 00000 n 0000278131 00000 n 0000281256 00000 n 0000281432 00000 n 0000281709 00000 n 0000281872 00000 n 0000282028 00000 n 0000282209 00000 n 0000282372 00000 n 0000283164 00000 n 0000283822 00000 n 0000284003 00000 n 0000284166 00000 n 0000297140 00000 n 0000297932 00000 n 0000298674 00000 n 0000298845 00000 n 0000299001 00000 n 0000299157 00000 n 0000299321 00000 n 0000299498 00000 n 0000299783 00000 n 0000300081 00000 n 0000300245 00000 n 0000300422 00000 n 0000300917 00000 n 0000301122 00000 n 0000301799 00000 n 0000301970 00000 n 0000302141 00000 n 0000302427 00000 n 0000302583 00000 n 0000303369 00000 n 0000303525 00000 n 0000303689 00000 n 0000303866 00000 n 0000304151 00000 n 0000304735 00000 n 0000313178 00000 n 0000313751 00000 n 0000314208 00000 n 0000314523 00000 n 0000314848 00000 n 0000315012 00000 n 0000315189 00000 n 0000315474 00000 n 0000315645 00000 n 0000315809 00000 n 0000315965 00000 n 0000316121 00000 n 0000316406 00000 n 0000316570 00000 n 0000316730 00000 n 0000316894 00000 n 0000317050 00000 n 0000317227 00000 n 0000317398 00000 n 0000317651 00000 n 0000317832 00000 n 0000317995 00000 n 0000318239 00000 n 0000318395 00000 n 0000318572 00000 n 0000318858 00000 n 0000322977 00000 n 0000323413 00000 n 0000323576 00000 n 0000323910 00000 n 0000324560 00000 n 0000324924 00000 n 0000325080 00000 n 0000325251 00000 n 0000325415 00000 n 0000325630 00000 n 0000325793 00000 n 0000325850 00000 n 0000326006 00000 n 0000326187 00000 n 0000326343 00000 n 0000326505 00000 n 0000326661 00000 n 0000327105 00000 n 0000327294 00000 n 0000327454 00000 n 0000327635 00000 n 0000327791 00000 n 0000327954 00000 n 0000328692 00000 n 0000329321 00000 n 0000330704 00000 n 0000330885 00000 n 0000331066 00000 n 0000331563 00000 n 0000331719 00000 n 0000331883 00000 n 0000332203 00000 n 0000335297 00000 n 0000344730 00000 n 0000345358 00000 n 0000345757 00000 n 0000345913 00000 n 0000346144 00000 n 0000346368 00000 n 0000346531 00000 n 0000346687 00000 n 0000346994 00000 n 0000347420 00000 n 0000352564 00000 n 0000353048 00000 n 0000353350 00000 n 0000353703 00000 n 0000353867 00000 n 0000354030 00000 n 0000354186 00000 n 0000354342 00000 n 0000354523 00000 n 0000354687 00000 n 0000354843 00000 n 0000355006 00000 n 0000355187 00000 n 0000355343 00000 n 0000355499 00000 n 0000356026 00000 n 0000356220 00000 n 0000356384 00000 n 0000356540 00000 n 0000356703 00000 n 0000356884 00000 n 0000357169 00000 n 0000357340 00000 n 0000357517 00000 n 0000357717 00000 n 0000357895 00000 n 0000358110 00000 n 0000358266 00000 n 0000358926 00000 n 0000359082 00000 n 0000359238 00000 n 0000359402 00000 n 0000359723 00000 n 0000360127 00000 n 0000363271 00000 n 0000363468 00000 n 0000363789 00000 n 0000363966 00000 n 0000364137 00000 n 0000364423 00000 n 0000364579 00000 n 0000364760 00000 n 0000364923 00000 n 0000365087 00000 n 0000365243 00000 n 0000365399 00000 n 0000365761 00000 n 0000366000 00000 n 0000366164 00000 n 0000366328 00000 n 0000366365 00000 n 0000366390 00000 n 0000366461 00000 n 0000366593 00000 n 0000366732 00000 n 0000366865 00000 n 0000370558 00000 n trailer > startxref 116 %%EOF

چگونگی خرید و فروش و استفاده از حق تقدم سهام در بورس

چگونگی خرید و فروش و استفاده از حق تقدم سهام در بورس

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظف هستندتا تعداد سهام خود را افزایش داده وبرای حفظ درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه با توجه به قانون تجارت، حقی در نظر گرفته می‌شود و درفروش سهام جدید، سهامداران فعلی در خریداین سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستندکه آن راحق تقدم خرید سهام می‌گویند.

یکی از اصطلاحات بورس که ممکن است بارها آن را شنیده باشید اصطلاح حق تقدم است. حق تقدم سهام بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. قصد داریم در این مطلب با توضیح انواع افزایش سرمایه به موضوع حق تقدم در بورس و نحوه خرید و فروش حق تقدم سهام بپردازیم. با ما همراه باشید.

افزایش سرمایه چیست؟

برای آن که بهتر با مفهوم حق تقدم آشنا شوید لازم است در ابتدا تعریفی از افزایش سرمایه ارائه دهیم. شرکت‌ها، به طور معمول منابع مالی مورد نیاز خود را، از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. به این ترتیب که با دعوت از همه سهامداران خود به مجمع عمومی فوق‌العاده، در رابطه با نحوه تامین سرمایه مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کنند. در صورتی‌ که اکثریت سهامداران به توافق برسند؛ فرآیند ثبت افزایش سرمایه وارد مرحله اجرایی می‌شود.

چهار نوع افزایش سرمایه داریم:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته

۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت

۳- افزایش سرمایه از محل صرف سهام

۴- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (حق تقدم سهام)

در روش چهارم افزایش سرمایه یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مبحث حق تقدم مطرح می‌شود.

حق تقدم سهام چیست؟

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظفند تعداد سهام خود را افزایش دهد و برای آن که درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه حفظ شود، با توجه به قانون تجارت، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این حق، هرگاه شرکتی سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستند. در حقیقت به این اولویت در خرید، حق تقدم خرید سهام می‌گویند.

با مثالی به شرح این موضوع می‌پردازیم. فرض کنید که شرکتی بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم به افزایش سرمایه پنجاه درصدی بگیرد و بخواهد سهام بیشتری عرضه کند و دارایی شما هزار سهم از آن شرکت است. بدیهی است که با افزایش سرمایه، میزان مالکیت شما در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه، کاهش پیدا می‌کند. حال برای این که درصد مالکیت شما ثابت بماند، شرکت به شما حق تقدم در خرید سهام جدیدالانتشار را می‌دهد. طبق این قانون به شما پانصد برگه سهام به قیمت اسمی هزار ریال اختصاص می‌یابد. این نسبت با تغییر مقدار افزایش سرمایه تغییر می‌کند مثلا اگر افزایش سرمایه شرکت بیست درصدی باشد به شما به نسبت مقدار سهام، دویست برگه سهام تعلق می‌گیرد.

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

هنگامی که شرکت اندوخته یا سود انباشته داشته باشد افزایش سرمایه خود را از آن‌ جا انجام می‌دهد اما اگر سود انباشته نداشته باشد تا آن را میان سهامدارانش تقسیم کند تصمیم بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران می‌گیرد. برای این کاری اوراقی را به نام حق تقدم سهام منتشر می‌کند و حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران فعلی خود می‌دهد.

بعد از این که در مجمع این نوع افزایش سرمایه تصویب شد، فرمی برای سهامداران ارسال می‌شود به نام گواهی حق تقدم خرید سهام، که اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت در این فرم آورده شده است. در صورتی که سهامدار تمایل داشته باشد که درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کند و در افزایش سرمایه شرکت کند، باید این فرم را در مهلتی که شرکت مشخص کرده است، تکمیل و ارسال کند.

تکمیل فرم، نشان دهنده این است که سهامدار تصمیم دارد حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و برای این کار باید به تعداد همان مقدار حق تقدم، مبلغ اسمی سهام را که در حال حاضر، در ایران معادل ۱۰۰۰ ریال است به حساب شرکت واریز کند. سهامدار موظف است در یک پروسه شصت روزه که به آن دوره پذیره‌نویسی می‌گویند این کار را انجام دهد.

بعد از پرداخت مبلغ و بعد از آن که افزایش سرمایه شرکت در سازمان بورس ثبت شد، حدودا چهار تا شش ماه طول می‌کشد تا حق تقدم به سهم تبدیل شود و به‌ صورت خودکار در پرتفوی سهامداران بنشیند.

نحوه فروش حق تقدم

نکته قابل ذکر این است که ممکن است برخی از سهامداران، نخواهند بعد از افزایش سرمایه از حق تقدم سهام خود استفاده کنند. این دسته از افراد می‌توانند حق تقدم در بورس خود را بفروشند. برای فروش، یک نماد حق تقدم در بازار برای آن شرکت تعریف می‌شود تا سهامداران شرکت بتوانند از طریق آن نماد، حق‌های خود را بفروشند. نماد حق تقدم، برای شرکت‌ها با اضافه شدن واژه «ح» به آخر نماد شرکت نامگذاری می‌شود؛ مانند سهم وملی، که نماد حق تقدمش «وملی ح» است.

نکته دیگر این که حق تقدم نیز مانند سهام عادی از طریق کارگزاری یا از طریق سیستم آنلاین خرید و فروش می‌شود.

دامنه نوسان برای خرید و فروش نماد حق تقدم دو برابر سهام عادی است و حتی یک نماد حق تقدم، در طول روز می‌تواند مثبت ۱۰ درصد و منفی ۱۰ در صد نوسان داشته باشد. در حالی که این دامنه نوسان برای سهام عادی ۱۰ درصد است.

حق تقدم استفاده‌ نشده چیست؟

در مواقعی که سهامدار نخواهد که با پرداخت مبلغ اسمی، حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و در مهلت مقرر شده نیز نماد حق تقدم سهام خود را نفروشد. در این حالت شرکت آگهی حراج حق تقدم‌های استفاده نشده را منتشر می‌کند و آن‌ها را برای سهامدارانش می‌فروشد. زمان معین برای این فروش یک ماه است.

برای خرید حق تقدم استفاده نشده، علاوه بر مبلغ خرید حق‌تقدم‌ها، لازم است مبلغ اسمی به ازای هر سهم را نیز در سامانه کارگزای خود واریز کنید، تا حق تقدم برای شما به سهم آن شرکت تبدیل شود.

توجه داشته باشید که هر فردی که سهام شرکت را در زمان برگزاری مجمع در اختیار دارد، مشمول تصمیمات مجمع می‌شود و حق تقدم سهام به او تعلق می‌گیرد. به طور کلی قیمت پایین خرید حق تقدم عرضه شده، از عواملی است که معامله‌گران آن را خریداری می‌کنند و این امر باعث جذب سرمایه بیشتر برای شرکت می‌شود.

جمع‌بندی

گفتیم که حق تقدم به دنبال افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. در پروسه افزایش سرمایه، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این حق، هر وقت شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کرد، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آینده اولویت دارند. این اولویت حق تقدم در بورس است و قابلیت خرید و فروش دارد.

source

منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.